ВО ВРЕМЕ НА ПАНДЕМИЈА ГРАЃАНИТЕ БАРААТ ПРАВНА ПОМОШ ОД ГРАЃАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ

ВО ВРЕМЕ НА ПАНДЕМИЈА ГРАЃАНИТЕ БАРААТ ПРАВНА ПОМОШ ОД ГРАЃАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ

 

Пандемијата предизвикана од КОВИД-19 на граѓаните од ранливите групи дополнително им го отежна пристапот до правдата и пристапот до институциите, поради што сè поголем број граѓани се обраќаат до здруженијата за обезбедување бесплатна правна и параправна помош.

Во изминативе 11 месеци, откако почна да се имплементира проектот „Пристап до правда за најмаргинализираните“, повеќе од 1.000 граѓани од ранливите групи се обратиле кај граѓанските организации и побарале правна и параправна помош. Правната помош се обезбедува од правници, додека параправната помош се обезбедува на терен, од страна на параправници, кои се дел од заедниците што ги претставуваат и се обучени и имаат знаења за обезбедување помош и советување.

Здружението ХОПС – Опции за здрав живот Скопје обезбедува бесплатна правна и параправна помош за сексуалните работници и работнички, за лицата кои употребуваат дроги, како и за нивните семејства. Од март 2020 година, ХОПС е овластено здружение за обезбедување примарна бесплатна правна помош на сите граѓани, кое покрај правно советување, им овозможува да поднесат барање за бесплатен адвокат до Министерството за правда. 

Здружението за правна едукација и транспарентност – Станица П.Е.Т. од Прилеп обезбеди 752 услуги за семејствата во социјален ризик, лицата од ромската заедница и од руралните средини. Здружението обезбедува правни насоки и асистенција преку своите правници и параправници кои работат на територијата на Прилеп и околните рурални места.

Граѓаните најчесто бараат правна помош од областа на социјалната заштита, вработувањето, домувањето и земјоделската дејност, додека кај параправниците се обраќаат за помош во однос на искористувањето на економските мерки за справување со кризата, образованието, здравствената заштита, социјалната заштита и добивањето лична документација.

За лицата кои употребуваат дроги се обезбедени 473 услуги, поврзани со социјалната заштита и економските мерки за поддршка на граѓаните, разводот на бракови, запирањето на течењето на роковите за правни лекови во судските постапки за време на вонредната состојба, дискриминацијата поради зависност, движењето во време на забрана, но и совети за прекршочни и кривични дела. За сексуалните работници е обезбедена правна помош во 1.571 случај, најчесто за заштита од семејно насилство, насилство од страна на клиентите или полицијата, разводи и родителски права, како и за нерегулирани лични документи, економски мерки за поддршка на граѓаните и слично.

Услугите се обезбедуваат со целосно почитување на протоколите и притоа се преземаат мерки за заштита на граѓаните, правниците и параправниците.

 

***

Проектот „Пристап до правда за најмаргинализираните“ е финансиски поддржан од Европската Унија, а спроведуван од Фондацијата Отворено општество – Македонија, ХОПС-Опции за здрав живот Скопје и Здружението за правна едукација и транспарентност – Станица П.Е.Т. од Прилеп.

За повеќе информации за проектот „Пристап до правда за најмаргинализираните“:

Фондација Отворено општество – Македонија

Контакт-лице: Христина Василевска Димчевска, координаторка на проектот

e-mail: hristina.vasilevska@fosm.mk, тел: +389 2 2477 126, моб: +389 70 385 500

DURING A PANDEMIC, CITIZENS SEEK LEGAL ASSISTANCE FROM CIVIL SOCIETY

ORGANIZATIONS

 

The pandemic caused by COVID-19 further aggravated the access to justice and access to institutions for the citizens of vulnerable groups, due to which an increasing number of citizens turn to the associations for providing free legal and paralegal assistance.

In the past 11 months, since the implementation of the project “Access to Justice for the Most Marginalized”, more than 1,000 citizens from vulnerable groups have turned to civil society organizations for legal and paralegal assistance. Legal aid is provided by lawyers, while paralegal assistance is provided in the field, by paralegals, who are part of the communities they represent and are trained and have knowledge of providing assistance and counseling.

The HOPS Association – Options for Healthy Living Skopje provides free legal and paralegal assistance to sex workers, drug users and their families. Since March 2020, HOPS has been an authorized association to provide free primary legal aid to all citizens, which, in addition to legal advice, allows them to apply for a free lawyer to the Ministry of Justice.

The Association for Legal Education and Transparency – LET STATION from Prilep provided 752 services for families at social risk, persons from the Roma community and rural areas. The association provides legal guidance and assistance through its lawyers and paralegals working on the territory of Prilep and the surrounding rural areas.

Citizens often seek legal assistance in the field of social protection, employment, housing and agriculture, while paralegals seek help in using the economic measures to deal with the crisis, education, health care, social protection and obtaining personal documentation.

473 services are provided for drug users, related to social protection and economic measures to support citizens, divorce, suspension of legal remedies in court proceedings during a state of emergency, discrimination due to addiction, movement in time of prohibition, but also advice on misdemeanors and crimes. Sex workers were provided with legal assistance in 1,571 cases, most often for protection from domestic violence, violence by clients or the police, divorce and parental rights, as well as unregulated personal documents, economic measures to support citizens and the like.

The services are provided in full compliance with the protocols and measures are taken to protect citizens, lawyers and paralegals.

 

***

The project “Access to Justice for the Most Marginalized” is financially supported by the European Union, and implemented by the Foundation Open Society – Macedonia, HOPS-Options for Healthy Life Skopje and the Association for Legal Education and Transparency LET STATION from Prilep.

 

For more information on the Access to Justice for the Most Marginalized project:

Open Society Foundation – Macedonia

Contact person: Hristina Vasilevska Dimcevska, project coordinator

e-mail: hristina.vasilevska@fosm.mk,  tel: +389 2 2477 126, mob: +389 70 385 500

Leave a Reply

Последни новости

Повик за пријавување на учесници на Интер-религиска школа за комуникации
јуни 2, 2022
Изјава на Партнерството за правно зајакнување во Источна Европа и Централна Азија за руската инвазија на Украина
март 17, 2022
Интерсекциска дискриминација во пристапот до јавни добра и услуги во Прилеп
декември 28, 2021
ЗАШТИТИ ЈА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА – ЕДУКАТИВЕН КАРАВАН!
декември 24, 2021
Мобилна канцеларија за параправна помош
декември 23, 2021
Втора фокус група
декември 7, 2021
Маратон на јавните набавки – „Дали има напредок?“
декември 3, 2021
Прва фокус група
ноември 30, 2021
Клуб П.Е.Т. се претстави на Првиот регионален саем на социјални претпријатија од Пелагонискиот регион
ноември 26, 2021
Мислење на МЗД: Задолжителната вакцинација не претставува нелегално ограничување на правата, ниту дискриминација
ноември 22, 2021
Соопштение
ноември 19, 2021
ЈАВЕН ПОВИК – За ангажирање на еден (1) експерт за изработка на четири (4) кратки документи за јавни политики/инфографици
ноември 11, 2021
СООПШТЕНИЕ
ноември 11, 2021
Станица П.Е.Т. е добитник на наградата „3 Ноември” од Општина Прилеп
ноември 5, 2021
СООПШТЕНИЕ ЗА МЕДИУМИ – Европската комисија бара целосно спроведување на Законот за спречување и заштита од дискриминација
октомври 25, 2021
Повик за анкетари
октомври 7, 2021
Завршна конференција: „Пристап до правда за најмаргинализираните“
октомври 1, 2021
ПРИСТАП ДО КЛИМАТСКА ПРАВДА ПРЕКУ КРЕАТИВНА АКЦИЈА – населба Тризла
септември 28, 2021
Дистрибуција на промотивни материјали за едукација за заштита од Ковид-19
септември 28, 2021
ПРИСТАП ДО КЛИМАТСКА ПРАВДА ПРЕКУ КРЕАТИВНА АКЦИЈА – општина Кривогаштани
септември 27, 2021
Прирачник за правно зајакнување и инклузивна иновација: Како се развиваше идејата за Клуб П.Е.Т.?
септември 18, 2021
Мапирање на диви депонии за пристап до климатска правда за маргинализираните граѓани
септември 16, 2021
Онлајн обука за Промоција на новиот Закон за спречување и заштита од дискриминација и КСЗД
септември 7, 2021
СТАНИЦА П.Е.Т. со промотивна активност за здравствена заштита – дистрибуција на суплементи и брзи тестови за превенција од Ковид-19
август 30, 2021
Летна школа за параправници
август 3, 2021
Втора средба и работилница на Советот во заедницата
јули 27, 2021
Промоција на МОПА – Мобилна канцеларија за параправна помош
јули 27, 2021
Станица П.Е.Т. со промотивна активност: „Вакцинирај се! Информирај се! Заштити се!“
јули 27, 2021
Едукативен караван „Правдата не е привилегија“
јули 27, 2021
Прва средба и работилница на Советот во заедницата
јули 13, 2021
Работилница за PhotoVoice
јули 2, 2021
Секој што дискриминира, мора да одговара! Станица П.Е.Т. со осуда за дискриминаторското однесување врз Ромите!
јуни 29, 2021
Истражување за потребата за воспоставување на мобилна канцеларија за параправна помош
јуни 10, 2021
Иницијална средба на Советот во заедницата
јуни 10, 2021
Креативна акција: „Информирај се, Пријави се и Вакцинирај се!“
јуни 2, 2021
Хелсиншки Комитет за човекови права во партнерство со Станица П.Е.Т. и ХОПС дел од акциските грантисти на Цивика
мај 19, 2021
СТАНИЦА П.Е.Т. со промотивна активност за здравствена заштита
мај 12, 2021
Реакција: Уставниот суд да го направи првиот чекор кон овозможување на правда за депонентите на Еуростандард банка
април 6, 2021
Станица П.Е.Т. ја организираше завршната јавна трибина за важноста од препознавањето на корупцијата и судирот на интерес
март 31, 2021
Информативно видео за Борба против корупција
март 22, 2021
СТАНИЦА П.Е.Т. со едукативна активност за борба против корупција
март 16, 2021
Онлајн дискусија: „Еманципацијата и семејното насилство – регулација и пракса“
март 11, 2021
Правен осврт и мислење во однос на предлогот за додавање на графа за етничка припадност во личните карти на граѓаните
февруари 22, 2021
„Пристапноста на судските одлуки од областа на заштита од дискриминација во Република Северна Македонија“
февруари 17, 2021
94 граѓански организации велат „ДА“ за еднаквоста, инклузијата, родовата рамноправност и заштитата од дискриминација и од насилство во новата концепција за реформи во основното образование
февруари 1, 2021
Бараме Собранието итно да го изгласа новиот состав на Комисијата за спречување и заштита од дискриминација
јануари 16, 2021
Празнувај одговорно! – е пораката која предновогодишно ја испратија здравствените промотори на Станица П.Е.Т.
декември 31, 2020
СТАНИЦА П.Е.Т. организираше едукативен ден за Борба против корупција
декември 28, 2020
Собранието го сокри огласот за Народен правобранител од јавноста! Бараме Собранието да го поништи и повторно да го објави огласот на транспарентен начин!
декември 24, 2020
Одржани две трибини за: „Промоција на Законот за бесплатна правна помош“
декември 22, 2020

Повикај итна параправна помош!

Holler Box