Реакција: Уставниот суд да го направи првиот чекор кон овозможување на правда за депонентите на Еуростандард банка

Подносителите на оваа реакција како здруженија кои се или соработуваат со правни лица оштетени од одземањето на дозволата за работа на ЕУРОСТАНДАРД Банка АД Скопје од страна на Народната банка на РСМ, на ден 12.08.2020, се само дел од бројните граѓани и фирми чии средства останаа заглавени во, сега веќе, стечајната маса на оваа Банка. Ние како здруженија на граѓани кои работиме во насока на помош на граѓаните од маргинализираните заедници, останавме без своите  финансиски средства за кои имаме потпишано договорни обврски со донатори, без средствата за тековен промет, без обештетување, во екот на здравствена и економска криза да се снаоѓаме самите како знаеме и умееме. Оваа состојба дополнително не ограничи во реализирањето на активностите за помош на граѓаните и тоа во период кога граѓаните имаа најголема потреба од нашата помош.

Во Република Северна Македонија правните лица не се обештетуваат од државниот Фонд за осигурување на депозити во случај на пропаѓање на банка. Ова е спротивно на начелата на владеење на правото дефинирани со Уставот на РСМ.  Со отворањето на стечајната постапка над Еуростандарад банка, правните лица останаа заглавени, дискриминирани и оставени без законска заштита. Дополнително согласно член 163 став 3 од Законот за банки, на државниот Фонд за осигурување на депозити му се дава првенство односно монопол во наплата на побарувањата во однос на физичките и правни лица депоненти на банката во стечај, кои на ваков начин се ставени во нерамноправна положба и се директно оштетени. Со оваа одредба Фондот за осигурување на депозити прв ќе си ги наплати побарувањата од стечајната маса. Останатите доверители, ќе мора да се надеваат на остатоците.

Дополнително загрижува и фактот за криминалните активности на банката кои се случувале со години, а сето тоа на грбот на граѓаните. Следејќи ги натамошните случувања и информации кои се објавуваат во јавноста за големата кредитна задолженост на банката, од која најголем дел се ненаплатливи кредити, како и според извештајот на стечајниот управник, станува јасно дека од износот на стечајната маса ќе може да се подмири долгот само на приоритетниот доверител, во случајов Фондот за осигурување на депозити. Останатите правни лица нема да бидат во можност да си ги наплатат побарувањата а со тоа државата буквални ги оштетува овие правни лица со закон.

Од оваа причина давааме целосна поддршка на Здружението на оштетените физички и правни лица на Еуростандард банка „Правда за штедачи“ и нивната  иницијатива до Уставниот суд за оценување на уставноста и законитоста на член 163 став 3 од Законот за банки, со која  се  бара укинување на предметниот член од наведениот закон бидејќи со истиот се прави нееднаквост и дискриминација на доверителите во стечајната постапка на банката, што е спротивно на Уставот на РСМ.

Бараме од  Уставниот Суд да го укине спорниот член од Законот за банки и со тоа да ја исправи неправдата која им беше нанесена на депонентите вклучувајќи ги и здруженијата на граѓани, а со тоа да им даде надеж на сите сегашни и идни оштетени депоненти од ваквиот криминал, дека правдата мора да биде достижна за сите.

 

Реакцијата ја поднесуваат:

Здружение СТАНИЦА П.Е.Т. Прилеп

ХОПС – Опции за здрав живот Скопје

Дијалог  –  Центар за делиберативна демократија – Прилеп

АГТИС – Асоцијација за граѓанска толеранција и соработка – Прилеп

Здружението за развој и унапредување на ромската заедница Романо Чачипе – Скопје

НВО КХАМ – Делчево

Здружение на граѓани на просветни работници за заштита на правата на жените и децата “ЛИЛ” – Скопје

Иницијатива за развој и инклузија на зедниците – ИРИЗ, Скопје

Здружението за еманципација, солидарност и еднаквост на жените – ЕСЕ, Скопје

Иницијатива на жени од Шуто Оризари

Асоцијацијата за демокрaтски развој на Ромите СОНЦЕ – Тетово

Национален Ромски Центар – Куманово

The submitters of this reaction as associations that are or cooperate with legal entities damaged by the revocation of the work permit of EUROSTANDARD Bank AD Skopje by the National Bank of RSM, on 12.08.2020, are only part of the numerous citizens and companies whose funds remained stuck in, now, the bankruptcy estate of this Bank. We, as citizens’ associations that work to help the citizens of the marginalized communities, have been left without our financial means for which we have signed contractual obligations with donors, without the means for current trade, without compensation, in the height of health and economic crisis to cope ourselves as we know and can. This situation additionally limited us in the implementation of activities to help citizens in a period when citizens were most in need of our help.
In the Republic of North Macedonia, legal entities are not compensated by the State Deposit Insurance Fund in case of bank failure. This is contrary to the principles of the rule of law defined by the Constitution of the RSM. With the opening of the bankruptcy proceedings against Eurostandard Bank, legal entities remained stuck, discriminated and left without legal protection. Additionally, in accordance with Article 163 paragraph 3 of the Law on Banks, the State Deposit Insurance Fund is given priority, for ex. monopoly in the collection of receivables in relation to natural and legal persons depositors of the bankrupt bank, which are thus placed in an unequal position. and are directly damaged. With this provision, the Deposit Insurance Fund will be the first to collect its claims from the Bankruptcy estate. The other creditors will have to rely on the remnants.
Additionally worrying is the fact about the criminal activities of the bank that have been happening for years, and all that on the backs of the citizens. Following the further developments and information published in the public about the large credit indebtedness of the bank, most of which are uncollectible loans, as well as according to the report of the Bankruptcy Trustee, it becomes clear that the amount of the bankruptcy estate can be settled only the priority creditor, in this case the Deposit Insurance Fund. Other legal entities will not be able to collect their claims and thus the state literally damages these legal entities by law.
For this reason, we give full support to the Association of Damaged Individuals and Legal Entities of Eurostandard Bank “Justice for depositors” and their initiative to the Constitutional Court to assess the constitutionality and legality of Article 163 paragraph 3 of the Law on Banks, which seeks the abolition of the subject article of the said law because it creates inequality and discrimination of creditors in the bankruptcy procedure of the bank, which is contrary to the Constitution of RSM.
We ask the Constitutional Court to repeal the disputed article of the Law on Banks and thus correct the injustice inflicted on depositors, including citizens’ associations, and thus to give hope to all current and future damaged depositors of such crime. , that justice must be attainable for all.

Reaction is supported by:

LET STATION Prilep

HOPS – Healthy Options Project Skopje

Dialogue – Center for Deliberative Democracy – Prilep 

ACTAC – Association for Citizen’s Tolerance and Cooperation – Prilep

The Association for Development and Promotion of the Roma Community Romano Chachipe – Skopje 

NGO KHAM – Delcevo 

Citizen’s Association of Educators for Protection of the Rights of Women and Children LIL – Skopje

Initiative for Development and Inclusion of Communities – IRIZ – Skopje

Association for Emancipation, Solidarity and Equality of Women – ESE – SKopje

Initiative of women from Suto Orizari 

Association for Democratic Development of Roma SONCE – Tetovo

National Roma Centrum – Kumanovo

Последни новости

5 години Станица ПЕТ
септември 21, 2023
ЈАВЕН ОГЛАС за ангажирање на психолог
септември 15, 2023
Партнерската организација Centar Manjinske Zajednice во посета на Прилеп
август 1, 2023
Летна школа: „Fostering Collective Action on Religious Freedom in the Western Balkans“
јули 22, 2023
Завршна конференција – Проект: „Пристап до правда за најмаргинализираните“
јуни 30, 2023
Студиска посета во Грачаница, Косово
јуни 28, 2023
Прв регионален состанок на COPASAH EUROPE
јуни 23, 2023
Со магарето Марко на патот кон забрзаниот развој!
јуни 22, 2023
Меѓународна научна конференција „Човекови права и пристап до правда за најмаргинализираните заедници – теорија и пракса“
мај 23, 2023
Јавен настан – изложба 22 Април – Ден на планетата земја
април 24, 2023
Големите победи на обичниот човек – успешни приказни од нашата работа
април 10, 2023
Собранието итно да избере членови на Комисијата за спречување и заштита од дискриминација
април 7, 2023
Креативна акција: „Градот и трите градинки“
април 4, 2023
Доставена е Петиција за отворање на нови градинки до Општина Прилеп
март 3, 2023
Одржани три форуми во заедницата за недостатокот на детски градинки во општина Прилеп
декември 29, 2022
ПРАВДА КОЈА СЕ ОДОЛГОВЛЕКУВА Е ПРАВДА КОЈА НЕ СЕ ПОСТИГНУВА – промоција на анализата на фукционалноста на механизмите за пристап до правда во РСМ
декември 28, 2022
Промотивен материјал со порака: точна информација за успешно лекување
ноември 30, 2022
„Различностите што не поврзуваат“ – изложба на уметнички творби
ноември 22, 2022
Заштита на правата на пациентите – обука за здравствените промотори во заедницата
јули 21, 2022
Интер-религиска школа за комуникации – чекор кон подобра толеранција и разбирање!
јули 15, 2022
Правдата не е привилегија – дистрибуција на промотивни материјали
јули 8, 2022
Повик за пријавување на учесници на Интер-религиска школа за комуникации
јуни 2, 2022
Инфографик – Интерсекциска дискриминација на лицата кои живеат во рурални средини
мај 25, 2022
Инфографик – Интерсекциска дискриминација кон жени-Ромки и млади Роми од Прилеп
март 23, 2022
Изјава на Партнерството за правно зајакнување во Источна Европа и Централна Азија за руската инвазија на Украина
март 17, 2022
Инфографик – Интерсекциска дискриминација во пристапот до јавни добра и услуги во Прилеп
декември 28, 2021
ЗАШТИТИ ЈА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА – ЕДУКАТИВЕН КАРАВАН!
декември 24, 2021
Мобилна канцеларија за параправна помош
декември 23, 2021
Интерсекциска дискриминација – Втора фокус група со млади Роми
декември 7, 2021
Маратон на јавните набавки – „Дали има напредок?“
декември 3, 2021
Прва фокус група
ноември 30, 2021
Клуб П.Е.Т. се претстави на Првиот регионален саем на социјални претпријатија од Пелагонискиот регион
ноември 26, 2021
Мислење на МЗД: Задолжителната вакцинација не претставува нелегално ограничување на правата, ниту дискриминација
ноември 22, 2021
Соопштение
ноември 19, 2021
ЈАВЕН ПОВИК – За ангажирање на еден (1) експерт за изработка на четири (4) кратки документи за јавни политики/инфографици
ноември 11, 2021
СООПШТЕНИЕ
ноември 11, 2021
Станица П.Е.Т. е добитник на наградата „3 Ноември” од Општина Прилеп
ноември 5, 2021
СООПШТЕНИЕ ЗА МЕДИУМИ – Европската комисија бара целосно спроведување на Законот за спречување и заштита од дискриминација
октомври 25, 2021
Повик за анкетари
октомври 7, 2021
Завршна конференција: „Пристап до правда за најмаргинализираните“
октомври 1, 2021
ПРИСТАП ДО КЛИМАТСКА ПРАВДА ПРЕКУ КРЕАТИВНА АКЦИЈА – населба Тризла
септември 28, 2021
Дистрибуција на промотивни материјали за едукација за заштита од Ковид-19
септември 28, 2021
ПРИСТАП ДО КЛИМАТСКА ПРАВДА ПРЕКУ КРЕАТИВНА АКЦИЈА – општина Кривогаштани
септември 27, 2021
Прирачник за правно зајакнување и инклузивна иновација: Како се развиваше идејата за Клуб П.Е.Т.?
септември 18, 2021
Мапирање на диви депонии за пристап до климатска правда за маргинализираните граѓани
септември 16, 2021
Онлајн обука за Промоција на новиот Закон за спречување и заштита од дискриминација и КСЗД
септември 7, 2021
СТАНИЦА П.Е.Т. со промотивна активност за здравствена заштита – дистрибуција на суплементи и брзи тестови за превенција од Ковид-19
август 30, 2021
Летна школа за параправници
август 3, 2021
Втора средба и работилница на Советот во заедницата
јули 27, 2021
Промоција на МОПА – Мобилна канцеларија за параправна помош
јули 27, 2021