Секој што дискриминира, мора да одговара! Станица П.Е.Т. со осуда за дискриминаторското однесување врз Ромите!

Станица П.Е.Т. ја осудува дискриминацијата во која на група на млади Роми не им беше дозволен влез во базен. Станица П.Е.Т. застанува во поддршка против дискриминацијата од секаков вид, а особено кога таа е насочена кон Ромите. Дискриминаторската пракса во угостителските објекти и кај давателите на јавни услуги во Прилеп е долгогодишен проблем на кој ние лично сме и жртви и сведоци, и таа мора да биде искоренета ако сакаме да се декларираме како прогресивно општество.

Во изминатите денови бевме сведоци на едно недозволено однесување од страна на вработени и сопственици на градскиот базен при што на група од неколку млади Роми им било забрането да влезат на базенот со изговор дека во базенот веќе се присутни поголем број на лица, а поради протоколите не им е дозволено повеќе да пуштаат, но во истиот момент на базенот пуштиле неколку лица од Македонска националност, кои иако пристигнале после нив им било дозволено да купат карти и да влезат.

Со оваа дискриминаторска пракса се промовира нееднаков однос кон припадниците на ромската популација, истото претставува дискриминација врз основа на маргинализирана група, општествен статус и социјално потекло.

Здружението за правна едукација и транспарентност СТАНИЦА П.Е.Т. Прилеп кое работи на заштита на основните човекови права на маргинализираните заедници со фокус на ромската заедница, е засегнато од ваквиот дискриминаторски однос со кој се дискриминираат припадниците на ромската заедница.

Така, во изминатите денови Станица П.Е.Т. во соработка со Општина Прилеп одржаа и прес-конференција на која јасно беше потенцирано дека Ромите не се граѓани од втор ред и дека истите не заслужуваат да бидат дискриминирани и беше наведено дека ќе се работи на целосно расветлување на случајот преку искористување на сите правни механизми.

Исто така, на 27 јуни се одржа и протестен марш на Ромите во Прилеп кои обвинуваат за дискриминација која стана пракса во нашиот град.

Во однос на случајот беше поднесена и соодветна претставка до Комисијата за спречување и заштита од дискриминација, а дополнително ќе се поведе судска постапка иницирана како „actio popularis“, тужба во која тужител ќе биде СТАНИЦА П.Е.Т. во интерес и за заштита на поголема група на луѓе од ромска етничка припадност.

 

LET Station condemns discrimination in which a group of young Roma were not allowed to enter a swimming pool. LET Station stands in support of discrimination of all kinds, especially when it targets Roma people. Discriminatory practice in restaurants and public service providers in Prilep is a long-standing problem that we personally are victims and witnesses, and it must be eradicated if we want to declare ourselves as a progressive society.

In the past few days we have witnessed an illegal behavior by employees and owners of the city pool where a group of several young Roma were barred from entering the pool on the pretext that a large number of people are already present in the pool, and due to protocols they were allowed to play more, but at the same time several people of Macedonian nationality were let into the pool, who, although they arrived after them, were allowed to buy tickets and enter.

This discriminatory practice promotes unequal treatment of members of the Roma population, it is discrimination based on marginalized group, social status and social origin.

The Association for legal education and transparency LET Station Prilep, which works to protect the basic human rights of marginalized communities with a focus on the Roma community, is affected by this discriminatory attitude that discriminates against members of the Roma community.

Thus, in the past days LET Station in cooperation with the Municipality of Prilep held a press conference at which it was clearly emphasized that Roma are not second-class citizens and that they do not deserve to be discriminated against and it was stated that they will work to fully clarify the case by using all legal mechanisms.

Also, on 27th of June, a protest march was held by the Roma in Prilep who accuse of discrimination which has become a practice in our city.

In relation to the case, an appropriate complaint was submitted to the Commission for Prevention and Protection against Discrimination, and in addition, a court procedure will be initiated as “actio popularis”, a lawsuit in which the plaintiff will be LET Station in the interest and protection of a larger group of people of Roma ethnicity.

 

Последни новости

Младите заедно за градење мир, меѓуетничка толеранција и управување со конфликти
април 19, 2024
Ден на добри дела, за прв пат во Прилеп
април 12, 2024
Отворен ден за афирмирање на активни мерки и постоечки можности за поддршка на социјално и бизнис претприемништво
февруари 29, 2024
Информативен караван: „Поблиску до иновативни идеи“
февруари 21, 2024
Средба за зајакнување на мултисекторската соработка на локално ниво
февруари 13, 2024
Теренска акција: „Сите жртви на родово-базирано насилство не изгледаат исто!“
декември 12, 2023
Интер-религиски инфо караван
декември 7, 2023
Учество на промотивен настан за следење на изборните ветувања
ноември 4, 2023
Едукативна школа за социјално и бизнис претприемништво
ноември 3, 2023
ЈАВЕН ПОВИК – За физички лица за ангажирање во улога на експерт за социјално и бизнис претприемништво
октомври 19, 2023
Студиска посета во Келн, Германија
октомври 12, 2023
СТОП за труењето! – еколошка правда за граѓаните на Прилеп
октомври 10, 2023
5 години Станица ПЕТ
септември 21, 2023
ЈАВЕН ОГЛАС за ангажирање на надворешен соработник од областа на психологија/социологија
септември 15, 2023
Партнерската организација Centar Manjinske Zajednice во посета на Прилеп
август 1, 2023
Летна школа: „Fostering Collective Action on Religious Freedom in the Western Balkans“
јули 22, 2023
Завршна конференција – Проект: „Пристап до правда за најмаргинализираните“
јуни 30, 2023
Студиска посета во Грачаница, Косово
јуни 28, 2023
Прв регионален состанок на COPASAH EUROPE
јуни 23, 2023
Со магарето Марко на патот кон забрзаниот развој!
јуни 22, 2023
Меѓународна научна конференција „Човекови права и пристап до правда за најмаргинализираните заедници – теорија и пракса“
мај 23, 2023
Јавен настан – изложба 22 Април – Ден на планетата земја
април 24, 2023
Големите победи на обичниот човек – успешни приказни од нашата работа
април 10, 2023
Собранието итно да избере членови на Комисијата за спречување и заштита од дискриминација
април 7, 2023
Креативна акција: „Градот и трите градинки“
април 4, 2023
Доставена е Петиција за отворање на нови градинки до Општина Прилеп
март 3, 2023
Одржани три форуми во заедницата за недостатокот на детски градинки во општина Прилеп
декември 29, 2022
ПРАВДА КОЈА СЕ ОДОЛГОВЛЕКУВА Е ПРАВДА КОЈА НЕ СЕ ПОСТИГНУВА – промоција на анализата на фукционалноста на механизмите за пристап до правда во РСМ
декември 28, 2022
Промотивен материјал со порака: точна информација за успешно лекување
ноември 30, 2022
„Различностите што не поврзуваат“ – изложба на уметнички творби
ноември 22, 2022
Заштита на правата на пациентите – обука за здравствените промотори во заедницата
јули 21, 2022
Интер-религиска школа за комуникации – чекор кон подобра толеранција и разбирање!
јули 15, 2022
Правдата не е привилегија – дистрибуција на промотивни материјали
јули 8, 2022
Повик за пријавување на учесници на Интер-религиска школа за комуникации
јуни 2, 2022
Инфографик – Интерсекциска дискриминација на лицата кои живеат во рурални средини
мај 25, 2022
Инфографик – Интерсекциска дискриминација кон жени-Ромки и млади Роми од Прилеп
март 23, 2022
Изјава на Партнерството за правно зајакнување во Источна Европа и Централна Азија за руската инвазија на Украина
март 17, 2022
Инфографик – Интерсекциска дискриминација во пристапот до јавни добра и услуги во Прилеп
декември 28, 2021
ЗАШТИТИ ЈА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА – ЕДУКАТИВЕН КАРАВАН!
декември 24, 2021
Мобилна канцеларија за параправна помош
декември 23, 2021
Интерсекциска дискриминација – Втора фокус група со млади Роми
декември 7, 2021
Маратон на јавните набавки – „Дали има напредок?“
декември 3, 2021
Прва фокус група
ноември 30, 2021
Клуб П.Е.Т. се претстави на Првиот регионален саем на социјални претпријатија од Пелагонискиот регион
ноември 26, 2021
Мислење на МЗД: Задолжителната вакцинација не претставува нелегално ограничување на правата, ниту дискриминација
ноември 22, 2021
Соопштение
ноември 19, 2021
ЈАВЕН ПОВИК – За ангажирање на еден (1) експерт за изработка на четири (4) кратки документи за јавни политики/инфографици
ноември 11, 2021
СООПШТЕНИЕ
ноември 11, 2021
Станица П.Е.Т. е добитник на наградата „3 Ноември” од Општина Прилеп
ноември 5, 2021
СООПШТЕНИЕ ЗА МЕДИУМИ – Европската комисија бара целосно спроведување на Законот за спречување и заштита од дискриминација
октомври 25, 2021