Станица П.Е.Т. ја организираше завршната јавна трибина за важноста од препознавањето на корупцијата и судирот на интерес

На ден 30.03.2021 година се одржа активноста: „Јавна трибина за важноста од препознавањето на корупцијата и судирот на интерес“. Истата се одвиваше со физичко присуство во просториите на социјалното претпријатие „Клуб ПЕТ“, основано во рамките на Станица П.Е.Т. и директен пренос на онлајн платформата ZOOM, со оглед на специфичната ситуација поради Ковид пандемијата. Целта на јавната трибина е правна едукација на граѓаните, но и отвореноста на институциите за соработка кои се клучни елементи за враќање на довербата во механизмите за заштита. Јавната трибина се одржа како дел од проектот: „Борба против корупција“ имплементиран од Здружение за правна едукација и транспарентност СТАНИЦА П.Е.Т., а е финансирана од Проектот на УСАИД за граѓанско учество.

За време на трибината, од страна на проектниот координатор Џенгис Бериша беа презентирани поединечно спроведените активности од проектот и видео записот „Корупција и судир на интереси“ кој преку илустративен приказ на основни информации за борбата против корупција и постапката/механизмите за пријавување, а претставничката од ФООМ ги презентираше извештајот и резултатите од истражувањето во врска со корупцијата на локално ниво и набљудување на системите на интегритет во 5 општини (Желино, Карпош, Дојран, Охрид и Прилеп).

Правната советничка од Здружение Станица П.Е.Т. – Христина Здравеска ги презентираше резултатите кои произлегоа од спроведувањето на проектните активности и секојдневната комуникација со граѓаните кои биле жртви на коруптивно однесување или судир на интереси. Согласно ова, таа сподели дека обичниот граѓанин најчесто не може да ја препознае корупцијата, бидејќи никој од нас не знае кое однесување и постапување е коруптивно.

Воедно, учесниците имаа можност да дадат и свои коментари, да дискутираат и да ги споделат своите искуства поврзани со корупцијата.

За крај беше резимирано дека потребно е:

  1. Правилно и сепфатно идентификување на случаи на корупција на локално ниво
  2. Креирање на пракса за соодветно постапување
  3. Разбивање на митот околу појавата на корупција како апстрактна и недостижна за обичниот граѓанин
  4. Препознавање и преземање на конкретни мерки за борба против корупција од страна на граѓаните, особено од маргинализираните заедници, кои се најпогодени од оваа појава на локално ниво и
  5. Креирање на сеопфатни позитивни промени во наративот на сите засегнати страни, бидејќи пристапот не ги таргетира само граѓаните, туку паралелно со нив и здруженијата и локалните институции.

On 30th of March 2021 was held the activity: „Public debate on the importance of recognizing corruption and conflict of interest”. It took place with a physical presence in the premises of the social enterprise „Club LET”, established within the LET STATION and live streaming on the ZOOM online platform, given the specific situation due to the COVID pandemic. The purpose of the public debate is legal education of the citizens, but also the openness of the institutions for cooperation which are key elements for restoring the trust in the protection mechanisms. The public debate was held as part of the project: „Fight against Corruption” implemented by the Association for Legal Education and Transparency LET STATION, and funded by the USAID Civic Engagement Project.

During the debate, the project coordinator Dzengis Berisha presented individually implemented activities of the project and the video „Corruption and conflict of interest” which through an illustrative presentation of basic information on the fight against corruption and the reporting procedure/mechanisms, and the representative from FOSM presented the report and the results of the research regarding corruption at the local level and monitoring of the integrity systems in 5 municipalities (Zelino, Karpos, Dojran, Ohrid and Prilep).

The legal advisor from the Association LET STATION – Hristina Zdraveska presented the results that emerged from the implementation of project activities and daily communication with citizens who have been victims of corrupt behavior or conflict of interest. According to this, she shared that the ordinary citizen usually can not recognize corruption, because none of us knows what behavior and actions are corrupt.

At the same time, the participants had the opportunity to give their comments, discuss and share their experiences related to corruption.

Finally, it was summarized that it is necessary:

  1.  Correct and comprehensive identification of cases of corruption at the local level
  2. Creating a practice for appropriate action
  3. Breaking the myth about the emergence of corruption as abstract and unattainable for the ordinary citizen
  4. Recognition and undertaking of concrete measures for fight against corruption by the citizens, especially from the marginalized communities, which are most affected by this phenomenon at local level and
  5. Creating comprehensive positive changes in the narrative of all stakeholders, because the approach does not target only the citizens, but in parallel with them the associations and local institutions.

Последни новости

Отворен ден за афирмирање на активни мерки и постоечки можности за поддршка на социјално и бизнис претприемништво
февруари 29, 2024
Информативен караван: „Поблиску до иновативни идеи“
февруари 21, 2024
Средба за зајакнување на мултисекторската соработка на локално ниво
февруари 13, 2024
Теренска акција: „Сите жртви на родово-базирано насилство не изгледаат исто!“
декември 12, 2023
Интер-религиски инфо караван
декември 7, 2023
Учество на промотивен настан за следење на изборните ветувања
ноември 4, 2023
Едукативна школа за социјално и бизнис претприемништво
ноември 3, 2023
ЈАВЕН ПОВИК – За физички лица за ангажирање во улога на експерт за социјално и бизнис претприемништво
октомври 19, 2023
Студиска посета во Келн, Германија
октомври 12, 2023
СТОП за труењето! – еколошка правда за граѓаните на Прилеп
октомври 10, 2023
5 години Станица ПЕТ
септември 21, 2023
ЈАВЕН ОГЛАС за ангажирање на надворешен соработник од областа на психологија/социологија
септември 15, 2023
Партнерската организација Centar Manjinske Zajednice во посета на Прилеп
август 1, 2023
Летна школа: „Fostering Collective Action on Religious Freedom in the Western Balkans“
јули 22, 2023
Завршна конференција – Проект: „Пристап до правда за најмаргинализираните“
јуни 30, 2023
Студиска посета во Грачаница, Косово
јуни 28, 2023
Прв регионален состанок на COPASAH EUROPE
јуни 23, 2023
Со магарето Марко на патот кон забрзаниот развој!
јуни 22, 2023
Меѓународна научна конференција „Човекови права и пристап до правда за најмаргинализираните заедници – теорија и пракса“
мај 23, 2023
Јавен настан – изложба 22 Април – Ден на планетата земја
април 24, 2023
Големите победи на обичниот човек – успешни приказни од нашата работа
април 10, 2023
Собранието итно да избере членови на Комисијата за спречување и заштита од дискриминација
април 7, 2023
Креативна акција: „Градот и трите градинки“
април 4, 2023
Доставена е Петиција за отворање на нови градинки до Општина Прилеп
март 3, 2023
Одржани три форуми во заедницата за недостатокот на детски градинки во општина Прилеп
декември 29, 2022
ПРАВДА КОЈА СЕ ОДОЛГОВЛЕКУВА Е ПРАВДА КОЈА НЕ СЕ ПОСТИГНУВА – промоција на анализата на фукционалноста на механизмите за пристап до правда во РСМ
декември 28, 2022
Промотивен материјал со порака: точна информација за успешно лекување
ноември 30, 2022
„Различностите што не поврзуваат“ – изложба на уметнички творби
ноември 22, 2022
Заштита на правата на пациентите – обука за здравствените промотори во заедницата
јули 21, 2022
Интер-религиска школа за комуникации – чекор кон подобра толеранција и разбирање!
јули 15, 2022
Правдата не е привилегија – дистрибуција на промотивни материјали
јули 8, 2022
Повик за пријавување на учесници на Интер-религиска школа за комуникации
јуни 2, 2022
Инфографик – Интерсекциска дискриминација на лицата кои живеат во рурални средини
мај 25, 2022
Инфографик – Интерсекциска дискриминација кон жени-Ромки и млади Роми од Прилеп
март 23, 2022
Изјава на Партнерството за правно зајакнување во Источна Европа и Централна Азија за руската инвазија на Украина
март 17, 2022
Инфографик – Интерсекциска дискриминација во пристапот до јавни добра и услуги во Прилеп
декември 28, 2021
ЗАШТИТИ ЈА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА – ЕДУКАТИВЕН КАРАВАН!
декември 24, 2021
Мобилна канцеларија за параправна помош
декември 23, 2021
Интерсекциска дискриминација – Втора фокус група со млади Роми
декември 7, 2021
Маратон на јавните набавки – „Дали има напредок?“
декември 3, 2021
Прва фокус група
ноември 30, 2021
Клуб П.Е.Т. се претстави на Првиот регионален саем на социјални претпријатија од Пелагонискиот регион
ноември 26, 2021
Мислење на МЗД: Задолжителната вакцинација не претставува нелегално ограничување на правата, ниту дискриминација
ноември 22, 2021
Соопштение
ноември 19, 2021
ЈАВЕН ПОВИК – За ангажирање на еден (1) експерт за изработка на четири (4) кратки документи за јавни политики/инфографици
ноември 11, 2021
СООПШТЕНИЕ
ноември 11, 2021
Станица П.Е.Т. е добитник на наградата „3 Ноември” од Општина Прилеп
ноември 5, 2021
СООПШТЕНИЕ ЗА МЕДИУМИ – Европската комисија бара целосно спроведување на Законот за спречување и заштита од дискриминација
октомври 25, 2021
Повик за анкетари
октомври 7, 2021
Завршна конференција: „Пристап до правда за најмаргинализираните“
октомври 1, 2021