ЕДНАКВОСТ И ПРАВДА ЗА СИТЕ

Кои сме ние ?

Здружението СТАНИЦА П.Е.Т. е грас-рут организација фокусирана на правно зајакнување и пристап до правда за маргинализираните заедници, особено за ромските и руралните заедници во Северна Македонија. Во нашата работа го користиме пристапот заснован на заедницата за да ги поттикнеме граѓаните во остварувањето на нивните права, особено фокусирајќи се на здравствените  и социјалните права, како и домувањето, животната средина, граѓанското учество во демократските процеси на локално ниво, транспарентноста и отчетноста на институциите и др.

Како такви, обезбедуваме правна и параправна помош и правна едукација, фасцилитираме активности на терен, мобилизацијата на заедницата и застапување за справување со најитните прашања со кои се соочуваат нашите целни групи. Нашиот тим се состои од правници, параправници и здравствени промотори во заедницата, кои работат заедно и заемно ги унапредуваат своите знаења и пракса. Како грас-рут организација ги спроведуваме нашите активности во канцеларијата на организацијата лоцирана во градот Прилеп, но и преку мобилна канцеларија која патува низ три рурални области (Мариово, Кривогаштани и Долнени) како и преку онлајн /телефонска комуникација. На ваков начин, на годишно ниво обезбедуваме околу 1200 услуги и ангажираме повеќе од 100 претставници од заедниците, различни групи и институции во активности на терен.

Последни новости

Курс за правно зајакнување

Во периодот 1-6 декември 2019 година, Весна Шапкоски од нашата организација беше дел од интернационалниот...
Read More

Мрежа за заштита од дискриминација: Прес конференција пред Собранието на Р.С. Македонија

Во среда 27.11.2019 година во 09:30 часот, пред Собранието на Република Северна Македонија, десет мрежи...
Read More

Инфо сесија: Законски измени во врска со детските бракови

На ден 18.09.2019 година се одржа информативна средба на тема: „Дали промената на теоријата ќе...
Read More

Мрежа за заштита од дискриминација – Работилницата за План за застапување и Комуникациски план

Во перидот 28-31 август 2019, Христина Здравеска како претставник од нашето здружение во Мрежата за...
Read More

Летен тренинг: Дисеминација на пораки

Во периодот 5-7 јули, 2019 година во Охрид се одржа летен тренинг на тема: “Дисеминација...
Read More

Едукативна работилница Сексуално и репродуктивно здравје

На ден 28.06.2019 година беше спроведена едукативна работилница, во соработка со Ј.З.У “Центар за јавно...
Read More
1 17 18 19 20

Мапирање на диви депонии за пристап до климатска правда за маргинализираните граѓани

Изминатиот период, Здружение за правна едукација и транспарентност Станица П.Е.Т. изработи мапи на дивите депонии...
Read More

Онлајн обука за Промоција на новиот Закон за спречување и заштита од дискриминација и КСЗД

Во периодот од 01-03 септември 2021 година, се одржа активноста: „Промоција на новиот Закон за...
Read More

СТАНИЦА П.Е.Т. со промотивна активност за здравствена заштита – дистрибуција на суплементи и брзи тестови за превенција од Ковид-19

Во периодот јули-август 2021 година, здравствените промотори на Станица П.Е.Т. идентификуваа 20 семејства од ранливи...
Read More
1 17 18 19 20 21 39

Нашата работа

Донатори

EQUALITY AND JUSTICE FOR ALL

Who are we?

The association LET STATION is a grass-roots organization focused on legal empowerment and access to justice for marginalized communities, especially the Roma and rural communities in North Macedonia. In our work, we use a community-based approach to empower citizens in realizing their rights, particularly focusing on health and social rights, as well as housing, environment, citizen participation in democratic processes at the local level, transparency and accountability of institutions etc.

Latest news

Курс за правно зајакнување

Во периодот 1-6 декември 2019 година, Весна Шапкоски од нашата организација беше дел од интернационалниот...
Read More

Мрежа за заштита од дискриминација: Прес конференција пред Собранието на Р.С. Македонија

Во среда 27.11.2019 година во 09:30 часот, пред Собранието на Република Северна Македонија, десет мрежи...
Read More

Инфо сесија: Законски измени во врска со детските бракови

На ден 18.09.2019 година се одржа информативна средба на тема: „Дали промената на теоријата ќе...
Read More

Мрежа за заштита од дискриминација – Работилницата за План за застапување и Комуникациски план

Во перидот 28-31 август 2019, Христина Здравеска како претставник од нашето здружение во Мрежата за...
Read More

Летен тренинг: Дисеминација на пораки

Во периодот 5-7 јули, 2019 година во Охрид се одржа летен тренинг на тема: “Дисеминација...
Read More

Едукативна работилница Сексуално и репродуктивно здравје

На ден 28.06.2019 година беше спроведена едукативна работилница, во соработка со Ј.З.У “Центар за јавно...
Read More
1 17 18 19 20

Our work

Donors