ЗАШТИТИ ЈА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА – ЕДУКАТИВЕН КАРАВАН!

Правото на здрава животна средина е универзално загарантирано право на секој човек. Сепак, сведоци сме на неизбежни климатски промени кои се случуваат глобално како последица на непоправливите нарушувања и штети кои се направени врз животната средина. Но, како и за многу други нарушувања во балансот, ниту последиците од климатските промени нема да ги сносат сите граѓани подеднакво. Оттука, потребно е посебен фокус да се стави на климатската правда, која гледа на климатската криза низ призмата на човековите права и на верувањето дека со заедничка работа можеме да создадеме подобра иднина за сегашните и идните генерации.

Едни од најмаргинализираните групи на граѓани кои живеат во нашата држава, а особено во Пелагонискиот регион се Ромите и лицата од руралните средини. Бројни фактори низ годините придонеле овие граѓани да бидат и најизложени на ризиците од климатските промени, а од друга страна да бидат најмалку во можност да се изборат за климатска правда.

За таа цел, СТАНИЦА П.Е.Т. во период од 20 – 24 декември 2021 година реализираше 5 (пет) дневен едукативен караван со граѓаните и институциите под наслов „Заштити ја животната средина“ во Општина Кривогаштани (с.Обршани, с.Воѓани и с.Кривогаштани) и Општина Прилеп (нас.Тризла и во центарот на градот), со цел споделување информации и промотивни материјали со граѓаните и институциите од двете општини заради истакнување на важноста од одржување на здрава животна средина.

Преку едукативниот караван и дистрибуцијата на промотивниот материјал беа опфатени околу 500 граѓани од двете општини и се нагласи потребата и важноста од одржување на животната средина, преземање на акции за безбедна и здрава животна средина, како и важноста од зачувување на животната средина, преку заеднички напори кои генерираат заеднички бенефит. 

*Едукативниот караван е дел од проектот: „Климатска правда за маргинализираните граѓани“, кој го имплементира Здружението СТАНИЦА П.Е.Т. со поддршка од Фондацијата Отворено општество – Македонија во насока на овозможување на пристап до климатска правда за граѓани од маргинализирани заедници.

The right to a healthy environment is a universally guaranteed right of every human being. However, we are witnessing the inevitable climate change that is happening globally as a result of the irreparable disturbances and damage that has been done to the environment. But, as with many other imbalances, the consequences of climate change will not be borne equally by all citizens. Hence, a special focus needs to be placed on climate justice, which looks at the climate crisis through the prism of human rights and the belief that by working together we can create a better future for present and future generations.

One of the most marginalized groups of citizens living in our country, and especially in the Pelagonija region are the Roma and people from rural areas. Numerous factors over the years have contributed to these citizens being the most exposed to the risks of climate change, and on the other hand to be the least able to fight for climate justice.

For that purpose, LET Station in the period from 20 – 24 December 2021 realized 5 (five) day educational caravan with the citizens and institutions entitled „Protect the environment” in the Municipality of Krivogashtani (v. Obrshani, v. Vojjani and v. Krivogashtani) and the Municipality of Prilep (us .Trizla and in the city center), in order to share information and promotional materials with citizens and institutions of both municipalities to emphasize the importance of maintaining a healthy environment.

The educational caravan and the distribution of promotional material covered about 500 citizens from both municipalities and stressed the need and importance of maintaining the environment, taking actions for a safe and healthy environment, as well as the importance of preserving the environment through joint efforts. which generate mutual benefit.

* The educational caravan is part of the project: „Climate Justice for Marginalized Citizens”, which is implemented by the Association LET Station with the support of the Foundation Open Society – Macedonia in order to provide access to climate justice for citizens of marginalized communities.

Последни новости

Доставена е Петиција за отворање на нови градинки до Општина Прилеп
март 3, 2023
Одржани три форуми во заедницата за недостатокот на детски градинки во општина Прилеп
декември 29, 2022
ПРАВДА КОЈА СЕ ОДОЛГОВЛЕКУВА Е ПРАВДА КОЈА НЕ СЕ ПОСТИГНУВА – промоција на анализата на фукционалноста на механизмите за пристап до правда во РСМ
декември 28, 2022
Промотивен материјал со порака: точна информација за успешно лекување
ноември 30, 2022
„Различностите што не поврзуваат“ – изложба на уметнички творби
ноември 22, 2022
Заштита на правата на пациентите – обука за здравствените промотори во заедницата
јули 21, 2022
Интер-религиска школа за комуникации – чекор кон подобра толеранција и разбирање!
јули 15, 2022
Правдата не е привилегија – дистрибуција на промотивни материјали
јули 8, 2022
Повик за пријавување на учесници на Интер-религиска школа за комуникации
јуни 2, 2022
Инфографик – Интерсекциска дискриминација на лицата кои живеат во рурални средини
мај 25, 2022
Инфографик – Интерсекциска дискриминација кон жени-Ромки и млади Роми од Прилеп
март 23, 2022
Изјава на Партнерството за правно зајакнување во Источна Европа и Централна Азија за руската инвазија на Украина
март 17, 2022
Инфографик – Интерсекциска дискриминација во пристапот до јавни добра и услуги во Прилеп
декември 28, 2021
Мобилна канцеларија за параправна помош
декември 23, 2021
Интерсекциска дискриминација – Втора фокус група со млади Роми
декември 7, 2021
Маратон на јавните набавки – „Дали има напредок?“
декември 3, 2021
Прва фокус група
ноември 30, 2021
Клуб П.Е.Т. се претстави на Првиот регионален саем на социјални претпријатија од Пелагонискиот регион
ноември 26, 2021
Мислење на МЗД: Задолжителната вакцинација не претставува нелегално ограничување на правата, ниту дискриминација
ноември 22, 2021
Соопштение
ноември 19, 2021
ЈАВЕН ПОВИК – За ангажирање на еден (1) експерт за изработка на четири (4) кратки документи за јавни политики/инфографици
ноември 11, 2021
СООПШТЕНИЕ
ноември 11, 2021
Станица П.Е.Т. е добитник на наградата „3 Ноември” од Општина Прилеп
ноември 5, 2021
СООПШТЕНИЕ ЗА МЕДИУМИ – Европската комисија бара целосно спроведување на Законот за спречување и заштита од дискриминација
октомври 25, 2021
Повик за анкетари
октомври 7, 2021
Завршна конференција: „Пристап до правда за најмаргинализираните“
октомври 1, 2021
ПРИСТАП ДО КЛИМАТСКА ПРАВДА ПРЕКУ КРЕАТИВНА АКЦИЈА – населба Тризла
септември 28, 2021
Дистрибуција на промотивни материјали за едукација за заштита од Ковид-19
септември 28, 2021
ПРИСТАП ДО КЛИМАТСКА ПРАВДА ПРЕКУ КРЕАТИВНА АКЦИЈА – општина Кривогаштани
септември 27, 2021
Прирачник за правно зајакнување и инклузивна иновација: Како се развиваше идејата за Клуб П.Е.Т.?
септември 18, 2021
Мапирање на диви депонии за пристап до климатска правда за маргинализираните граѓани
септември 16, 2021
Онлајн обука за Промоција на новиот Закон за спречување и заштита од дискриминација и КСЗД
септември 7, 2021
СТАНИЦА П.Е.Т. со промотивна активност за здравствена заштита – дистрибуција на суплементи и брзи тестови за превенција од Ковид-19
август 30, 2021
Летна школа за параправници
август 3, 2021
Втора средба и работилница на Советот во заедницата
јули 27, 2021
Промоција на МОПА – Мобилна канцеларија за параправна помош
јули 27, 2021
Станица П.Е.Т. со промотивна активност: „Вакцинирај се! Информирај се! Заштити се!“
јули 27, 2021
Едукативен караван „Правдата не е привилегија“
јули 27, 2021
Прва средба и работилница на Советот во заедницата
јули 13, 2021
Работилница за PhotoVoice
јули 2, 2021
Секој што дискриминира, мора да одговара! Станица П.Е.Т. со осуда за дискриминаторското однесување врз Ромите!
јуни 29, 2021
Истражување за потребата за воспоставување на мобилна канцеларија за параправна помош
јуни 10, 2021
Иницијална средба на Советот во заедницата
јуни 10, 2021
Креативна акција: „Информирај се, Пријави се и Вакцинирај се!“
јуни 2, 2021
Хелсиншки Комитет за човекови права во партнерство со Станица П.Е.Т. и ХОПС дел од акциските грантисти на Цивика
мај 19, 2021
СТАНИЦА П.Е.Т. со промотивна активност за здравствена заштита
мај 12, 2021
Реакција: Уставниот суд да го направи првиот чекор кон овозможување на правда за депонентите на Еуростандард банка
април 6, 2021
Станица П.Е.Т. ја организираше завршната јавна трибина за важноста од препознавањето на корупцијата и судирот на интерес
март 31, 2021
Информативно видео за Борба против корупција
март 22, 2021
СТАНИЦА П.Е.Т. со едукативна активност за борба против корупција
март 16, 2021