Секој што дискриминира, мора да одговара! Станица П.Е.Т. со осуда за дискриминаторското однесување врз Ромите!

Станица П.Е.Т. ја осудува дискриминацијата во која на група на млади Роми не им беше дозволен влез во базен. Станица П.Е.Т. застанува во поддршка против дискриминацијата од секаков вид, а особено кога таа е насочена кон Ромите. Дискриминаторската пракса во угостителските објекти и кај давателите на јавни услуги во Прилеп е долгогодишен проблем на кој ние лично сме и жртви и сведоци, и таа мора да биде искоренета ако сакаме да се декларираме како прогресивно општество.

Во изминатите денови бевме сведоци на едно недозволено однесување од страна на вработени и сопственици на градскиот базен при што на група од неколку млади Роми им било забрането да влезат на базенот со изговор дека во базенот веќе се присутни поголем број на лица, а поради протоколите не им е дозволено повеќе да пуштаат, но во истиот момент на базенот пуштиле неколку лица од Македонска националност, кои иако пристигнале после нив им било дозволено да купат карти и да влезат.

Со оваа дискриминаторска пракса се промовира нееднаков однос кон припадниците на ромската популација, истото претставува дискриминација врз основа на маргинализирана група, општествен статус и социјално потекло.

Здружението за правна едукација и транспарентност СТАНИЦА П.Е.Т. Прилеп кое работи на заштита на основните човекови права на маргинализираните заедници со фокус на ромската заедница, е засегнато од ваквиот дискриминаторски однос со кој се дискриминираат припадниците на ромската заедница.

Така, во изминатите денови Станица П.Е.Т. во соработка со Општина Прилеп одржаа и прес-конференција на која јасно беше потенцирано дека Ромите не се граѓани од втор ред и дека истите не заслужуваат да бидат дискриминирани и беше наведено дека ќе се работи на целосно расветлување на случајот преку искористување на сите правни механизми.

Исто така, на 27 јуни се одржа и протестен марш на Ромите во Прилеп кои обвинуваат за дискриминација која стана пракса во нашиот град.

Во однос на случајот беше поднесена и соодветна претставка до Комисијата за спречување и заштита од дискриминација, а дополнително ќе се поведе судска постапка иницирана како „actio popularis“, тужба во која тужител ќе биде СТАНИЦА П.Е.Т. во интерес и за заштита на поголема група на луѓе од ромска етничка припадност.

 

LET Station condemns discrimination in which a group of young Roma were not allowed to enter a swimming pool. LET Station stands in support of discrimination of all kinds, especially when it targets Roma people. Discriminatory practice in restaurants and public service providers in Prilep is a long-standing problem that we personally are victims and witnesses, and it must be eradicated if we want to declare ourselves as a progressive society.

In the past few days we have witnessed an illegal behavior by employees and owners of the city pool where a group of several young Roma were barred from entering the pool on the pretext that a large number of people are already present in the pool, and due to protocols they were allowed to play more, but at the same time several people of Macedonian nationality were let into the pool, who, although they arrived after them, were allowed to buy tickets and enter.

This discriminatory practice promotes unequal treatment of members of the Roma population, it is discrimination based on marginalized group, social status and social origin.

The Association for legal education and transparency LET Station Prilep, which works to protect the basic human rights of marginalized communities with a focus on the Roma community, is affected by this discriminatory attitude that discriminates against members of the Roma community.

Thus, in the past days LET Station in cooperation with the Municipality of Prilep held a press conference at which it was clearly emphasized that Roma are not second-class citizens and that they do not deserve to be discriminated against and it was stated that they will work to fully clarify the case by using all legal mechanisms.

Also, on 27th of June, a protest march was held by the Roma in Prilep who accuse of discrimination which has become a practice in our city.

In relation to the case, an appropriate complaint was submitted to the Commission for Prevention and Protection against Discrimination, and in addition, a court procedure will be initiated as “actio popularis”, a lawsuit in which the plaintiff will be LET Station in the interest and protection of a larger group of people of Roma ethnicity.

 

Последни новости

Доставена е Петиција за отворање на нови градинки до Општина Прилеп
март 3, 2023
Одржани три форуми во заедницата за недостатокот на детски градинки во општина Прилеп
декември 29, 2022
ПРАВДА КОЈА СЕ ОДОЛГОВЛЕКУВА Е ПРАВДА КОЈА НЕ СЕ ПОСТИГНУВА – промоција на анализата на фукционалноста на механизмите за пристап до правда во РСМ
декември 28, 2022
Промотивен материјал со порака: точна информација за успешно лекување
ноември 30, 2022
„Различностите што не поврзуваат“ – изложба на уметнички творби
ноември 22, 2022
Заштита на правата на пациентите – обука за здравствените промотори во заедницата
јули 21, 2022
Интер-религиска школа за комуникации – чекор кон подобра толеранција и разбирање!
јули 15, 2022
Правдата не е привилегија – дистрибуција на промотивни материјали
јули 8, 2022
Повик за пријавување на учесници на Интер-религиска школа за комуникации
јуни 2, 2022
Инфографик – Интерсекциска дискриминација на лицата кои живеат во рурални средини
мај 25, 2022
Инфографик – Интерсекциска дискриминација кон жени-Ромки и млади Роми од Прилеп
март 23, 2022
Изјава на Партнерството за правно зајакнување во Источна Европа и Централна Азија за руската инвазија на Украина
март 17, 2022
Инфографик – Интерсекциска дискриминација во пристапот до јавни добра и услуги во Прилеп
декември 28, 2021
ЗАШТИТИ ЈА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА – ЕДУКАТИВЕН КАРАВАН!
декември 24, 2021
Мобилна канцеларија за параправна помош
декември 23, 2021
Интерсекциска дискриминација – Втора фокус група со млади Роми
декември 7, 2021
Маратон на јавните набавки – „Дали има напредок?“
декември 3, 2021
Прва фокус група
ноември 30, 2021
Клуб П.Е.Т. се претстави на Првиот регионален саем на социјални претпријатија од Пелагонискиот регион
ноември 26, 2021
Мислење на МЗД: Задолжителната вакцинација не претставува нелегално ограничување на правата, ниту дискриминација
ноември 22, 2021
Соопштение
ноември 19, 2021
ЈАВЕН ПОВИК – За ангажирање на еден (1) експерт за изработка на четири (4) кратки документи за јавни политики/инфографици
ноември 11, 2021
СООПШТЕНИЕ
ноември 11, 2021
Станица П.Е.Т. е добитник на наградата „3 Ноември” од Општина Прилеп
ноември 5, 2021
СООПШТЕНИЕ ЗА МЕДИУМИ – Европската комисија бара целосно спроведување на Законот за спречување и заштита од дискриминација
октомври 25, 2021
Повик за анкетари
октомври 7, 2021
Завршна конференција: „Пристап до правда за најмаргинализираните“
октомври 1, 2021
ПРИСТАП ДО КЛИМАТСКА ПРАВДА ПРЕКУ КРЕАТИВНА АКЦИЈА – населба Тризла
септември 28, 2021
Дистрибуција на промотивни материјали за едукација за заштита од Ковид-19
септември 28, 2021
ПРИСТАП ДО КЛИМАТСКА ПРАВДА ПРЕКУ КРЕАТИВНА АКЦИЈА – општина Кривогаштани
септември 27, 2021
Прирачник за правно зајакнување и инклузивна иновација: Како се развиваше идејата за Клуб П.Е.Т.?
септември 18, 2021
Мапирање на диви депонии за пристап до климатска правда за маргинализираните граѓани
септември 16, 2021
Онлајн обука за Промоција на новиот Закон за спречување и заштита од дискриминација и КСЗД
септември 7, 2021
СТАНИЦА П.Е.Т. со промотивна активност за здравствена заштита – дистрибуција на суплементи и брзи тестови за превенција од Ковид-19
август 30, 2021
Летна школа за параправници
август 3, 2021
Втора средба и работилница на Советот во заедницата
јули 27, 2021
Промоција на МОПА – Мобилна канцеларија за параправна помош
јули 27, 2021
Станица П.Е.Т. со промотивна активност: „Вакцинирај се! Информирај се! Заштити се!“
јули 27, 2021
Едукативен караван „Правдата не е привилегија“
јули 27, 2021
Прва средба и работилница на Советот во заедницата
јули 13, 2021
Работилница за PhotoVoice
јули 2, 2021
Истражување за потребата за воспоставување на мобилна канцеларија за параправна помош
јуни 10, 2021
Иницијална средба на Советот во заедницата
јуни 10, 2021
Креативна акција: „Информирај се, Пријави се и Вакцинирај се!“
јуни 2, 2021
Хелсиншки Комитет за човекови права во партнерство со Станица П.Е.Т. и ХОПС дел од акциските грантисти на Цивика
мај 19, 2021
СТАНИЦА П.Е.Т. со промотивна активност за здравствена заштита
мај 12, 2021
Реакција: Уставниот суд да го направи првиот чекор кон овозможување на правда за депонентите на Еуростандард банка
април 6, 2021
Станица П.Е.Т. ја организираше завршната јавна трибина за важноста од препознавањето на корупцијата и судирот на интерес
март 31, 2021
Информативно видео за Борба против корупција
март 22, 2021
СТАНИЦА П.Е.Т. со едукативна активност за борба против корупција
март 16, 2021