ЕДНАКВОСТ И ПРАВДА ЗА СИТЕ

Кои сме ние ?

Здружението СТАНИЦА П.Е.Т. е грас-рут организација фокусирана на правно зајакнување и пристап до правда за маргинализираните заедници, особено за ромските и руралните заедници во Северна Македонија. Во нашата работа го користиме пристапот заснован на заедницата за да ги поттикнеме граѓаните во остварувањето на нивните права, особено фокусирајќи се на здравствените  и социјалните права, како и домувањето, животната средина, граѓанското учество во демократските процеси на локално ниво, транспарентноста и отчетноста на институциите и др.

Како такви, обезбедуваме правна и параправна помош и правна едукација, фасцилитираме активности на терен, мобилизацијата на заедницата и застапување за справување со најитните прашања со кои се соочуваат нашите целни групи. Нашиот тим се состои од правници, параправници и здравствени промотори во заедницата, кои работат заедно и заемно ги унапредуваат своите знаења и пракса. Како грас-рут организација ги спроведуваме нашите активности во канцеларијата на организацијата лоцирана во градот Прилеп, но и преку мобилна канцеларија која патува низ три рурални области (Мариово, Кривогаштани и Долнени) како и преку онлајн /телефонска комуникација. На ваков начин, на годишно ниво обезбедуваме околу 1200 услуги и ангажираме повеќе од 100 претставници од заедниците, различни групи и институции во активности на терен.

Последни новости

СТАНИЦА П.Е.Т. ја зголемува транспарентноста преку објавување на Ревизорски извештај за 2019 година

Во рамките на проектот: „Транспарентно делување за отчетно однесување“, Здружение за правна едукација и транспарентност...
Read More

СТАНИЦА П.Е.Т. подготви Комуникациска стратегија

Во рамките на проектот: „Транспарентно делување за отчетно однесување“, Здружение за правна едукација и транспарентност...
Read More

Јавна дискусија: „Анти-корупција во здравството низ призмата на теренската работа“

Здружение за правна едукација и транспарентност СТАНИЦА П.Е.Т. од Прилеп на 27.10.2020 година, во х....
Read More

КОМИСИЈАТА ЗА СПРЕЧУВАЊЕ И ЗАШТИТА ОД ДИСКРИМИНАЦИЈА ОСТАНУВА ДА СЕ ИЗБИРА ПО ПАТ НА ПАРТИСКИ ДОГОВОР?!

На 21.10.2020 година одржана беше седница на Комисијата за европски прашања и Законодавно –правната комисија...
Read More

Работата на здравствените промотори презентирана на 16иот Светски конгрес за јавно здравје

На 14.10.2020 година, извршната директорка на Здружение за правна едукација и транспарентност СТАНИЦА П.Е.Т. –...
Read More

Инфо – караван: Правдата не е привилегија

Во периодот од 23.09.2020 до 02.10.2020, Здружение СТАНИЦА П.Е.Т. организираше отворени инфо денови – ИНФО...
Read More
1 14 15 16 17 18 20

Соопштение

Мрежата за заштита од дискриминација бара зголемување на Предлог-буџетот за Комисијата за спречување и заштита...
Read More

СООПШТЕНИЕ

Здружението ХОПС Опции за здрав живот Скопје и Мрежата за заштита од дискриминација се обратија...
Read More
1 14 15 16 17 18 40

Нашата работа

Донатори

EQUALITY AND JUSTICE FOR ALL

Who are we?

The association LET STATION is a grass-roots organization focused on legal empowerment and access to justice for marginalized communities, especially the Roma and rural communities in North Macedonia. In our work, we use a community-based approach to empower citizens in realizing their rights, particularly focusing on health and social rights, as well as housing, environment, citizen participation in democratic processes at the local level, transparency and accountability of institutions etc.

Latest news

СТАНИЦА П.Е.Т. ја зголемува транспарентноста преку објавување на Ревизорски извештај за 2019 година

Во рамките на проектот: „Транспарентно делување за отчетно однесување“, Здружение за правна едукација и транспарентност...
Read More

СТАНИЦА П.Е.Т. подготви Комуникациска стратегија

Во рамките на проектот: „Транспарентно делување за отчетно однесување“, Здружение за правна едукација и транспарентност...
Read More

Јавна дискусија: „Анти-корупција во здравството низ призмата на теренската работа“

Здружение за правна едукација и транспарентност СТАНИЦА П.Е.Т. од Прилеп на 27.10.2020 година, во х....
Read More

КОМИСИЈАТА ЗА СПРЕЧУВАЊЕ И ЗАШТИТА ОД ДИСКРИМИНАЦИЈА ОСТАНУВА ДА СЕ ИЗБИРА ПО ПАТ НА ПАРТИСКИ ДОГОВОР?!

На 21.10.2020 година одржана беше седница на Комисијата за европски прашања и Законодавно –правната комисија...
Read More

Работата на здравствените промотори презентирана на 16иот Светски конгрес за јавно здравје

На 14.10.2020 година, извршната директорка на Здружение за правна едукација и транспарентност СТАНИЦА П.Е.Т. –...
Read More

Инфо – караван: Правдата не е привилегија

Во периодот од 23.09.2020 до 02.10.2020, Здружение СТАНИЦА П.Е.Т. организираше отворени инфо денови – ИНФО...
Read More
1 14 15 16 17 18 20

Our work

Donors