Завршна конференција: „Пристап до правда за најмаргинализираните“

На 30 септември 2021 година, се одржа завршната конференција на проектот “Пристап до правда за најмаргинализираните” во организација на Фондацијата Отворено општество – Македонија заедно со партнерските организации Станица ПЕТ и ХОПС. Проектот беше финансиски поддржан од Делегацијата на Европската Унија, а беше имплементиран во периодот од јануари 2020 до октомври 2021 година.

На завршната конференција беа презентирани постигнатите резултати на проектот и најчестите прекршувања на човековите права во време на пандемија, а се разговараше и за Законот за Бесплатна правна помош и Целта за одржлив развој 16.3 на национално ниво.

Воведни обраќања на настанот имаа г-н Фрик Јанмат, Раководител на одделението за економски развој, владеење на правото и јавна администрација при Делегацијата на ЕУ во Северна Македонија, г-н Бојан Маричиќ, Министер за правда на Република Северна Македонија и г-а Фани Каранфилова–Пановска, Извршна директорка на Фондацијата Отворено општество – Македонија.

Во рамки на вториот панел од конференцијата беа презентирани клучните резултати на проектот како и најчестите прекршувања на човековите права кои беа идентификувани. Свои обраќања на панелот имаа Христина Василевска Димчевска – Координаторка на проектот, Игор Јадровски – член на Комисијата за спречување и заштита од дискриминација, Весна Шапкоски – Координаторка на проектот од Станица П.Е.Т. и Хајди Штерјова Симоновиќ – извршна директорка на ХОПС.

Третиот панел беше резервиран за презентација на клучните наоди од поготвените извештаи за примена на законот за бесплатна правна помош како и за имплементацијата на ЦОР 16.3 на национално ниво. На третиот панел свои обраќања имаа: Гоце Коцевски  Македонско здружение на млади правници, Стојан Мишев – автор на Анализата за следењето на имплементацијата на Целта за одржлив развој (ЦОР) 16.3 на национално ниво и Катерина Шојиќ – авторка на Извештајот за имплемeнтација на Законот за Бесплатна правна помош.

Во рамки на проектот беа обезбедени повеќе од 5.000 услуги за најранливите граѓани – оние кои ги изгубија работните места да ги остварат правата, граѓаните кои се соочија со дискриминација и системско кршење на човековите права, на жртвите на семејно насилство, како и на граѓаните кои имаа потреба од остварување на социјалните, имотните и други права.  Заложбите продолжуваат под мотото “Ако правото не е достапно за сите, тогаш и правдата не е достапна за сите. А ако правдата не е достапна за сите, таа не е право туку привилегија!”

Извештајот за примената на Законот за бесплатна правна помош можете да го прочитате на следниот линк


Проектот „Пристап до правда за најмаргинализираните“ е финансиран од Европската Унија, а спроведуван од Фондација Отворено општество – Македонија, ХОПС – Опции за здрав живот Скопје и Здружението за правна едукација и транспарентност СТАНИЦА П.Е.Т. од Прилеп.

On 30th of September 2021, was held the final conference of the project „Access to Justice for the Most Marginalized”, organized by the Open Society Foundation – Macedonia together with the partner organizations LET Station and HOPS. The project was financially supported by the Delegation of the European Union, and was implemented in the period from January 2020 to October 2021.

On the final conference were presented the final results of the project and the most common human rights violations during the pandemic and were discussed the Law on Free Legal Aid and the Goal for Sustainable Development 16.3 at the national level.

Introductory speeches at the event were given by Mr. Frick Janmat, Head of the Department for Economic Development, Rule of Law and Public Administration at the EU Delegation to North Macedonia, Mr. Bojan Maricic, Minister of Justice of the Republic of North Macedonia and Ms. Fanny Karanfilova – Panovska, Executive Director of the Open Society Foundation – Macedonia.

At the second panel of the conference were presented the key results of the project as well as the most common human rights violations that were identified. Hristina Vasilevska Dimcevska – Project Coordinator, Igor Jadrovski – Member of the Commission for Prevention and Protection against Discrimination, Vesna Shapkoski – Project Coordinator from LET Station and Hajdi Sterjova Simonovi – – Executive Director of HOPS had their short speeches at the panel.

The third panel was reserved for the presentation of key findings from the prepared reports on the implementation of the law on free legal aid as well as on the implementation of CDO 16.3 at the national level. The third panel was addressed by: Goce Kocevski – Macedonian Young Lawyers Association, Stojan Mishev – author of the Analysis for monitoring the implementation of the Sustainable Development Goal (SDG) 16.3 at the national level and Katerina Sojic – author of the Report on the Implementation of the Law for free legal aid.

The project provided more than 5,000 services to the most vulnerable citizens – those who lost their jobs to exercise their rights, citizens who faced discrimination and systematic human rights violations, victims of domestic violence, and citizens who had need to exercise social, property and other rights. Commitments continue under the motto: “If law is not available to all, then justice is not available to all. And if justice is not available to all, it is not a right but a privilege!”

You can read the report on the implementation of the Law on Free Legal Aid at the following link 


The project „Access to Justice for the Most Marginalized” is funded by the European Union and implemented by the Foundation Open Society – Macedonia, HOPS – Options for Healthy Life Skopje and the Association for Legal Education and Transparency LET Station from Prilep.

Последни новости

Ден на добри дела, за прв пат во Прилеп
април 12, 2024
Отворен ден за афирмирање на активни мерки и постоечки можности за поддршка на социјално и бизнис претприемништво
февруари 29, 2024
Информативен караван: „Поблиску до иновативни идеи“
февруари 21, 2024
Средба за зајакнување на мултисекторската соработка на локално ниво
февруари 13, 2024
Теренска акција: „Сите жртви на родово-базирано насилство не изгледаат исто!“
декември 12, 2023
Интер-религиски инфо караван
декември 7, 2023
Учество на промотивен настан за следење на изборните ветувања
ноември 4, 2023
Едукативна школа за социјално и бизнис претприемништво
ноември 3, 2023
ЈАВЕН ПОВИК – За физички лица за ангажирање во улога на експерт за социјално и бизнис претприемништво
октомври 19, 2023
Студиска посета во Келн, Германија
октомври 12, 2023
СТОП за труењето! – еколошка правда за граѓаните на Прилеп
октомври 10, 2023
5 години Станица ПЕТ
септември 21, 2023
ЈАВЕН ОГЛАС за ангажирање на надворешен соработник од областа на психологија/социологија
септември 15, 2023
Партнерската организација Centar Manjinske Zajednice во посета на Прилеп
август 1, 2023
Летна школа: „Fostering Collective Action on Religious Freedom in the Western Balkans“
јули 22, 2023
Завршна конференција – Проект: „Пристап до правда за најмаргинализираните“
јуни 30, 2023
Студиска посета во Грачаница, Косово
јуни 28, 2023
Прв регионален состанок на COPASAH EUROPE
јуни 23, 2023
Со магарето Марко на патот кон забрзаниот развој!
јуни 22, 2023
Меѓународна научна конференција „Човекови права и пристап до правда за најмаргинализираните заедници – теорија и пракса“
мај 23, 2023
Јавен настан – изложба 22 Април – Ден на планетата земја
април 24, 2023
Големите победи на обичниот човек – успешни приказни од нашата работа
април 10, 2023
Собранието итно да избере членови на Комисијата за спречување и заштита од дискриминација
април 7, 2023
Креативна акција: „Градот и трите градинки“
април 4, 2023
Доставена е Петиција за отворање на нови градинки до Општина Прилеп
март 3, 2023
Одржани три форуми во заедницата за недостатокот на детски градинки во општина Прилеп
декември 29, 2022
ПРАВДА КОЈА СЕ ОДОЛГОВЛЕКУВА Е ПРАВДА КОЈА НЕ СЕ ПОСТИГНУВА – промоција на анализата на фукционалноста на механизмите за пристап до правда во РСМ
декември 28, 2022
Промотивен материјал со порака: точна информација за успешно лекување
ноември 30, 2022
„Различностите што не поврзуваат“ – изложба на уметнички творби
ноември 22, 2022
Заштита на правата на пациентите – обука за здравствените промотори во заедницата
јули 21, 2022
Интер-религиска школа за комуникации – чекор кон подобра толеранција и разбирање!
јули 15, 2022
Правдата не е привилегија – дистрибуција на промотивни материјали
јули 8, 2022
Повик за пријавување на учесници на Интер-религиска школа за комуникации
јуни 2, 2022
Инфографик – Интерсекциска дискриминација на лицата кои живеат во рурални средини
мај 25, 2022
Инфографик – Интерсекциска дискриминација кон жени-Ромки и млади Роми од Прилеп
март 23, 2022
Изјава на Партнерството за правно зајакнување во Источна Европа и Централна Азија за руската инвазија на Украина
март 17, 2022
Инфографик – Интерсекциска дискриминација во пристапот до јавни добра и услуги во Прилеп
декември 28, 2021
ЗАШТИТИ ЈА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА – ЕДУКАТИВЕН КАРАВАН!
декември 24, 2021
Мобилна канцеларија за параправна помош
декември 23, 2021
Интерсекциска дискриминација – Втора фокус група со млади Роми
декември 7, 2021
Маратон на јавните набавки – „Дали има напредок?“
декември 3, 2021
Прва фокус група
ноември 30, 2021
Клуб П.Е.Т. се претстави на Првиот регионален саем на социјални претпријатија од Пелагонискиот регион
ноември 26, 2021
Мислење на МЗД: Задолжителната вакцинација не претставува нелегално ограничување на правата, ниту дискриминација
ноември 22, 2021
Соопштение
ноември 19, 2021
ЈАВЕН ПОВИК – За ангажирање на еден (1) експерт за изработка на четири (4) кратки документи за јавни политики/инфографици
ноември 11, 2021
СООПШТЕНИЕ
ноември 11, 2021
Станица П.Е.Т. е добитник на наградата „3 Ноември” од Општина Прилеп
ноември 5, 2021
СООПШТЕНИЕ ЗА МЕДИУМИ – Европската комисија бара целосно спроведување на Законот за спречување и заштита од дискриминација
октомври 25, 2021
Повик за анкетари
октомври 7, 2021