Мапирање на диви депонии за пристап до климатска правда за маргинализираните граѓани

Во изминатиот период, Здружение за правна едукација и транспарентност Станица П.Е.Т. изработи мапи на дивите депонии во општина Кривогаштани и ромската заедница во општина Прилеп, со цел обележување и идентификување на проблемот со дивите депонии, што претставува прв чекор кон нивно решавање. Активноста се спроведе преку теренско идентификување на диви депонии во соработка со граѓаните од ромската заедница во општина Прилеп и граѓаните од општина Кривогаштани.

Во рамките на активноста беа подготвени две мапи на диви депонии во ромската заедница во општина Прилеп и општина Кривогаштани. Така, беа идентификувани четири локации на диви депонии во општина Прилеп и тоа: во нас. Три багреми, Дебарца, Покрај касарни и м.в. Кај Крстот. Во општина Кривогаштани, граѓаните ја идентификуваа дивата депонија во близина на с. Кривогаштани (м.в. Ливадски пат).

Преку креирањето на мапи на диви депонии во ромската заедница во општина Прилеп и руралните места на општина Кривогаштани, ќе се влијае на идентификување на дивите депонии кои ја загрозуваат животната средина, што претставува иницијален чекор кон овозможувањето на климатска правда за таргетираните граѓани. Со мапирањето беа дадени и конкретни предлог решенија за надминување на проблемите со дивите депонии, а се однесуваат на предвидување на регуларна депонија по стандарди кои ги задоволуваат критериумите за заштита на животната средина.


Активноста: Креирање на Мапа на диви депонии во ромската заедница во Прилеп и во општина Кривогаштани се спроведе како дел од проектот: „Климатска правда за маргинализираните граѓани“, а со поддршка на Фондација Отворено општество Македонија.

In the past period, the Association for Legal Education and Transparency LET Station made maps of illegal landfills in the municipality of Krivogashtani and Roma community in the municipality of Prilep, in order to mark and identify the problem with illegal landfills, which was the first step in solving them. The activity was implemented through field identification of illegal landfills in cooperation with the cooperation of the Roma community in the municipality of Prilep and others from the municipality of Krivogashtani.

As part of the activity, two maps of illegal landfills appeared in the Roma community in the municipality of Prilep and the municipality of Krivogashtani. Thus, four locations of illegal landfills in the municipality of Prilep have been identified, as follows: in us. Tri Bagremi, Debarca, Pokraj Kasarni and m.v. Kaj Krstot. In the municipality of Krivogashtani, people identified the illegal landfill near the village Krivogashtani (m.v. Livadski pat).

By creating maps of illegal landfills in the Roma community in the municipality of Prilep and the rural areas of the municipality of Krivogashtani, it will be realized the identification of illegal landfills that are endangered in the environment, which is an initial step that can be achieved on climate justice for targeted life. By mapping, concrete proposed solutions for increasing the problems with illegal landfills were submitted, referring to the provision of a regular landfill according to standards that meet the necessary criteria for environmental protection.


Activity: „Creation of a Map of illegal landfills in the Roma community in Prilep and in the municipality of Krivogashtani were implemented as part of the project: „Climate Justice for Marginalized Peоple”, with the support of the Foundation Open Society Macedonia.

Последни новости

Доставена е Петиција за отворање на нови градинки до Општина Прилеп
март 3, 2023
Одржани три форуми во заедницата за недостатокот на детски градинки во општина Прилеп
декември 29, 2022
ПРАВДА КОЈА СЕ ОДОЛГОВЛЕКУВА Е ПРАВДА КОЈА НЕ СЕ ПОСТИГНУВА – промоција на анализата на фукционалноста на механизмите за пристап до правда во РСМ
декември 28, 2022
Промотивен материјал со порака: точна информација за успешно лекување
ноември 30, 2022
„Различностите што не поврзуваат“ – изложба на уметнички творби
ноември 22, 2022
Заштита на правата на пациентите – обука за здравствените промотори во заедницата
јули 21, 2022
Интер-религиска школа за комуникации – чекор кон подобра толеранција и разбирање!
јули 15, 2022
Правдата не е привилегија – дистрибуција на промотивни материјали
јули 8, 2022
Повик за пријавување на учесници на Интер-религиска школа за комуникации
јуни 2, 2022
Инфографик – Интерсекциска дискриминација на лицата кои живеат во рурални средини
мај 25, 2022
Инфографик – Интерсекциска дискриминација кон жени-Ромки и млади Роми од Прилеп
март 23, 2022
Изјава на Партнерството за правно зајакнување во Источна Европа и Централна Азија за руската инвазија на Украина
март 17, 2022
Инфографик – Интерсекциска дискриминација во пристапот до јавни добра и услуги во Прилеп
декември 28, 2021
ЗАШТИТИ ЈА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА – ЕДУКАТИВЕН КАРАВАН!
декември 24, 2021
Мобилна канцеларија за параправна помош
декември 23, 2021
Интерсекциска дискриминација – Втора фокус група со млади Роми
декември 7, 2021
Маратон на јавните набавки – „Дали има напредок?“
декември 3, 2021
Прва фокус група
ноември 30, 2021
Клуб П.Е.Т. се претстави на Првиот регионален саем на социјални претпријатија од Пелагонискиот регион
ноември 26, 2021
Мислење на МЗД: Задолжителната вакцинација не претставува нелегално ограничување на правата, ниту дискриминација
ноември 22, 2021
Соопштение
ноември 19, 2021
ЈАВЕН ПОВИК – За ангажирање на еден (1) експерт за изработка на четири (4) кратки документи за јавни политики/инфографици
ноември 11, 2021
СООПШТЕНИЕ
ноември 11, 2021
Станица П.Е.Т. е добитник на наградата „3 Ноември” од Општина Прилеп
ноември 5, 2021
СООПШТЕНИЕ ЗА МЕДИУМИ – Европската комисија бара целосно спроведување на Законот за спречување и заштита од дискриминација
октомври 25, 2021
Повик за анкетари
октомври 7, 2021
Завршна конференција: „Пристап до правда за најмаргинализираните“
октомври 1, 2021
ПРИСТАП ДО КЛИМАТСКА ПРАВДА ПРЕКУ КРЕАТИВНА АКЦИЈА – населба Тризла
септември 28, 2021
Дистрибуција на промотивни материјали за едукација за заштита од Ковид-19
септември 28, 2021
ПРИСТАП ДО КЛИМАТСКА ПРАВДА ПРЕКУ КРЕАТИВНА АКЦИЈА – општина Кривогаштани
септември 27, 2021
Прирачник за правно зајакнување и инклузивна иновација: Како се развиваше идејата за Клуб П.Е.Т.?
септември 18, 2021
Онлајн обука за Промоција на новиот Закон за спречување и заштита од дискриминација и КСЗД
септември 7, 2021
СТАНИЦА П.Е.Т. со промотивна активност за здравствена заштита – дистрибуција на суплементи и брзи тестови за превенција од Ковид-19
август 30, 2021
Летна школа за параправници
август 3, 2021
Втора средба и работилница на Советот во заедницата
јули 27, 2021
Промоција на МОПА – Мобилна канцеларија за параправна помош
јули 27, 2021
Станица П.Е.Т. со промотивна активност: „Вакцинирај се! Информирај се! Заштити се!“
јули 27, 2021
Едукативен караван „Правдата не е привилегија“
јули 27, 2021
Прва средба и работилница на Советот во заедницата
јули 13, 2021
Работилница за PhotoVoice
јули 2, 2021
Секој што дискриминира, мора да одговара! Станица П.Е.Т. со осуда за дискриминаторското однесување врз Ромите!
јуни 29, 2021
Истражување за потребата за воспоставување на мобилна канцеларија за параправна помош
јуни 10, 2021
Иницијална средба на Советот во заедницата
јуни 10, 2021
Креативна акција: „Информирај се, Пријави се и Вакцинирај се!“
јуни 2, 2021
Хелсиншки Комитет за човекови права во партнерство со Станица П.Е.Т. и ХОПС дел од акциските грантисти на Цивика
мај 19, 2021
СТАНИЦА П.Е.Т. со промотивна активност за здравствена заштита
мај 12, 2021
Реакција: Уставниот суд да го направи првиот чекор кон овозможување на правда за депонентите на Еуростандард банка
април 6, 2021
Станица П.Е.Т. ја организираше завршната јавна трибина за важноста од препознавањето на корупцијата и судирот на интерес
март 31, 2021
Информативно видео за Борба против корупција
март 22, 2021
СТАНИЦА П.Е.Т. со едукативна активност за борба против корупција
март 16, 2021