ЕДНАКВОСТ И ПРАВДА ЗА СИТЕ

Кои сме ние ?

Здружението СТАНИЦА П.Е.Т. е грас-рут организација фокусирана на правно зајакнување и пристап до правда за маргинализираните заедници, особено за ромските и руралните заедници во Северна Македонија. Во нашата работа го користиме пристапот заснован на заедницата за да ги поттикнеме граѓаните во остварувањето на нивните права, особено фокусирајќи се на здравствените  и социјалните права, како и домувањето, животната средина, граѓанското учество во демократските процеси на локално ниво, транспарентноста и отчетноста на институциите и др.

Како такви, обезбедуваме правна и параправна помош и правна едукација, фасцилитираме активности на терен, мобилизацијата на заедницата и застапување за справување со најитните прашања со кои се соочуваат нашите целни групи. Нашиот тим се состои од правници, параправници и здравствени промотори во заедницата, кои работат заедно и заемно ги унапредуваат своите знаења и пракса. Како грас-рут организација ги спроведуваме нашите активности во канцеларијата на организацијата лоцирана во градот Прилеп, но и преку мобилна канцеларија која патува низ три рурални области (Мариово, Кривогаштани и Долнени) како и преку онлајн /телефонска комуникација. На ваков начин, на годишно ниво обезбедуваме околу 1200 услуги и ангажираме повеќе од 100 претставници од заедниците, различни групи и институции во активности на терен.

Последни новости

Теренска акција: „Сите жртви на родово-базирано насилство не изгледаат исто!“

На 11 декември 2023 година, активистите на Станица ПЕТ организираа теренска акција во центарот на...
Read More

Интер-религиски инфо караван

Интер-религискиот дијалог е најдобрата гаранција за мирно, праведно и одржливо општество!
Read More

Учество на промотивен настан за следење на изборните ветувања

На 31 октомври, во организација на Strategic Management Systems - SMS во Битола се одржа...
Read More

Едукативна школа за социјално и бизнис претприемништво

Во периодот 30-31 октомври во хотел Монтана, Крушево се одржа Едукативна школа за социјално и...
Read More

ЈАВЕН ПОВИК – За физички лица за ангажирање во улога на експерт за социјално и бизнис претприемништво

Здружение за правна едукација и транспарентност СТАНИЦА П.Е.Т. Прилеп за потребите од спроведувањето на проектот:...
Read More

Студиска посета во Келн, Германија

Во периодот 3-7 октомври, Христина Здравеска од нашата организација беше дел од Студиската посета во...
Read More
1 2 3 4 20

Информативен караван: „Поблиску до иновативни идеи“

Промовирањето на успешни приказни од социјални и бизнис претпријатија од регионот е моќна алатка за...
Read More

Средба за зајакнување на мултисекторската соработка на локално ниво

На ден 12.02.2024 година во просториите на Станица ПЕТ се одржа средба за зајакнување на...
Read More
1 2 3 4 40

Нашата работа

Донатори

EQUALITY AND JUSTICE FOR ALL

Who are we?

The association LET STATION is a grass-roots organization focused on legal empowerment and access to justice for marginalized communities, especially the Roma and rural communities in North Macedonia. In our work, we use a community-based approach to empower citizens in realizing their rights, particularly focusing on health and social rights, as well as housing, environment, citizen participation in democratic processes at the local level, transparency and accountability of institutions etc.

Latest news

Теренска акција: „Сите жртви на родово-базирано насилство не изгледаат исто!“

На 11 декември 2023 година, активистите на Станица ПЕТ организираа теренска акција во центарот на...
Read More

Интер-религиски инфо караван

Интер-религискиот дијалог е најдобрата гаранција за мирно, праведно и одржливо општество!
Read More

Учество на промотивен настан за следење на изборните ветувања

На 31 октомври, во организација на Strategic Management Systems - SMS во Битола се одржа...
Read More

Едукативна школа за социјално и бизнис претприемништво

Во периодот 30-31 октомври во хотел Монтана, Крушево се одржа Едукативна школа за социјално и...
Read More

ЈАВЕН ПОВИК – За физички лица за ангажирање во улога на експерт за социјално и бизнис претприемништво

Здружение за правна едукација и транспарентност СТАНИЦА П.Е.Т. Прилеп за потребите од спроведувањето на проектот:...
Read More

Студиска посета во Келн, Германија

Во периодот 3-7 октомври, Христина Здравеска од нашата организација беше дел од Студиската посета во...
Read More
1 2 3 4 20

Our work

Donors