ЕДНАКВОСТ И ПРАВДА ЗА СИТЕ

Кои сме ние ?

Здружението СТАНИЦА П.Е.Т. е грас-рут организација фокусирана на правно зајакнување и пристап до правда за маргинализираните заедници, особено за ромските и руралните заедници во Северна Македонија. Во нашата работа го користиме пристапот заснован на заедницата за да ги поттикнеме граѓаните во остварувањето на нивните права, особено фокусирајќи се на здравствените  и социјалните права, како и домувањето, животната средина, граѓанското учество во демократските процеси на локално ниво, транспарентноста и отчетноста на институциите и др.

Како такви, обезбедуваме правна и параправна помош и правна едукација, фасцилитираме активности на терен, мобилизацијата на заедницата и застапување за справување со најитните прашања со кои се соочуваат нашите целни групи. Нашиот тим се состои од правници, параправници и здравствени промотори во заедницата, кои работат заедно и заемно ги унапредуваат своите знаења и пракса. Како грас-рут организација ги спроведуваме нашите активности во канцеларијата на организацијата лоцирана во градот Прилеп, но и преку мобилна канцеларија која патува низ три рурални области (Мариово, Кривогаштани и Долнени) како и преку онлајн /телефонска комуникација. На ваков начин, на годишно ниво обезбедуваме околу 1200 услуги и ангажираме повеќе од 100 претставници од заедниците, различни групи и институции во активности на терен.

Последни новости

СТОП за труењето! – еколошка правда за граѓаните на Прилеп

Како здружение кое работи на заштита и унапредување на правата на граѓаните за безбедна и...
Read More

5 години Станица ПЕТ

На 20.09.2023 година, прославивме 5 години постоење на нашето здружение.
Read More

ЈАВЕН ОГЛАС за ангажирање на надворешен соработник од областа на психологија/социологија

Здружение за правна едукација и транспарентност СТАНИЦА П.Е.Т. за потребите од спроведувањето на проектот: „Локален...
Read More

Партнерската организација Centar Manjinske Zajednice во посета на Прилеп

Со цел промоција на меѓурелигискиот и меѓуетничкиот дијалог преку заеднички колективни акции, во периодот 27-28...
Read More

Летна школа: „Fostering Collective Action on Religious Freedom in the Western Balkans“

Како дел од Програмата за поттикнување на колективна акција за верски слободи во Западен Балкан...
Read More

Завршна конференција – Проект: „Пристап до правда за најмаргинализираните“

На 27 јуни 2023 година, се одржа завршна конференција со која успешно беше заокружен проектот...
Read More
1 2 3 4 5 20

Теренска акција: „Сите жртви на родово-базирано насилство не изгледаат исто!“

На 11 декември 2023 година, активистите на Станица ПЕТ организираа теренска акција во центарот на...
Read More

Интер-религиски инфо караван

Интер-религискиот дијалог е најдобрата гаранција за мирно, праведно и одржливо општество!
Read More

Учество на промотивен настан за следење на изборните ветувања

На 31 октомври, во организација на Strategic Management Systems - SMS во Битола се одржа...
Read More
1 2 3 4 5 40

Нашата работа

Донатори

EQUALITY AND JUSTICE FOR ALL

Who are we?

The association LET STATION is a grass-roots organization focused on legal empowerment and access to justice for marginalized communities, especially the Roma and rural communities in North Macedonia. In our work, we use a community-based approach to empower citizens in realizing their rights, particularly focusing on health and social rights, as well as housing, environment, citizen participation in democratic processes at the local level, transparency and accountability of institutions etc.

Latest news

СТОП за труењето! – еколошка правда за граѓаните на Прилеп

Како здружение кое работи на заштита и унапредување на правата на граѓаните за безбедна и...
Read More

5 години Станица ПЕТ

На 20.09.2023 година, прославивме 5 години постоење на нашето здружение.
Read More

ЈАВЕН ОГЛАС за ангажирање на надворешен соработник од областа на психологија/социологија

Здружение за правна едукација и транспарентност СТАНИЦА П.Е.Т. за потребите од спроведувањето на проектот: „Локален...
Read More

Партнерската организација Centar Manjinske Zajednice во посета на Прилеп

Со цел промоција на меѓурелигискиот и меѓуетничкиот дијалог преку заеднички колективни акции, во периодот 27-28...
Read More

Летна школа: „Fostering Collective Action on Religious Freedom in the Western Balkans“

Како дел од Програмата за поттикнување на колективна акција за верски слободи во Западен Балкан...
Read More

Завршна конференција – Проект: „Пристап до правда за најмаргинализираните“

На 27 јуни 2023 година, се одржа завршна конференција со која успешно беше заокружен проектот...
Read More
1 2 3 4 5 20

Our work

Donors