АКТИВНОСТИ

 1. Прелиминарно мапирање;

 2. Избор на надворешен експерт за подготовка на методологија;

 3. Обука за примена на интерсекциска методологија;

 4. Спроведување на базичен комбиниран прашалник за ранливите и маргинализирани заедници;

 5. Организирање на виртуелен форум(и) со телата надлежни за спроведување на политиките за заштита од дискриминација;

 6. Организирање на регионални фокус групи;

 7. Квартален мониторинг – преку кратки документи за јавна политика;

 8. Инфографици;

 9. Дигитален пренос на наоди;

 10. Унапредување на бесплатната правна помош;

 11. Подготовка на финална публикација;

Веб страна