Онлајн дискусија: „Еманципацијата и семејното насилство – регулација и пракса“

“Жените во светот сакаат и заслужуваат еднаква иднина ослободена од стигма, стереотипи и насилство, иднина која е одржлива мирна, со еднакви права и можности за сите. За да се постигне тоа, на светот му требаат жени на секоја маса каде се носат одлуки“.

Во организација на Здружение за правна едукација и транспарентност СТАНИЦА П.Е.Т. и Правна клиника – Правен факултет УКЛО на 08.03.2021 година се одржа Онлајн дискусија на тема Еманципацијата и семејното насилство – регулација и пракса.

На дискусијата зедоа активно учество 38 претставници од институции, академска заедница, адвокати, граѓански активисти и граѓани кои дискутираа за процедурите и предизвиците во справувањето со семејното насилство.

Семејното насилство е една од најголемите пречки на патот кон еманципацијата на жените, па оттука сите општествени чинители мора да ги преземат неопходните мерки за брз и ефикасен одговор за спречување и справување со истото.

Модераторот на дискусијата, извршната директорка на Станица П.Е.Т. – Весна Шапкоски ја започна дискусијата со краток вовед во однос на значењето и одбележувањето на Меѓународниот ден на жената – 8ми Март, кој денес се движи од тоа што е државен празник во некои земји, па се до игнорирање во голема мера на друго место. На некои места тоа е ден на протест, во други, тоа е ден кога се слави женственоста. Исто така, таа истакна дека семејното насилство може да има различни форми на манифестација од емоционално па се до сексуално и физичко злоставување и закани за злоупотреба и истото може да се случи во хетеросексуални или истополови врски и не секогаш е лесно да се идентификува.

Свој придонес на дискусијата дадоа уште неколку говорнички кои директно работат на полето на заштита на жртви на семејно насилство и секојдневно се соочуваат со оваа проблематика.

Притоа, инспекторката НККР при ОВР Прилеп – Маја Кулеска даде краток осврт на “Улогата на МВР во постапувањето кај случаи на семејно насилство“, истакнувајќи дека искуството покажува дека институциите имаат мултисекторска координација во решавање на случаи на семејно насилство по поднесена пријава согласно надлежностите и освен за случаи на физичко насилство се пријавуваат и други форми на насилство. Според неа, особено во време на пандемија и последиците од неа, како и воведената превентивна мерка за ограничено движење придонесоа за зголемување на бројот на случаи на семејно насилство.

Адвокатката Талија Петреска зборуваше за “Пријавувањето на семејното насилство во пракса“ при што истакна дека праксата е еден од најважните индикатори во мерењето на успешноста во справувањето со семејното насилство. Воедно, постапувањето во случаи на семејно насилство е предизвик затоа што најчесто жртвите тешко се охрабруваат да пријават, бидејќи има многу други фактори што придонесуваат да се откажи или да ја прифати како нормална појава.

Ивона Шушак – Раководител на Правна клиника во Битола ги изнесе своите искуства во однос на “Заштитата на жртви на семејно насилство во системот на бесплатна правна помош“ и сподели дека кога зборуваме за жртви на семејно насилство, често зборуваме за припадници на маргинализирани заедници, лица во социјален ризик, лица кои освен со стравот од пријавување се соочуваат и со финансиска немоќ да преземат било какви дејствија. Во тој поглед државата е должна да обезбеди можности за нивна заштита кои ќе бидат на товар на државата.  

На крајот на дискусијата, заеднички беше утврдено дека Меѓународниот ден на жената е време кога треба да размислиме за постигнатиот напредок, да повикаме на промени и да ги прославиме актите на храброст и одлучност од страна на обичните жени, кои играат извонредна улога во историјата на нивните земји и заедници.

“Women around the world want and deserve an equal future free of stigma, stereotypes and violence, a future that is sustainable and peaceful, with equal rights and opportunities for all. To achieve that, the world needs women at every decision-making table.”

On 08th of March 2021 was held an online discussion on the topic: Emancipation and domestic violence – regulation and practice”, that was organized by the Association for Legal Education and Transparency LET Station and Law Clinic – Faculty of Law UKLO. The discussion was actively attended by 38 representatives of institutions, academia, lawyers, civil activists and citizens who discussed the procedures and challenges in dealing with domestic violence.

Domestic violence is one of the biggest obstacles on the road to women’s emancipation, so all social actors must take the necessary measures for a quick and effective response to prevent and deal with it.

The moderator of the discussion, the executive director of the LET Station – Vesna Shapkoski started the discussion with a short introduction regarding the meaning and celebration of the International Women’s Day – 8th of March, which today ranges from being a national holiday in some countries to being largely ignored elsewhere. In some places it is a day of protest, in others it is a day when femininity is celebrated. She also pointed out that domestic violence can take many forms, from emotional to sexual and physical abuse and threats of abuse, and that it can occur in heterosexual or same-sex relationships and is not always easy to identify.

Several other speakers who directly work in the field of protection of victims of domestic violence and face this issue on a daily basis contributed to the discussion.

Thereby, the inspector NCCR at OVR Prilep – Maja Kuleska gave a brief overview of “The role of the Ministry of Interior affairs in dealing with cases of domestic violence”, noting that experience shows that institutions have multi-sectoral coordination in resolving cases of domestic violence after filing a complaint other forms of violence are reported for cases of physical violence. According to her, especially during the pandemic and its consequences, as well as the introduced preventive measure for limited movement have contributed to increasing the number of cases of domestic violence.

Lawyer Talija Petreska spoke about “Reporting Domestic Violence in Practice” and noted that practice is one of the most important indicators in measuring the success in dealing with domestic violence. At the same time, dealing with cases of domestic violence is a challenge because it is often difficult for victims to report, as there are many other factors that contribute to giving up or accepting it as a normal occurrence.

Ivona Shushak – Head of the Legal Clinic in Bitola shared her experiences regarding “Protection of victims of domestic violence in the system of free legal aid” and shared that when we talk about victims of domestic violence, we often talk about members of marginalized communities, people at social risk, people who, in addition to the fear of reporting, also face financial inability to take any action. In that regard, the state is obliged to provide opportunities for their protection which will be borne by the state.

At the end of the discussion, it was jointly stated that International Women’s Day is a time to reflect on the progress made, to call for change and to celebrate acts of courage and determination by ordinary women, who play an outstanding role in the history of their countries and communities.

Leave a Reply

Последни новости

Повик за пријавување на учесници на Интер-религиска школа за комуникации
јуни 2, 2022
Изјава на Партнерството за правно зајакнување во Источна Европа и Централна Азија за руската инвазија на Украина
март 17, 2022
Интерсекциска дискриминација во пристапот до јавни добра и услуги во Прилеп
декември 28, 2021
ЗАШТИТИ ЈА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА – ЕДУКАТИВЕН КАРАВАН!
декември 24, 2021
Мобилна канцеларија за параправна помош
декември 23, 2021
Втора фокус група
декември 7, 2021
Маратон на јавните набавки – „Дали има напредок?“
декември 3, 2021
Прва фокус група
ноември 30, 2021
Клуб П.Е.Т. се претстави на Првиот регионален саем на социјални претпријатија од Пелагонискиот регион
ноември 26, 2021
Мислење на МЗД: Задолжителната вакцинација не претставува нелегално ограничување на правата, ниту дискриминација
ноември 22, 2021
Соопштение
ноември 19, 2021
ЈАВЕН ПОВИК – За ангажирање на еден (1) експерт за изработка на четири (4) кратки документи за јавни политики/инфографици
ноември 11, 2021
СООПШТЕНИЕ
ноември 11, 2021
Станица П.Е.Т. е добитник на наградата „3 Ноември” од Општина Прилеп
ноември 5, 2021
СООПШТЕНИЕ ЗА МЕДИУМИ – Европската комисија бара целосно спроведување на Законот за спречување и заштита од дискриминација
октомври 25, 2021
Повик за анкетари
октомври 7, 2021
Завршна конференција: „Пристап до правда за најмаргинализираните“
октомври 1, 2021
ПРИСТАП ДО КЛИМАТСКА ПРАВДА ПРЕКУ КРЕАТИВНА АКЦИЈА – населба Тризла
септември 28, 2021
Дистрибуција на промотивни материјали за едукација за заштита од Ковид-19
септември 28, 2021
ПРИСТАП ДО КЛИМАТСКА ПРАВДА ПРЕКУ КРЕАТИВНА АКЦИЈА – општина Кривогаштани
септември 27, 2021
Прирачник за правно зајакнување и инклузивна иновација: Како се развиваше идејата за Клуб П.Е.Т.?
септември 18, 2021
Мапирање на диви депонии за пристап до климатска правда за маргинализираните граѓани
септември 16, 2021
Онлајн обука за Промоција на новиот Закон за спречување и заштита од дискриминација и КСЗД
септември 7, 2021
СТАНИЦА П.Е.Т. со промотивна активност за здравствена заштита – дистрибуција на суплементи и брзи тестови за превенција од Ковид-19
август 30, 2021
Летна школа за параправници
август 3, 2021
Втора средба и работилница на Советот во заедницата
јули 27, 2021
Промоција на МОПА – Мобилна канцеларија за параправна помош
јули 27, 2021
Станица П.Е.Т. со промотивна активност: „Вакцинирај се! Информирај се! Заштити се!“
јули 27, 2021
Едукативен караван „Правдата не е привилегија“
јули 27, 2021
Прва средба и работилница на Советот во заедницата
јули 13, 2021
Работилница за PhotoVoice
јули 2, 2021
Секој што дискриминира, мора да одговара! Станица П.Е.Т. со осуда за дискриминаторското однесување врз Ромите!
јуни 29, 2021
Истражување за потребата за воспоставување на мобилна канцеларија за параправна помош
јуни 10, 2021
Иницијална средба на Советот во заедницата
јуни 10, 2021
Креативна акција: „Информирај се, Пријави се и Вакцинирај се!“
јуни 2, 2021
Хелсиншки Комитет за човекови права во партнерство со Станица П.Е.Т. и ХОПС дел од акциските грантисти на Цивика
мај 19, 2021
СТАНИЦА П.Е.Т. со промотивна активност за здравствена заштита
мај 12, 2021
Реакција: Уставниот суд да го направи првиот чекор кон овозможување на правда за депонентите на Еуростандард банка
април 6, 2021
Станица П.Е.Т. ја организираше завршната јавна трибина за важноста од препознавањето на корупцијата и судирот на интерес
март 31, 2021
Информативно видео за Борба против корупција
март 22, 2021
СТАНИЦА П.Е.Т. со едукативна активност за борба против корупција
март 16, 2021
Правен осврт и мислење во однос на предлогот за додавање на графа за етничка припадност во личните карти на граѓаните
февруари 22, 2021
„Пристапноста на судските одлуки од областа на заштита од дискриминација во Република Северна Македонија“
февруари 17, 2021
94 граѓански организации велат „ДА“ за еднаквоста, инклузијата, родовата рамноправност и заштитата од дискриминација и од насилство во новата концепција за реформи во основното образование
февруари 1, 2021
Бараме Собранието итно да го изгласа новиот состав на Комисијата за спречување и заштита од дискриминација
јануари 16, 2021
Празнувај одговорно! – е пораката која предновогодишно ја испратија здравствените промотори на Станица П.Е.Т.
декември 31, 2020
СТАНИЦА П.Е.Т. организираше едукативен ден за Борба против корупција
декември 28, 2020
Собранието го сокри огласот за Народен правобранител од јавноста! Бараме Собранието да го поништи и повторно да го објави огласот на транспарентен начин!
декември 24, 2020
ВО ВРЕМЕ НА ПАНДЕМИЈА ГРАЃАНИТЕ БАРААТ ПРАВНА ПОМОШ ОД ГРАЃАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ
декември 24, 2020
Одржани две трибини за: „Промоција на Законот за бесплатна правна помош“
декември 22, 2020

Повикај итна параправна помош!

Holler Box