Новости

Јавна изложба: „Младите заедно за помирување, толеранција и градење на доверба“

На ден 14.005.2024 година, беше организирана јавна изложба на уметнички дела од учесниците на дводневната уметничка работилница, на која 22 млади луѓе од различни заедници ги искажаа своите ставови и идеи за тоа што значи за нив помирување и градење мир.
Read More

Младите заедно за градење мир, меѓуетничка толеранција и управување со конфликти

На 18-19 април 2024 година беше организирана дводневна уметничка работилница на која 22 млади луѓе од различни заедници ги искажаа своите ставови и идеи за тоа што значи за нив помирувањето и градењето мир.
Read More

Ден на добри дела, за прв пат во Прилеп

На ден 12.04.2024 година, како дел од Светскиот ден на добри дела 2024, се одржа Креативна акција за цртање на едукативни игри, во подрачното училиште на ООУ „Рампо Левката“ во с. Селце.
Read More

Отворен ден за афирмирање на активни мерки и постоечки можности за поддршка на социјално и бизнис претприемништво

На 27 февруари, организиравме Отворен ден за афирмирање на активни мерки и постоечки можности за поддршка на социјално и бизнис претприемништво во с. Ропотово, општина Долнени.
Read More

Информативен караван: „Поблиску до иновативни идеи“

Промовирањето на успешни приказни од социјални и бизнис претпријатија од регионот е моќна алатка за мотивирање на младите и нивна активација.
Read More

Средба за зајакнување на мултисекторската соработка на локално ниво

На ден 12.02.2024 година во просториите на Станица ПЕТ се одржа средба за зајакнување на мултисекторската соработка помеѓу институциите на локално ниво за подобрување на пристапот и услугите кон осудените лица, поранешно осудени лица и лица спрема кои се извршуваат пробациски работи.
Read More

Теренска акција: „Сите жртви на родово-базирано насилство не изгледаат исто!“

На 11 декември 2023 година, активистите на Станица ПЕТ организираа теренска акција во центарот на Прилеп, со цел делење на промотивен материјал за подигнување на јавната свест и поттикнување на размислување за индивидуалниот и колективниот придонес во борбата за спречување на родово базирано насилство.
Read More

Интер-религиски инфо караван

Интер-религискиот дијалог е најдобрата гаранција за мирно, праведно и одржливо општество!
Read More

Учество на промотивен настан за следење на изборните ветувања

На 31 октомври, во организација на Strategic Management Systems - SMS во Битола се одржа промотивен настан „Натамошен развој на концептот за следење на изборните ветувања - искуства и научени лекции на општините и граѓанските организации“.
Read More