Мапирање на диви депонии за пристап до климатска правда за маргинализираните граѓани

Во изминатиот период, Здружение за правна едукација и транспарентност Станица П.Е.Т. изработи мапи на дивите депонии во општина Кривогаштани и ромската заедница во општина Прилеп, со цел обележување и идентификување на проблемот со дивите депонии, што претставува прв чекор кон нивно решавање. Активноста се спроведе преку теренско идентификување на диви депонии во соработка со граѓаните од ромската заедница во општина Прилеп и граѓаните од општина Кривогаштани.

Во рамките на активноста беа подготвени две мапи на диви депонии во ромската заедница во општина Прилеп и општина Кривогаштани. Така, беа идентификувани четири локации на диви депонии во општина Прилеп и тоа: во нас. Три багреми, Дебарца, Покрај касарни и м.в. Кај Крстот. Во општина Кривогаштани, граѓаните ја идентификуваа дивата депонија во близина на с. Кривогаштани (м.в. Ливадски пат).

Преку креирањето на мапи на диви депонии во ромската заедница во општина Прилеп и руралните места на општина Кривогаштани, ќе се влијае на идентификување на дивите депонии кои ја загрозуваат животната средина, што претставува иницијален чекор кон овозможувањето на климатска правда за таргетираните граѓани. Со мапирањето беа дадени и конкретни предлог решенија за надминување на проблемите со дивите депонии, а се однесуваат на предвидување на регуларна депонија по стандарди кои ги задоволуваат критериумите за заштита на животната средина.


Активноста: Креирање на Мапа на диви депонии во ромската заедница во Прилеп и во општина Кривогаштани се спроведе како дел од проектот: „Климатска правда за маргинализираните граѓани“, а со поддршка на Фондација Отворено општество Македонија.

In the past period, the Association for Legal Education and Transparency LET Station made maps of illegal landfills in the municipality of Krivogashtani and Roma community in the municipality of Prilep, in order to mark and identify the problem with illegal landfills, which was the first step in solving them. The activity was implemented through field identification of illegal landfills in cooperation with the cooperation of the Roma community in the municipality of Prilep and others from the municipality of Krivogashtani.

As part of the activity, two maps of illegal landfills appeared in the Roma community in the municipality of Prilep and the municipality of Krivogashtani. Thus, four locations of illegal landfills in the municipality of Prilep have been identified, as follows: in us. Tri Bagremi, Debarca, Pokraj Kasarni and m.v. Kaj Krstot. In the municipality of Krivogashtani, people identified the illegal landfill near the village Krivogashtani (m.v. Livadski pat).

By creating maps of illegal landfills in the Roma community in the municipality of Prilep and the rural areas of the municipality of Krivogashtani, it will be realized the identification of illegal landfills that are endangered in the environment, which is an initial step that can be achieved on climate justice for targeted life. By mapping, concrete proposed solutions for increasing the problems with illegal landfills were submitted, referring to the provision of a regular landfill according to standards that meet the necessary criteria for environmental protection.


Activity: „Creation of a Map of illegal landfills in the Roma community in Prilep and in the municipality of Krivogashtani were implemented as part of the project: „Climate Justice for Marginalized Peоple”, with the support of the Foundation Open Society Macedonia.

Последни новости

Отворен ден за афирмирање на активни мерки и постоечки можности за поддршка на социјално и бизнис претприемништво
февруари 29, 2024
Информативен караван: „Поблиску до иновативни идеи“
февруари 21, 2024
Средба за зајакнување на мултисекторската соработка на локално ниво
февруари 13, 2024
Теренска акција: „Сите жртви на родово-базирано насилство не изгледаат исто!“
декември 12, 2023
Интер-религиски инфо караван
декември 7, 2023
Учество на промотивен настан за следење на изборните ветувања
ноември 4, 2023
Едукативна школа за социјално и бизнис претприемништво
ноември 3, 2023
ЈАВЕН ПОВИК – За физички лица за ангажирање во улога на експерт за социјално и бизнис претприемништво
октомври 19, 2023
Студиска посета во Келн, Германија
октомври 12, 2023
СТОП за труењето! – еколошка правда за граѓаните на Прилеп
октомври 10, 2023
5 години Станица ПЕТ
септември 21, 2023
ЈАВЕН ОГЛАС за ангажирање на надворешен соработник од областа на психологија/социологија
септември 15, 2023
Партнерската организација Centar Manjinske Zajednice во посета на Прилеп
август 1, 2023
Летна школа: „Fostering Collective Action on Religious Freedom in the Western Balkans“
јули 22, 2023
Завршна конференција – Проект: „Пристап до правда за најмаргинализираните“
јуни 30, 2023
Студиска посета во Грачаница, Косово
јуни 28, 2023
Прв регионален состанок на COPASAH EUROPE
јуни 23, 2023
Со магарето Марко на патот кон забрзаниот развој!
јуни 22, 2023
Меѓународна научна конференција „Човекови права и пристап до правда за најмаргинализираните заедници – теорија и пракса“
мај 23, 2023
Јавен настан – изложба 22 Април – Ден на планетата земја
април 24, 2023
Големите победи на обичниот човек – успешни приказни од нашата работа
април 10, 2023
Собранието итно да избере членови на Комисијата за спречување и заштита од дискриминација
април 7, 2023
Креативна акција: „Градот и трите градинки“
април 4, 2023
Доставена е Петиција за отворање на нови градинки до Општина Прилеп
март 3, 2023
Одржани три форуми во заедницата за недостатокот на детски градинки во општина Прилеп
декември 29, 2022
ПРАВДА КОЈА СЕ ОДОЛГОВЛЕКУВА Е ПРАВДА КОЈА НЕ СЕ ПОСТИГНУВА – промоција на анализата на фукционалноста на механизмите за пристап до правда во РСМ
декември 28, 2022
Промотивен материјал со порака: точна информација за успешно лекување
ноември 30, 2022
„Различностите што не поврзуваат“ – изложба на уметнички творби
ноември 22, 2022
Заштита на правата на пациентите – обука за здравствените промотори во заедницата
јули 21, 2022
Интер-религиска школа за комуникации – чекор кон подобра толеранција и разбирање!
јули 15, 2022
Правдата не е привилегија – дистрибуција на промотивни материјали
јули 8, 2022
Повик за пријавување на учесници на Интер-религиска школа за комуникации
јуни 2, 2022
Инфографик – Интерсекциска дискриминација на лицата кои живеат во рурални средини
мај 25, 2022
Инфографик – Интерсекциска дискриминација кон жени-Ромки и млади Роми од Прилеп
март 23, 2022
Изјава на Партнерството за правно зајакнување во Источна Европа и Централна Азија за руската инвазија на Украина
март 17, 2022
Инфографик – Интерсекциска дискриминација во пристапот до јавни добра и услуги во Прилеп
декември 28, 2021
ЗАШТИТИ ЈА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА – ЕДУКАТИВЕН КАРАВАН!
декември 24, 2021
Мобилна канцеларија за параправна помош
декември 23, 2021
Интерсекциска дискриминација – Втора фокус група со млади Роми
декември 7, 2021
Маратон на јавните набавки – „Дали има напредок?“
декември 3, 2021
Прва фокус група
ноември 30, 2021
Клуб П.Е.Т. се претстави на Првиот регионален саем на социјални претпријатија од Пелагонискиот регион
ноември 26, 2021
Мислење на МЗД: Задолжителната вакцинација не претставува нелегално ограничување на правата, ниту дискриминација
ноември 22, 2021
Соопштение
ноември 19, 2021
ЈАВЕН ПОВИК – За ангажирање на еден (1) експерт за изработка на четири (4) кратки документи за јавни политики/инфографици
ноември 11, 2021
СООПШТЕНИЕ
ноември 11, 2021
Станица П.Е.Т. е добитник на наградата „3 Ноември” од Општина Прилеп
ноември 5, 2021
СООПШТЕНИЕ ЗА МЕДИУМИ – Европската комисија бара целосно спроведување на Законот за спречување и заштита од дискриминација
октомври 25, 2021
Повик за анкетари
октомври 7, 2021
Завршна конференција: „Пристап до правда за најмаргинализираните“
октомври 1, 2021