Завршна конференција: „Пристап до правда за најмаргинализираните“

На 30 септември 2021 година, се одржа завршната конференција на проектот “Пристап до правда за најмаргинализираните” во организација на Фондацијата Отворено општество – Македонија заедно со партнерските организации Станица ПЕТ и ХОПС. Проектот беше финансиски поддржан од Делегацијата на Европската Унија, а беше имплементиран во периодот од јануари 2020 до октомври 2021 година.

На завршната конференција беа презентирани постигнатите резултати на проектот и најчестите прекршувања на човековите права во време на пандемија, а се разговараше и за Законот за Бесплатна правна помош и Целта за одржлив развој 16.3 на национално ниво.

Воведни обраќања на настанот имаа г-н Фрик Јанмат, Раководител на одделението за економски развој, владеење на правото и јавна администрација при Делегацијата на ЕУ во Северна Македонија, г-н Бојан Маричиќ, Министер за правда на Република Северна Македонија и г-а Фани Каранфилова–Пановска, Извршна директорка на Фондацијата Отворено општество – Македонија.

Во рамки на вториот панел од конференцијата беа презентирани клучните резултати на проектот како и најчестите прекршувања на човековите права кои беа идентификувани. Свои обраќања на панелот имаа Христина Василевска Димчевска – Координаторка на проектот, Игор Јадровски – член на Комисијата за спречување и заштита од дискриминација, Весна Шапкоски – Координаторка на проектот од Станица П.Е.Т. и Хајди Штерјова Симоновиќ – извршна директорка на ХОПС.

Третиот панел беше резервиран за презентација на клучните наоди од поготвените извештаи за примена на законот за бесплатна правна помош како и за имплементацијата на ЦОР 16.3 на национално ниво. На третиот панел свои обраќања имаа: Гоце Коцевски  Македонско здружение на млади правници, Стојан Мишев – автор на Анализата за следењето на имплементацијата на Целта за одржлив развој (ЦОР) 16.3 на национално ниво и Катерина Шојиќ – авторка на Извештајот за имплемeнтација на Законот за Бесплатна правна помош.

Во рамки на проектот беа обезбедени повеќе од 5.000 услуги за најранливите граѓани – оние кои ги изгубија работните места да ги остварат правата, граѓаните кои се соочија со дискриминација и системско кршење на човековите права, на жртвите на семејно насилство, како и на граѓаните кои имаа потреба од остварување на социјалните, имотните и други права.  Заложбите продолжуваат под мотото “Ако правото не е достапно за сите, тогаш и правдата не е достапна за сите. А ако правдата не е достапна за сите, таа не е право туку привилегија!”

Извештајот за примената на Законот за бесплатна правна помош можете да го прочитате на следниот линк


Проектот „Пристап до правда за најмаргинализираните“ е финансиран од Европската Унија, а спроведуван од Фондација Отворено општество – Македонија, ХОПС – Опции за здрав живот Скопје и Здружението за правна едукација и транспарентност СТАНИЦА П.Е.Т. од Прилеп.

On 30th of September 2021, was held the final conference of the project „Access to Justice for the Most Marginalized”, organized by the Open Society Foundation – Macedonia together with the partner organizations LET Station and HOPS. The project was financially supported by the Delegation of the European Union, and was implemented in the period from January 2020 to October 2021.

On the final conference were presented the final results of the project and the most common human rights violations during the pandemic and were discussed the Law on Free Legal Aid and the Goal for Sustainable Development 16.3 at the national level.

Introductory speeches at the event were given by Mr. Frick Janmat, Head of the Department for Economic Development, Rule of Law and Public Administration at the EU Delegation to North Macedonia, Mr. Bojan Maricic, Minister of Justice of the Republic of North Macedonia and Ms. Fanny Karanfilova – Panovska, Executive Director of the Open Society Foundation – Macedonia.

At the second panel of the conference were presented the key results of the project as well as the most common human rights violations that were identified. Hristina Vasilevska Dimcevska – Project Coordinator, Igor Jadrovski – Member of the Commission for Prevention and Protection against Discrimination, Vesna Shapkoski – Project Coordinator from LET Station and Hajdi Sterjova Simonovi – – Executive Director of HOPS had their short speeches at the panel.

The third panel was reserved for the presentation of key findings from the prepared reports on the implementation of the law on free legal aid as well as on the implementation of CDO 16.3 at the national level. The third panel was addressed by: Goce Kocevski – Macedonian Young Lawyers Association, Stojan Mishev – author of the Analysis for monitoring the implementation of the Sustainable Development Goal (SDG) 16.3 at the national level and Katerina Sojic – author of the Report on the Implementation of the Law for free legal aid.

The project provided more than 5,000 services to the most vulnerable citizens – those who lost their jobs to exercise their rights, citizens who faced discrimination and systematic human rights violations, victims of domestic violence, and citizens who had need to exercise social, property and other rights. Commitments continue under the motto: “If law is not available to all, then justice is not available to all. And if justice is not available to all, it is not a right but a privilege!”

You can read the report on the implementation of the Law on Free Legal Aid at the following link 


The project „Access to Justice for the Most Marginalized” is funded by the European Union and implemented by the Foundation Open Society – Macedonia, HOPS – Options for Healthy Life Skopje and the Association for Legal Education and Transparency LET Station from Prilep.

Leave a Reply

Последни новости

Маратон на јавните набавки – „Дали има напредок?“
декември 3, 2021
Прва фокус група
ноември 30, 2021
Клуб П.Е.Т. се претстави на Првиот регионален саем на социјални претпријатија од Пелагонискиот регион
ноември 26, 2021
Мислење на МЗД: Задолжителната вакцинација не претставува нелегално ограничување на правата, ниту дискриминација
ноември 22, 2021
Соопштение
ноември 19, 2021
ЈАВЕН ПОВИК – За ангажирање на еден (1) експерт за изработка на четири (4) кратки документи за јавни политики/инфографици
ноември 11, 2021
СООПШТЕНИЕ
ноември 11, 2021
Станица П.Е.Т. е добитник на наградата „3 Ноември” од Општина Прилеп
ноември 5, 2021
СООПШТЕНИЕ ЗА МЕДИУМИ – Европската комисија бара целосно спроведување на Законот за спречување и заштита од дискриминација
октомври 25, 2021
Повик за анкетари
октомври 7, 2021
ПРИСТАП ДО КЛИМАТСКА ПРАВДА ПРЕКУ КРЕАТИВНА АКЦИЈА – населба Тризла
септември 28, 2021
Дистрибуција на промотивни материјали за едукација за заштита од Ковид-19
септември 28, 2021
ПРИСТАП ДО КЛИМАТСКА ПРАВДА ПРЕКУ КРЕАТИВНА АКЦИЈА – општина Кривогаштани
септември 27, 2021
Прирачник за правно зајакнување и инклузивна иновација: Како се развиваше идејата за Клуб П.Е.Т.?
септември 18, 2021
Мапирање на диви депонии за пристап до климатска правда за маргинализираните граѓани
септември 16, 2021
Онлајн обука за Промоција на новиот Закон за спречување и заштита од дискриминација и КСЗД
септември 7, 2021
СТАНИЦА П.Е.Т. со промотивна активност за здравствена заштита – дистрибуција на суплементи и брзи тестови за превенција од Ковид-19
август 30, 2021
Летна школа за параправници
август 3, 2021
Втора средба и работилница на Советот во заедницата
јули 27, 2021
Промоција на МОПА – Мобилна канцеларија за параправна помош
јули 27, 2021
Станица П.Е.Т. со промотивна активност: „Вакцинирај се! Информирај се! Заштити се!“
јули 27, 2021
Едукативен караван „Правдата не е привилегија“
јули 27, 2021
Прва средба и работилница на Советот во заедницата
јули 13, 2021
Работилница за PhotoVoice
јули 2, 2021
Секој што дискриминира, мора да одговара! Станица П.Е.Т. со осуда за дискриминаторското однесување врз Ромите!
јуни 29, 2021
Иницијална средба на Советот во заедницата
јуни 10, 2021
Креативна акција: „Информирај се, Пријави се и Вакцинирај се!“
јуни 2, 2021
Хелсиншки Комитет за човекови права во партнерство со Станица П.Е.Т. и ХОПС дел од акциските грантисти на Цивика
мај 19, 2021
СТАНИЦА П.Е.Т. со промотивна активност за здравствена заштита
мај 12, 2021
Реакција: Уставниот суд да го направи првиот чекор кон овозможување на правда за депонентите на Еуростандард банка
април 6, 2021
Станица П.Е.Т. ја организираше завршната јавна трибина за важноста од препознавањето на корупцијата и судирот на интерес
март 31, 2021
Информативно видео за Борба против корупција
март 22, 2021
СТАНИЦА П.Е.Т. со едукативна активност за борба против корупција
март 16, 2021
Онлајн дискусија: „Еманципацијата и семејното насилство – регулација и пракса“
март 11, 2021
Правен осврт и мислење во однос на предлогот за додавање на графа за етничка припадност во личните карти на граѓаните
февруари 22, 2021
„Пристапноста на судските одлуки од областа на заштита од дискриминација во Република Северна Македонија“
февруари 17, 2021
94 граѓански организации велат „ДА“ за еднаквоста, инклузијата, родовата рамноправност и заштитата од дискриминација и од насилство во новата концепција за реформи во основното образование
февруари 1, 2021
Бараме Собранието итно да го изгласа новиот состав на Комисијата за спречување и заштита од дискриминација
јануари 16, 2021
Празнувај одговорно! – е пораката која предновогодишно ја испратија здравствените промотори на Станица П.Е.Т.
декември 31, 2020
СТАНИЦА П.Е.Т. организираше едукативен ден за Борба против корупција
декември 28, 2020
Собранието го сокри огласот за Народен правобранител од јавноста! Бараме Собранието да го поништи и повторно да го објави огласот на транспарентен начин!
декември 24, 2020
ВО ВРЕМЕ НА ПАНДЕМИЈА ГРАЃАНИТЕ БАРААТ ПРАВНА ПОМОШ ОД ГРАЃАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ
декември 24, 2020
Одржани две трибини за: „Промоција на Законот за бесплатна правна помош“
декември 22, 2020
СТАНИЦА П.Е.Т. организираше едукативни обуки за Борба против корупција
декември 10, 2020
Претставници на СТАНИЦА П.Е.Т. зедоа учество на практична програма за правно зајакнување
ноември 30, 2020
Реакција на граѓанските организации – „Да се стави крај на профитерството во време на животно-загрозувачка криза“
ноември 19, 2020
Собранието итно да ги започне постапките за избор на членови на Комисијата за спречување и заштита од дискриминација и нов Народен правобранител
ноември 18, 2020
СТАНИЦА П.Е.Т. ја зголемува транспарентноста преку објавување на Ревизорски извештај за 2019 година
ноември 17, 2020
СТАНИЦА П.Е.Т. подготви Комуникациска стратегија
ноември 10, 2020
Јавна дискусија: „Анти-корупција во здравството низ призмата на теренската работа“
октомври 30, 2020

Повикај итна параправна помош!

Holler Box