Претставници на СТАНИЦА П.Е.Т. зедоа учество на практична програма за правно зајакнување

Во периодот 23-30 ноември, четворица претставници на СТАНИЦА П.Е.Т. зедоа учество на Практичната програма за правно зајакнување, во организација на Украинската практична школа за пристап до правда.

Во рамки на оваа програма заедно со уште 4 други тимови од Полска/Украина, Киргистан, Кенија и Северна Македонија се развиваа идеи за воведување на иновативни решенија во работата на правно зајакнување на заедниците. Воедно, учесниците имаа можност да споделат искуства и да стекнат практични знаења кои ќе продолжат да ја унапредуваат работата на СТАНИЦА П.Е.Т.

За време на програмата, тимот на Станица П.Е.Т. го покрена прашањето за недостаток на правна помош во руралните средини со цел да се донесе пристапот до правда поблиску до маргинализираните групи на граѓани при што беше предложено да се создаде мобилна канцеларија за вонредни социјални работници, правници и психолози кои ќе доаѓаат во руралните средини во одредени денови од неделата. По презентацијата, учесниците дискутираа за предложениот модел за решавање на проблемот, нагласувајќи ја важноста од учеството во вакви активности на локалните активисти.

Со програмата беа опфатени уште неколку иницијативи од Северна Македонија, Полска/Украина, Киргистан и Кенија а се поврзани со: обезбедување на помош и поддршка на жртвите на семејно и родово насилство преку бесплатна правна помош и создавање на мрежа на правни советници кои ќе им помагаат на оваа категорија на граѓани (Киргистан), кампања за застапување на граѓаните со ниски примања на кои им се блокираат сметките на кои што тие примаат социјална парична помош, со што тие се наоѓаат на работ на сиромаштијата и без ресурси за нормален живот и егзистенција (тим од Северна Македонија); меѓународна платформа за комуникација (веб-портал) за студенти и корисници на услугите на правните клиники во Украина и Полска која ќе им овозможи на Украинците кои живеат во Полска и на Полјаците кои живеат во Украина да добијат правна помош за даночни прашања, семејни спорови, миграција и сл. што од друга страна ќе им овозможи на студентите да споделат искуства и да вежбаат под водство на искусни правници од правните клиники; веб платформа за алтернативно решавање на спорови преку интернет каде корисниците ќе можат да го решат конфликтот преку видео конференција со поддршка од искусни медијатори (Кенија).

Инаку, KyivLEPP е практична програма за зајакнување на правниот капацитет, инкубатор на иновативни идеи во областа на пристап до правда во Украина и светот.

In the period 23-30th of November, four representatives of LET STATION took part in the Kyiv Legal Empowerment Practical Program-2020, organized by the Ukrainian Access to Justice School of Practice.

Within this program, together with 4 other teams from Poland/Ukraine, Kyrgyzstan, Kenya and North Macedonia, ideas were developed for the introduction of innovative solutions in the work of legal strengthening of communities. At the same time, the participants had the opportunity to share experiences and gain practical knowledge that will continue to improve the work of LET STATION.

During the program, the team of LET STATION raised the issue of lack of legal aid in rural areas in order to bring access to justice closer to marginalized groups of citizens and it was proposed to create a mobile office for emergency social workers, lawyers and psychologists who will come to rural areas in certain days of the week. After the presentation, the participants discussed the proposed model for solving the problem, emphasizing the importance of participation in such activities of local activists.

The program covered several other initiatives from North Macedonia, Poland/Ukraine, Kyrgyzstan and Kenya related to: providing assistance and support to victims of domestic and gender-based violence through free legal aid and creating a network of legal advisors to assist of this category of citizens (Kyrgyzstan), a campaign for advocacy of low-income citizens whose accounts are receiving social financial assistance, leaving them on the brink of poverty and without resources for a normal life and livelihood (team from North Macedonia); international communication platform (web portal) for students and users of the services of law clinics in Ukraine and Poland that will enable Ukrainians living in Poland and Poles living in Ukraine to receive legal assistance on tax issues, family disputes, migration, etc. which in turn will enable students to share experiences and practice under the guidance of experienced lawyers from law clinics; web platform for alternative dispute resolution online where users can resolve the conflict through video conferencing with the support of experienced mediators (Kenya).

Otherwise, KyivLEPP is a practical program for strengthening the legal capacity, an incubator of innovative ideas in the field of access to justice in Ukraine and the world.

Leave a Reply

Последни новости

Повик за пријавување на учесници на Интер-религиска школа за комуникации
јуни 2, 2022
Изјава на Партнерството за правно зајакнување во Источна Европа и Централна Азија за руската инвазија на Украина
март 17, 2022
Интерсекциска дискриминација во пристапот до јавни добра и услуги во Прилеп
декември 28, 2021
ЗАШТИТИ ЈА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА – ЕДУКАТИВЕН КАРАВАН!
декември 24, 2021
Мобилна канцеларија за параправна помош
декември 23, 2021
Втора фокус група
декември 7, 2021
Маратон на јавните набавки – „Дали има напредок?“
декември 3, 2021
Прва фокус група
ноември 30, 2021
Клуб П.Е.Т. се претстави на Првиот регионален саем на социјални претпријатија од Пелагонискиот регион
ноември 26, 2021
Мислење на МЗД: Задолжителната вакцинација не претставува нелегално ограничување на правата, ниту дискриминација
ноември 22, 2021
Соопштение
ноември 19, 2021
ЈАВЕН ПОВИК – За ангажирање на еден (1) експерт за изработка на четири (4) кратки документи за јавни политики/инфографици
ноември 11, 2021
СООПШТЕНИЕ
ноември 11, 2021
Станица П.Е.Т. е добитник на наградата „3 Ноември” од Општина Прилеп
ноември 5, 2021
СООПШТЕНИЕ ЗА МЕДИУМИ – Европската комисија бара целосно спроведување на Законот за спречување и заштита од дискриминација
октомври 25, 2021
Повик за анкетари
октомври 7, 2021
Завршна конференција: „Пристап до правда за најмаргинализираните“
октомври 1, 2021
ПРИСТАП ДО КЛИМАТСКА ПРАВДА ПРЕКУ КРЕАТИВНА АКЦИЈА – населба Тризла
септември 28, 2021
Дистрибуција на промотивни материјали за едукација за заштита од Ковид-19
септември 28, 2021
ПРИСТАП ДО КЛИМАТСКА ПРАВДА ПРЕКУ КРЕАТИВНА АКЦИЈА – општина Кривогаштани
септември 27, 2021
Прирачник за правно зајакнување и инклузивна иновација: Како се развиваше идејата за Клуб П.Е.Т.?
септември 18, 2021
Мапирање на диви депонии за пристап до климатска правда за маргинализираните граѓани
септември 16, 2021
Онлајн обука за Промоција на новиот Закон за спречување и заштита од дискриминација и КСЗД
септември 7, 2021
СТАНИЦА П.Е.Т. со промотивна активност за здравствена заштита – дистрибуција на суплементи и брзи тестови за превенција од Ковид-19
август 30, 2021
Летна школа за параправници
август 3, 2021
Втора средба и работилница на Советот во заедницата
јули 27, 2021
Промоција на МОПА – Мобилна канцеларија за параправна помош
јули 27, 2021
Станица П.Е.Т. со промотивна активност: „Вакцинирај се! Информирај се! Заштити се!“
јули 27, 2021
Едукативен караван „Правдата не е привилегија“
јули 27, 2021
Прва средба и работилница на Советот во заедницата
јули 13, 2021
Работилница за PhotoVoice
јули 2, 2021
Секој што дискриминира, мора да одговара! Станица П.Е.Т. со осуда за дискриминаторското однесување врз Ромите!
јуни 29, 2021
Истражување за потребата за воспоставување на мобилна канцеларија за параправна помош
јуни 10, 2021
Иницијална средба на Советот во заедницата
јуни 10, 2021
Креативна акција: „Информирај се, Пријави се и Вакцинирај се!“
јуни 2, 2021
Хелсиншки Комитет за човекови права во партнерство со Станица П.Е.Т. и ХОПС дел од акциските грантисти на Цивика
мај 19, 2021
СТАНИЦА П.Е.Т. со промотивна активност за здравствена заштита
мај 12, 2021
Реакција: Уставниот суд да го направи првиот чекор кон овозможување на правда за депонентите на Еуростандард банка
април 6, 2021
Станица П.Е.Т. ја организираше завршната јавна трибина за важноста од препознавањето на корупцијата и судирот на интерес
март 31, 2021
Информативно видео за Борба против корупција
март 22, 2021
СТАНИЦА П.Е.Т. со едукативна активност за борба против корупција
март 16, 2021
Онлајн дискусија: „Еманципацијата и семејното насилство – регулација и пракса“
март 11, 2021
Правен осврт и мислење во однос на предлогот за додавање на графа за етничка припадност во личните карти на граѓаните
февруари 22, 2021
„Пристапноста на судските одлуки од областа на заштита од дискриминација во Република Северна Македонија“
февруари 17, 2021
94 граѓански организации велат „ДА“ за еднаквоста, инклузијата, родовата рамноправност и заштитата од дискриминација и од насилство во новата концепција за реформи во основното образование
февруари 1, 2021
Бараме Собранието итно да го изгласа новиот состав на Комисијата за спречување и заштита од дискриминација
јануари 16, 2021
Празнувај одговорно! – е пораката која предновогодишно ја испратија здравствените промотори на Станица П.Е.Т.
декември 31, 2020
СТАНИЦА П.Е.Т. организираше едукативен ден за Борба против корупција
декември 28, 2020
Собранието го сокри огласот за Народен правобранител од јавноста! Бараме Собранието да го поништи и повторно да го објави огласот на транспарентен начин!
декември 24, 2020
ВО ВРЕМЕ НА ПАНДЕМИЈА ГРАЃАНИТЕ БАРААТ ПРАВНА ПОМОШ ОД ГРАЃАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ
декември 24, 2020