ЕДНАКВОСТ И ПРАВДА ЗА СИТЕ

Кои сме ние ?

Здружението СТАНИЦА П.Е.Т. е грас-рут организација фокусирана на правно зајакнување и пристап до правда за маргинализираните заедници, особено за ромските и руралните заедници во Северна Македонија. Во нашата работа го користиме пристапот заснован на заедницата за да ги поттикнеме граѓаните во остварувањето на нивните права, особено фокусирајќи се на здравствените  и социјалните права, како и домувањето, животната средина, граѓанското учество во демократските процеси на локално ниво, транспарентноста и отчетноста на институциите и др.

Како такви, обезбедуваме правна и параправна помош и правна едукација, фасцилитираме активности на терен, мобилизацијата на заедницата и застапување за справување со најитните прашања со кои се соочуваат нашите целни групи. Нашиот тим се состои од правници, параправници и здравствени промотори во заедницата, кои работат заедно и заемно ги унапредуваат своите знаења и пракса. Како грас-рут организација ги спроведуваме нашите активности во канцеларијата на организацијата лоцирана во градот Прилеп, но и преку мобилна канцеларија која патува низ три рурални области (Мариово, Кривогаштани и Долнени) како и преку онлајн /телефонска комуникација. На ваков начин, на годишно ниво обезбедуваме околу 1200 услуги и ангажираме повеќе од 100 претставници од заедниците, различни групи и институции во активности на терен.

Последни новости

Летен тренинг: Дисеминација на пораки

Во периодот 5-7 јули, 2019 година во Охрид се одржа летен тренинг на тема: “Дисеминација...
Read More

Едукативна работилница Сексуално и репродуктивно здравје

На ден 28.06.2019 година беше спроведена едукативна работилница, во соработка со Ј.З.У “Центар за јавно...
Read More

Инфо сесија: Со полни 18 години здравственото осигурување е твоја обврска!

На ден 16.05.2019 година се одржа информативна сесија на тема: „Со полни 18 години здравственото...
Read More

Отворен ден во СТАНИЦА П.Е.Т. – Запознај не и приклучи се

На ден 01.03.2019 година во канцеларијата на здружението се реализираше отворен ден со цел запознавање...
Read More
1 18 19 20

Онлајн обука за Промоција на новиот Закон за спречување и заштита од дискриминација и КСЗД

Во периодот од 01-03 септември 2021 година, се одржа активноста: „Промоција на новиот Закон за...
Read More

СТАНИЦА П.Е.Т. со промотивна активност за здравствена заштита – дистрибуција на суплементи и брзи тестови за превенција од Ковид-19

Во периодот јули-август 2021 година, здравствените промотори на Станица П.Е.Т. идентификуваа 20 семејства од ранливи...
Read More

Летна школа за параправници

Ако правото не е достапно за сите тогаш и правдата не е достапна за сите....
Read More
1 18 19 20 21 22 40

Нашата работа

Донатори

EQUALITY AND JUSTICE FOR ALL

Who are we?

The association LET STATION is a grass-roots organization focused on legal empowerment and access to justice for marginalized communities, especially the Roma and rural communities in North Macedonia. In our work, we use a community-based approach to empower citizens in realizing their rights, particularly focusing on health and social rights, as well as housing, environment, citizen participation in democratic processes at the local level, transparency and accountability of institutions etc.

Latest news

Летен тренинг: Дисеминација на пораки

Во периодот 5-7 јули, 2019 година во Охрид се одржа летен тренинг на тема: “Дисеминација...
Read More

Едукативна работилница Сексуално и репродуктивно здравје

На ден 28.06.2019 година беше спроведена едукативна работилница, во соработка со Ј.З.У “Центар за јавно...
Read More

Инфо сесија: Со полни 18 години здравственото осигурување е твоја обврска!

На ден 16.05.2019 година се одржа информативна сесија на тема: „Со полни 18 години здравственото...
Read More

Отворен ден во СТАНИЦА П.Е.Т. – Запознај не и приклучи се

На ден 01.03.2019 година во канцеларијата на здружението се реализираше отворен ден со цел запознавање...
Read More
1 18 19 20

Our work

Donors