Онлајн обука за Промоција на новиот Закон за спречување и заштита од дискриминација и КСЗД

Во периодот од 01-03 септември 2021 година, се одржа активноста: „Промоција на новиот Закон за спречување и заштита од дискриминација и КСЗД во соработка со Мрежата за заштита од дискриминација“, насловена како: „Што и колку знаеме за дискриминацијата“. Целта на активноста беше учесниците да се запознаат со основните поими на дискриминацијата, новиот Закон за спречување и заштита од дискриминација и неговата имплементација, како и механизмите за заштита.

На обуката зедоа учество 18 учесници (параправниците на Станица П.Е.Т., промоторите во заедницата, како и заинтересирани припадници на маргинализирани заедници).

Обуката се одржа онлајн на платформата Zoom, под водство на обучувачките Драгана Дрндаревска и Наташа Бошкова од Коалиција Маргини и Мрежата за заштита од дискриминација.

На првиот ден од обуката, учесниците имаа можност да учат за правото на еднаквост, законски дефиниции за дискриминацијата, основите за заштита од дискриминација и облиците на дискриминација преку анализа на националната правна рамка и дискусија со конкретни примери на дискриминација од секојдневното искуство на учесниците. Исто така, учесниците дискутираа за начините на препознавање на видовите дискриминација (асоцијација по перцепција, повеќекратна, повторена и продолжена/интерсекциска) и спречувањето наспроти заштитата од дискриминација, исклучоци од нееднаквиот третман, како и товарот на докажувањето.

На вториот ден од обуката акцентот беше ставен на разбирањето и препознавањето на интерсекциската дискриминација, при што се обрна посебно внимание на маргинализираните заедници (посебно Ромската заедница и граѓаните кои живеат во рурални средини). Заедно со учесниците беа изведени дефиниции за расната и родовата дискриминација кои се едни од најзастапените и од кои најмногу се засегнати граѓаните. Обучувачката напомена дека често граѓаните имаат проблеми околу препознавањето на овие видови дискриминација, што особено ја доведува во прашање еднаквоста на граѓаните во општеството.

Третиот ден од обуката учесниците со обучувачката дискутираа за националната правна рамка и законските можности за користење на механизмите за заштита и спречување на дискриминација, при што беше утврдено дека граѓаните можат да се обратат до Народниот правобранител, Комисијата за спречување и заштита од дискриминација, суд и Уставниот суд на РСМ доколку им е загрозено некое право, а е поврзано со дискриминација по различен основ.

На крајот на обуката беа споделени и заклучоци од претходно наученото, па така беше утврдено дека:

  1. Дискриминацијата е присутна насекаде околу нас и обврска на сите е да се спротивставиме и залагаме за нејзино искоренување.
  2. Дискриминацијата може да биде спречена и да се заштитиме од истата, само доколку сме добро запознаени со нејзината суштина, нејзините видови и облици.
  3. Познавањето на законот од страна на граѓаните ќе доведе до негово активно користење во служба на заштита на правата на граѓаните.
  4. Институциите можат да ни помогнат само ако ние не се плашиме да ја споделиме нашата приказна и ги правиме сите можни законски напори за да издејствуваме правда и еднаквост помеѓу граѓаните.
  5. Дискриминацијата може да се сузбие само ако целосно и навремено ги користиме сите можни механизми за заштита.

In the period from 01-03rd of September 2021, was held the activity: “Promotion of the new Law on prevention and protection against discrimination and CSSD in cooperation with the Network for Protection against Discrimination”, entitled: “What and how much we know about discrimination”. The purpose of the activity was to introduce the participants to the basic concepts of discrimination, the new Law on Prevention and Protection against Discrimination and its implementation, as well as the protection mechanisms.

The training was attended by 18 participants (paralegals of LET Station, community promoters, as well as interested members of marginalized communities).

The training was held online on the Zoom platform, under the guidance of trainers Dragana Drndarevska and Natasha Boskova from the Coalition Margins and the Network for Protection against Discrimination.

On the first day of the training, participants had the opportunity to learn about the right to equality, legal definitions of discrimination, grounds for protection against discrimination and forms of discrimination through analysis of the national legal framework and discussion with specific examples of discrimination from participants’ daily experience. Participants also discussed ways of recognizing the types of discrimination (association by perception, multiple, repeated and prolonged / intersectional) and prevention versus protection against discrimination, exceptions to unequal treatment, and the burden of proof.

On the second day of the training, the emphasis was on understanding and recognizing intersectional discrimination, with special attention paid to marginalized communities (especially the Roma community and citizens living in rural areas). Together with the participants, definitions of racial and gender discrimination were made, which are one of the most common and most affected by the citizens. The training note that citizens often have problems recognizing these types of discrimination, which especially calls into question the equality of citizens in society.

On the third day of the training, the participants discussed with the trainer the national legal framework and the legal possibilities for using the mechanisms for protection and prevention of discrimination, and it was determined that the citizens can turn to the Ombudsman, the Commission for Prevention and Protection against Discrimination, court and The Constitutional Court of RSM if any of their rights are endangered, and it is related to discrimination on different grounds.

At the end of the training, were shared conclusions from the previously learned, so it was determined that:

  1. Discrimination is present everywhere around us and it is the duty of all to oppose and strive for its eradication.
  2. Discrimination can be prevented and protected from it only if we are well acquainted with its essence, its types and forms.
  3. Knowledge of the law by the citizens will lead to its active use in the service of protection of citizens’ rights.
  4. Institutions can only help us if we are not afraid to share our story and make every possible legal effort to achieve justice and equality among citizens.
  5. Discrimination can be suppressed only if we fully and timely use all possible protection mechanisms.

Последни новости

Јавна изложба: „Младите заедно за помирување, толеранција и градење на доверба“
мај 16, 2024
Младите заедно за градење мир, меѓуетничка толеранција и управување со конфликти
април 19, 2024
Ден на добри дела, за прв пат во Прилеп
април 12, 2024
Отворен ден за афирмирање на активни мерки и постоечки можности за поддршка на социјално и бизнис претприемништво
февруари 29, 2024
Информативен караван: „Поблиску до иновативни идеи“
февруари 21, 2024
Средба за зајакнување на мултисекторската соработка на локално ниво
февруари 13, 2024
Теренска акција: „Сите жртви на родово-базирано насилство не изгледаат исто!“
декември 12, 2023
Интер-религиски инфо караван
декември 7, 2023
Учество на промотивен настан за следење на изборните ветувања
ноември 4, 2023
Едукативна школа за социјално и бизнис претприемништво
ноември 3, 2023
ЈАВЕН ПОВИК – За физички лица за ангажирање во улога на експерт за социјално и бизнис претприемништво
октомври 19, 2023
Студиска посета во Келн, Германија
октомври 12, 2023
СТОП за труењето! – еколошка правда за граѓаните на Прилеп
октомври 10, 2023
5 години Станица ПЕТ
септември 21, 2023
ЈАВЕН ОГЛАС за ангажирање на надворешен соработник од областа на психологија/социологија
септември 15, 2023
Партнерската организација Centar Manjinske Zajednice во посета на Прилеп
август 1, 2023
Летна школа: „Fostering Collective Action on Religious Freedom in the Western Balkans“
јули 22, 2023
Завршна конференција – Проект: „Пристап до правда за најмаргинализираните“
јуни 30, 2023
Студиска посета во Грачаница, Косово
јуни 28, 2023
Прв регионален состанок на COPASAH EUROPE
јуни 23, 2023
Со магарето Марко на патот кон забрзаниот развој!
јуни 22, 2023
Меѓународна научна конференција „Човекови права и пристап до правда за најмаргинализираните заедници – теорија и пракса“
мај 23, 2023
Јавен настан – изложба 22 Април – Ден на планетата земја
април 24, 2023
Големите победи на обичниот човек – успешни приказни од нашата работа
април 10, 2023
Собранието итно да избере членови на Комисијата за спречување и заштита од дискриминација
април 7, 2023
Креативна акција: „Градот и трите градинки“
април 4, 2023
Доставена е Петиција за отворање на нови градинки до Општина Прилеп
март 3, 2023
Одржани три форуми во заедницата за недостатокот на детски градинки во општина Прилеп
декември 29, 2022
ПРАВДА КОЈА СЕ ОДОЛГОВЛЕКУВА Е ПРАВДА КОЈА НЕ СЕ ПОСТИГНУВА – промоција на анализата на фукционалноста на механизмите за пристап до правда во РСМ
декември 28, 2022
Промотивен материјал со порака: точна информација за успешно лекување
ноември 30, 2022
„Различностите што не поврзуваат“ – изложба на уметнички творби
ноември 22, 2022
Заштита на правата на пациентите – обука за здравствените промотори во заедницата
јули 21, 2022
Интер-религиска школа за комуникации – чекор кон подобра толеранција и разбирање!
јули 15, 2022
Правдата не е привилегија – дистрибуција на промотивни материјали
јули 8, 2022
Повик за пријавување на учесници на Интер-религиска школа за комуникации
јуни 2, 2022
Инфографик – Интерсекциска дискриминација на лицата кои живеат во рурални средини
мај 25, 2022
Инфографик – Интерсекциска дискриминација кон жени-Ромки и млади Роми од Прилеп
март 23, 2022
Изјава на Партнерството за правно зајакнување во Источна Европа и Централна Азија за руската инвазија на Украина
март 17, 2022
Инфографик – Интерсекциска дискриминација во пристапот до јавни добра и услуги во Прилеп
декември 28, 2021
ЗАШТИТИ ЈА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА – ЕДУКАТИВЕН КАРАВАН!
декември 24, 2021
Мобилна канцеларија за параправна помош
декември 23, 2021
Интерсекциска дискриминација – Втора фокус група со млади Роми
декември 7, 2021
Маратон на јавните набавки – „Дали има напредок?“
декември 3, 2021
Прва фокус група
ноември 30, 2021
Клуб П.Е.Т. се претстави на Првиот регионален саем на социјални претпријатија од Пелагонискиот регион
ноември 26, 2021
Мислење на МЗД: Задолжителната вакцинација не претставува нелегално ограничување на правата, ниту дискриминација
ноември 22, 2021
Соопштение
ноември 19, 2021
ЈАВЕН ПОВИК – За ангажирање на еден (1) експерт за изработка на четири (4) кратки документи за јавни политики/инфографици
ноември 11, 2021
СООПШТЕНИЕ
ноември 11, 2021
Станица П.Е.Т. е добитник на наградата „3 Ноември” од Општина Прилеп
ноември 5, 2021