Креативна акција: „Информирај се, Пријави се и Вакцинирај се!“

Здружение за правна едукација и транспарентност Станица П.Е.Т. од Прилеп, заедно со партнерските организации и тоа: Здружение за развој и унапредување на ромската заедница Романо Чачипе (Скопје), Национален Ромски Центар (Куманово), ИРИЗ – Иницијатива за развој и инклузија на заедниците од Скопје, Центарот за современи уметности од Скопје и Фондацијата Отворено општество – Македонија, во Општина Прилеп спроведе Креативна акција за информирање и подигнување на свесноста за потребата за вакцинација за заштита од КОВИД-19.

Акцијата се одржа на 2 јуни 2021 година на плоштад Александрија – Камена бина во Прилеп, со почеток од 10:00 часот. Целта на акцијата беше информирање и подигнување на свесноста на пошироката јавност во однос на вакцинацијата за заштита од КОВИД-19, како и давање на практична помош на граѓаните да се регистрираат во онлајн системот vakcinacija.mk.

Оваа креативна акција е главна, а од неа се очекува да произлезат помали акции во одредени населени места и тоа: ромската населба – Тризла во општина Прилеп, како и руралните места во кои граѓаните имаат потреба од дигитална поддршка за обезбедување термин за вакцинација, како и дополнителни вистинити информации преку кои би се ослободиле од лажните вести поврзани со вакцинацијата кои постојано се шират по социјалните мрежи. Со оглед на фактот што во Прилеп и околните рурални места живеат голем број граѓани кои со соочуваат со различни економски, социјални и географски бариери, како и поради фактот што постојат голем број дигитално неписмени луѓе, вестите и соопштенијата кои Владата на РСМ ги објавува во врска со вакцинацијата за заштита од КОВИД-19 не можат да допрат до пошироките народни маси кои се оневозможени да се информираат, да се пријават и да се вакцинираат.

Перформансот се состоеше од креативно изработен симбол од корона вирусот и шприц во голем формат посветен на вакцината за заштита од КОВИД-19, се споделуваа информации во врска со имунизацијата преку дистрибуција на малечки картонски симболични шишенца со вакцини кои треба да ги добијат граѓаните што поскоро и што помасовно како би се обезбедил колективен имунитет. Исто така, беше отворен и штанд на кој граѓаните имаа можност да се информираат и да се пријават за вакцинација, во истиот момент.

Во изминатиот период во услови на здравствена криза и светската пандемија поради КОВИД-19, маргинализираните групи на граѓани се соочуваат со дополнитени предизвици, особено поради недостапноста на вакцините против КОВИД-19 до овие групи на граѓани, кои немаат финансиски средства да патуваат до друг град, со оглед на фактот што во нашиот град не можат да примат друга вакцина, освен Астразенека. И покрај фактот што пред 7 дена, во Прилеп се отвори и првиот вакцинален пункт, во моментов се аплицираат единствено вакцините на производителот Астразенека кои се наменети за граѓани над 60 годишна возраст, а останатите граѓани се приморани да патуваат до Битола за да примат вакцина од друг производител што ги изложува на дополнителни трошоци кои не се во можност да ги покријат.

Преку спроведување на оваа активност се очекува зголемување на бројот на пријавени граѓани за вакцинација што ќе доведе до масовна имунизација и создавање на колективен имунитет кај населението во Република Северна Македонија кое дополнително ќе придонесе за олабавување на заштитните мерки кои често претставуваат терет за граѓаните кои не можат да си дозволат континуирано почитување на истите поради економската или социјалната состојба во која се наоѓаат.


*Акцијата е дел од обуката за креативен активизам на ромски организации која ја спроведува Фондацијата Отворено општество – Македонија со Центарот за современи уметности од Скопје, а на обуката и во креирањето и спроведувањето на акцијата учествуваат претставници на Здружение за правна едукација и транспарентност СТАНИЦА П.Е.Т. (Прилеп); ИРИЗ – Иницијатива за развој и инклузија назаедниците (Скопје); Здружението за развој и унапредување на ромската заедница Романо Чачипе (Скопје) и Здружение Национален Ромски Центар (Куманово).

 

Association for Legal Education and Transparency LET Station from Prilep, together with the partner organizations: Association for Development and Promotion of the Roma Community Romano Chachipe (Skopje), National Roma Centrum (Kumanovo), IRIZ – Initiative for Development and Inclusion of the Communities from Skopje, Center for Contemporary Arts from Skopje and The Foundation Open Society – Macedonia, in the Municipality of Prilep conducted a Creative action to inform and raise awareness about the need for vaccination for protection against COVID-19.

The action took place on 2nd of June 2021 on the square Alexandria – Stone stage in Prilep, starting at 10:00. The purpose of the action was to inform and raise awareness of the general public regarding the vaccination for protection against COVID-19, as well as providing practical assistance to citizens to register in the online system vakcinacija.mk.

This creative action is major, and it is expected to result in smaller actions in certain settlements, such as: Roma settlement – Trizla in the municipality of Prilep, as well as rural areas where citizens need digital support to provide a vaccination appointment, as well as additional true information that would get rid of the false news related to vaccination that is constantly spread on social networks. Considering the fact that in Prilep and the surrounding rural areas live a large number of citizens who face various economic, social and geographical barriers, as well as due to the fact that there are a large number of digitally illiterate people, the news and announcements published by the Government of North Macedonia with the vaccination for protection against COVID-19 can not reach the wider masses of the people who are unable to be informed, to report and to be vaccinated.

The performance consisted of a creatively crafted coronavirus symbol and a large-format syringe dedicated to the COVID-19 immunization vaccine as massively as possible to ensure collective immunity. A stand was also opened where citizens had the opportunity to be informed and apply for vaccination, at the same time.

In the past period in conditions of health crisis and the global pandemic due to COVID-19, marginalized groups of citizens face additional challenges, especially due to the unavailability of vaccines against COVID-19 to these groups of citizens who do not have the funds to travel to another city, given the fact that in our city they can not receive any vaccine other than Astrazeneka. Despite the fact that 7 days ago, the first vaccination point was opened in Prilep, currently only the vaccines of the manufacturer Astrazeneka are applied, which are intended for citizens over 60 years of age, and other citizens are forced to travel to Bitola to receive vaccine from another manufacturer that exposes them to additional costs that they are unable to cover.

Through the implementation of this activity is expected to increase the number of citizens registered for vaccination which will lead to mass immunization and the creation of collective immunity in the population in the Republic of North Macedonia which will further contribute to easing protective measures that are often a burden for citizens who can’t afford continuous observance of them due to the economic or social situation in which they find themselves.


* The action is part of the training for creative activism of Roma organizations conducted by the Foundation Open Society – Macedonia with the Center for Contemporary Arts from Skopje, and the training and the creation and implementation of the action are attended by representatives of the Association for Legal Education and Transparency LET Station (Prilep); IRIZ – Initiative for Development and Inclusion of Communities (Skopje); The Association for Development and Promotion of the Roma Community Romano Chachipe (Skopje) and the Association National Roma Centrum (Kumanovo).

Последни новости

Доставена е Петиција за отворање на нови градинки до Општина Прилеп
март 3, 2023
Одржани три форуми во заедницата за недостатокот на детски градинки во општина Прилеп
декември 29, 2022
ПРАВДА КОЈА СЕ ОДОЛГОВЛЕКУВА Е ПРАВДА КОЈА НЕ СЕ ПОСТИГНУВА – промоција на анализата на фукционалноста на механизмите за пристап до правда во РСМ
декември 28, 2022
Промотивен материјал со порака: точна информација за успешно лекување
ноември 30, 2022
„Различностите што не поврзуваат“ – изложба на уметнички творби
ноември 22, 2022
Заштита на правата на пациентите – обука за здравствените промотори во заедницата
јули 21, 2022
Интер-религиска школа за комуникации – чекор кон подобра толеранција и разбирање!
јули 15, 2022
Правдата не е привилегија – дистрибуција на промотивни материјали
јули 8, 2022
Повик за пријавување на учесници на Интер-религиска школа за комуникации
јуни 2, 2022
Инфографик – Интерсекциска дискриминација на лицата кои живеат во рурални средини
мај 25, 2022
Инфографик – Интерсекциска дискриминација кон жени-Ромки и млади Роми од Прилеп
март 23, 2022
Изјава на Партнерството за правно зајакнување во Источна Европа и Централна Азија за руската инвазија на Украина
март 17, 2022
Инфографик – Интерсекциска дискриминација во пристапот до јавни добра и услуги во Прилеп
декември 28, 2021
ЗАШТИТИ ЈА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА – ЕДУКАТИВЕН КАРАВАН!
декември 24, 2021
Мобилна канцеларија за параправна помош
декември 23, 2021
Интерсекциска дискриминација – Втора фокус група со млади Роми
декември 7, 2021
Маратон на јавните набавки – „Дали има напредок?“
декември 3, 2021
Прва фокус група
ноември 30, 2021
Клуб П.Е.Т. се претстави на Првиот регионален саем на социјални претпријатија од Пелагонискиот регион
ноември 26, 2021
Мислење на МЗД: Задолжителната вакцинација не претставува нелегално ограничување на правата, ниту дискриминација
ноември 22, 2021
Соопштение
ноември 19, 2021
ЈАВЕН ПОВИК – За ангажирање на еден (1) експерт за изработка на четири (4) кратки документи за јавни политики/инфографици
ноември 11, 2021
СООПШТЕНИЕ
ноември 11, 2021
Станица П.Е.Т. е добитник на наградата „3 Ноември” од Општина Прилеп
ноември 5, 2021
СООПШТЕНИЕ ЗА МЕДИУМИ – Европската комисија бара целосно спроведување на Законот за спречување и заштита од дискриминација
октомври 25, 2021
Повик за анкетари
октомври 7, 2021
Завршна конференција: „Пристап до правда за најмаргинализираните“
октомври 1, 2021
ПРИСТАП ДО КЛИМАТСКА ПРАВДА ПРЕКУ КРЕАТИВНА АКЦИЈА – населба Тризла
септември 28, 2021
Дистрибуција на промотивни материјали за едукација за заштита од Ковид-19
септември 28, 2021
ПРИСТАП ДО КЛИМАТСКА ПРАВДА ПРЕКУ КРЕАТИВНА АКЦИЈА – општина Кривогаштани
септември 27, 2021
Прирачник за правно зајакнување и инклузивна иновација: Како се развиваше идејата за Клуб П.Е.Т.?
септември 18, 2021
Мапирање на диви депонии за пристап до климатска правда за маргинализираните граѓани
септември 16, 2021
Онлајн обука за Промоција на новиот Закон за спречување и заштита од дискриминација и КСЗД
септември 7, 2021
СТАНИЦА П.Е.Т. со промотивна активност за здравствена заштита – дистрибуција на суплементи и брзи тестови за превенција од Ковид-19
август 30, 2021
Летна школа за параправници
август 3, 2021
Втора средба и работилница на Советот во заедницата
јули 27, 2021
Промоција на МОПА – Мобилна канцеларија за параправна помош
јули 27, 2021
Станица П.Е.Т. со промотивна активност: „Вакцинирај се! Информирај се! Заштити се!“
јули 27, 2021
Едукативен караван „Правдата не е привилегија“
јули 27, 2021
Прва средба и работилница на Советот во заедницата
јули 13, 2021
Работилница за PhotoVoice
јули 2, 2021
Секој што дискриминира, мора да одговара! Станица П.Е.Т. со осуда за дискриминаторското однесување врз Ромите!
јуни 29, 2021
Истражување за потребата за воспоставување на мобилна канцеларија за параправна помош
јуни 10, 2021
Иницијална средба на Советот во заедницата
јуни 10, 2021
Хелсиншки Комитет за човекови права во партнерство со Станица П.Е.Т. и ХОПС дел од акциските грантисти на Цивика
мај 19, 2021
СТАНИЦА П.Е.Т. со промотивна активност за здравствена заштита
мај 12, 2021
Реакција: Уставниот суд да го направи првиот чекор кон овозможување на правда за депонентите на Еуростандард банка
април 6, 2021
Станица П.Е.Т. ја организираше завршната јавна трибина за важноста од препознавањето на корупцијата и судирот на интерес
март 31, 2021
Информативно видео за Борба против корупција
март 22, 2021
СТАНИЦА П.Е.Т. со едукативна активност за борба против корупција
март 16, 2021