Одржани две трибини за: „Промоција на Законот за бесплатна правна помош“

Во периодот октомври-декември, Здружение за правна едукација и транспарентност СТАНИЦА П.Е.Т. организираше две трибини за промоција на Законот за бесплатна правна помош. Целта на овие обуки беше запознавање на граѓаните на општина Прилеп со основите на Законот, неговата суштина, видовите на бесплатна правна помош и неговата примена. Воедно, беше промовирана бесплатната правна помош која може да биде примарна и секундарна, а граѓаните имаа можност преку практични примери да согледаат дали ги исполнуваат условите за примена на истата.

На трибината зедоа учество вкупно 56 лица – граѓани на општина Прилеп и околните рурални места, од кои најголем дел беа маргинализирани групи на граѓани.

Трибините ги водеше Доц. Д-р Ивона Шушак Лозановска – професор на Правниот факултет во Битола и раководител на Правната клиника во рамките на факултетот. Основите на соработката помеѓу Правната клиника и Здружение СТАНИЦА П.Е.Т. се востанови со потпишувањето на меморандумот кој има за цел остварување на плодна соработка во насока на организирање на различни форми на правна едукација, практична примена на знаење, правна помош и унапредување на пристапот до правда за сите граѓани преку давање на соодветна правна помош и совети на граѓаните кои немаат можност да ги остварат и заштитат правата кои им се повредени, а се регулирани со Уставот и законите во нашата држава, но и со меѓународните договори и конвенции.

На втората онлајн трибина учество зеде и Претставник од Подрачното одделение на Министерството за правда со кои ги дискутиравме можностите кои ги нуди законот, но и предизвиците за неговата имплементација.

Главни согледувања од јавните трибини:

  1. Корисници на ЗБПП се определени категории на граѓани кои имаат посебни потреби, односно спаѓаат во некоја од категориите на ранливи групи граѓани кои се државјани на РСМ и имаат регулиран престој, а неговата главна цел е да се овозможи и унапреди правото на физичките лица на пристап до правдата и правичната судска заштита.
  2. Примарната правна помош се дава од страна на овластено службено лице на министерството за правда, овластено здружение и правна клиника, а секундарната правна помош ја даваат адвокати во постапка пред суд, државен орган, фондот на пензиското и инвалидско осигурување на РСМ, ФЗОМ и лица кои вршат јавни овластувања.
  3. Давателите на примарна и секундарна правна помош се одговорни за услугите и начинот на кој ги даваат, па одговараат и кривично доколку презеле обврски кои се надвор од нивниот домен на работа.
  4. Секундарната правна помош се одобрува на лице кое има потреба од стручна правна помош од адвокат за конкретна правна работа и кое не е во можност да ги плати трошоците на постапката заради неговата финансиска состојба и чие барање е оправдано.
  5. Ослободувањето од трошоци за лицето – барател на секундарна правна помош се однесува на: судски такси и трошоци поврзани со постапката пред суд, трошоците за вештачењето и административни такси.

In the period October-December, Association for Legal Education and Transparency LET STATION organized two public forums to promote the Law on Free Legal Aid. The purpose of these forums were to acquaint the citizens of the municipality of Prilep with the basics of the Law, its essence, the types of free legal aid and its application. At the same time, the free legal aid was promoted, which can be primary and secondary, and the citizens had the opportunity to see through practical examples whether they meet the conditions for its application.

A total of 56 people took part in the forums – citizens of the municipality of Prilep and the surrounding rural areas, most of whom were marginalized groups of citizens.

Forums were led by Assoc. Dr. Ivona Shushak Lozanovska – Professor at the Faculty of Law in Bitola and Head of the Legal Clinic within the Faculty. The basics of the cooperation between the Legal Clinic and the Association LET STATION was established by signing a memorandum aimed at achieving fruitful cooperation in order to organize various forms of legal education, practical application of knowledge, legal aid and promote access to justice for all citizens by providing appropriate legal assistance and advice to citizens who do not have the opportunity to exercise and protect their rights that have been violated, and are regulated by the Constitution and laws in our country, but also by international agreements and conventions.

A representative from the Regional Department of the Ministry of Justice also took part in the second online forum, with whom we discussed the opportunities offered by the law, but also the challenges for its implementation.

Main conclusions from the public forums:

  1. Beneficiaries of the Law of free legal asssitance are certain categories of citizens who have special needs, belong to one of the categories of vulnerable groups of citizens who are citizens of RSM and have a regulated residence, and its main purpose is to enable and promote the right of the people to access to justice and fair trial.
  2. Primary legal aid is provided by an authorized official of the Ministry of Justice, authorized association and legal clinic, and secondary legal aid is provided by lawyers in court proceedings, state bodies, the Pension and Disability Insurance Fund of RSM, Health Insurance Fund and people exercising public authority.
  3. Providers of primary and secondary legal aid are responsible for the services and the way they provide them, so they are also criminally liable if they have undertaken obligations that are outside their scope of work.
  4. Secondary legal aid is granted to a person who needs professional legal assistance from a lawyer for a specific legal work and who is not able to pay the costs of the procedure due to his financial situation and whose request is justified.
  5. Exemption from costs for the person – applicant for secondary legal aid refers to: court fees and costs related to the procedure before the court, the costs of expertise and administrative fees.

 

Leave a Reply

Последни новости

Повик за пријавување на учесници на Интер-религиска школа за комуникации
јуни 2, 2022
Изјава на Партнерството за правно зајакнување во Источна Европа и Централна Азија за руската инвазија на Украина
март 17, 2022
Интерсекциска дискриминација во пристапот до јавни добра и услуги во Прилеп
декември 28, 2021
ЗАШТИТИ ЈА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА – ЕДУКАТИВЕН КАРАВАН!
декември 24, 2021
Мобилна канцеларија за параправна помош
декември 23, 2021
Втора фокус група
декември 7, 2021
Маратон на јавните набавки – „Дали има напредок?“
декември 3, 2021
Прва фокус група
ноември 30, 2021
Клуб П.Е.Т. се претстави на Првиот регионален саем на социјални претпријатија од Пелагонискиот регион
ноември 26, 2021
Мислење на МЗД: Задолжителната вакцинација не претставува нелегално ограничување на правата, ниту дискриминација
ноември 22, 2021
Соопштение
ноември 19, 2021
ЈАВЕН ПОВИК – За ангажирање на еден (1) експерт за изработка на четири (4) кратки документи за јавни политики/инфографици
ноември 11, 2021
СООПШТЕНИЕ
ноември 11, 2021
Станица П.Е.Т. е добитник на наградата „3 Ноември” од Општина Прилеп
ноември 5, 2021
СООПШТЕНИЕ ЗА МЕДИУМИ – Европската комисија бара целосно спроведување на Законот за спречување и заштита од дискриминација
октомври 25, 2021
Повик за анкетари
октомври 7, 2021
Завршна конференција: „Пристап до правда за најмаргинализираните“
октомври 1, 2021
ПРИСТАП ДО КЛИМАТСКА ПРАВДА ПРЕКУ КРЕАТИВНА АКЦИЈА – населба Тризла
септември 28, 2021
Дистрибуција на промотивни материјали за едукација за заштита од Ковид-19
септември 28, 2021
ПРИСТАП ДО КЛИМАТСКА ПРАВДА ПРЕКУ КРЕАТИВНА АКЦИЈА – општина Кривогаштани
септември 27, 2021
Прирачник за правно зајакнување и инклузивна иновација: Како се развиваше идејата за Клуб П.Е.Т.?
септември 18, 2021
Мапирање на диви депонии за пристап до климатска правда за маргинализираните граѓани
септември 16, 2021
Онлајн обука за Промоција на новиот Закон за спречување и заштита од дискриминација и КСЗД
септември 7, 2021
СТАНИЦА П.Е.Т. со промотивна активност за здравствена заштита – дистрибуција на суплементи и брзи тестови за превенција од Ковид-19
август 30, 2021
Летна школа за параправници
август 3, 2021
Втора средба и работилница на Советот во заедницата
јули 27, 2021
Промоција на МОПА – Мобилна канцеларија за параправна помош
јули 27, 2021
Станица П.Е.Т. со промотивна активност: „Вакцинирај се! Информирај се! Заштити се!“
јули 27, 2021
Едукативен караван „Правдата не е привилегија“
јули 27, 2021
Прва средба и работилница на Советот во заедницата
јули 13, 2021
Работилница за PhotoVoice
јули 2, 2021
Секој што дискриминира, мора да одговара! Станица П.Е.Т. со осуда за дискриминаторското однесување врз Ромите!
јуни 29, 2021
Истражување за потребата за воспоставување на мобилна канцеларија за параправна помош
јуни 10, 2021
Иницијална средба на Советот во заедницата
јуни 10, 2021
Креативна акција: „Информирај се, Пријави се и Вакцинирај се!“
јуни 2, 2021
Хелсиншки Комитет за човекови права во партнерство со Станица П.Е.Т. и ХОПС дел од акциските грантисти на Цивика
мај 19, 2021
СТАНИЦА П.Е.Т. со промотивна активност за здравствена заштита
мај 12, 2021
Реакција: Уставниот суд да го направи првиот чекор кон овозможување на правда за депонентите на Еуростандард банка
април 6, 2021
Станица П.Е.Т. ја организираше завршната јавна трибина за важноста од препознавањето на корупцијата и судирот на интерес
март 31, 2021
Информативно видео за Борба против корупција
март 22, 2021
СТАНИЦА П.Е.Т. со едукативна активност за борба против корупција
март 16, 2021
Онлајн дискусија: „Еманципацијата и семејното насилство – регулација и пракса“
март 11, 2021
Правен осврт и мислење во однос на предлогот за додавање на графа за етничка припадност во личните карти на граѓаните
февруари 22, 2021
„Пристапноста на судските одлуки од областа на заштита од дискриминација во Република Северна Македонија“
февруари 17, 2021
94 граѓански организации велат „ДА“ за еднаквоста, инклузијата, родовата рамноправност и заштитата од дискриминација и од насилство во новата концепција за реформи во основното образование
февруари 1, 2021
Бараме Собранието итно да го изгласа новиот состав на Комисијата за спречување и заштита од дискриминација
јануари 16, 2021
Празнувај одговорно! – е пораката која предновогодишно ја испратија здравствените промотори на Станица П.Е.Т.
декември 31, 2020
СТАНИЦА П.Е.Т. организираше едукативен ден за Борба против корупција
декември 28, 2020
Собранието го сокри огласот за Народен правобранител од јавноста! Бараме Собранието да го поништи и повторно да го објави огласот на транспарентен начин!
декември 24, 2020
ВО ВРЕМЕ НА ПАНДЕМИЈА ГРАЃАНИТЕ БАРААТ ПРАВНА ПОМОШ ОД ГРАЃАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ
декември 24, 2020

Повикај итна параправна помош!

Holler Box