Едукативен караван „Правдата не е привилегија“

Граѓаните имаат потреба да се консултираат и побараат совет за нивните права од социјална заштита, лична документација, здравствена заштита, и тие имаат право тоа да го добијат во нивната заедница, затоа што #Правдата не е привилегија.


 

Едукативниот караван „Правдата не е привилегија“ во изминатиот период патуваше низ 10 населени места од општините Прилеп, Кривогаштани и Долнени, со цел едукација и информирање на граѓаните за остварување на нивните права во оние области кои во изминатиот период се покажаа како најважни и најпотребни за нив.

Работилниците беа посетени од околу 360 граѓани кои сакаа да знаат нешто повеќе за начинот на остварување на правата од социјална, здравствена и земјоделска дејност, лична документација, но и за актуелната вакцинација против Ковид-19.

Едукативниот караван ги посети следните општини и населени места:

  • На 20.07.2021 година, Станица П.Е.Т. беше во посета на Мариовскиот регион, во с. Витолиште и с. Штавица кои покрај природните знаменитости изобилуваат со огромен енергетски и туристички потенцијал, кој за жал не е доволно искористен. За време на посетата на овие места со граѓаните разговаравме за остварување на правата од социјална заштита, лична документација, актуелната вакцинација, при што граѓаните ги истакнаа проблемите со кои се соочуваат а се поврзани со користењето на субвенции од државата за одгледување добиток, кои годинава сеуште не ги добиле, а се од исклучително значење за нивното функционирање. 
  • На 21.07.2021 година, едукативниот караван ја продолжи својата активност во Долненскиот крај (с. Долнени, с. Дупјачани и с. Ропотово) каде со граѓаните разговаравме за потребата од остварување на права од социјална заштита, домување, но и патна инфраструктура кои се на незавидно ниво во овој регион. Локалните жители истакнаа дека се соочуваат со различни проблеми кои најчесто се поврзани со правата од земјоделска дејност и социјална заштита, кои поради недостапноста на институциите во овој регион се соочуваат со дополнителни потешкотии и материјална и финансиска оптовареност. 
  • На 22.07.2021 година, Станица П.Е.Т. го посети локалното население во с. Кривогаштани и с. Воѓани, каде со граѓаните се дискутираше за правата од социјална заштита, права од земјоделска дејност, актуелната вакцинација и други права од здравствена заштита, начинот на нивното остварување и обезбедување на континуирана помош и поддршка во реализација на своите права. Со граѓаните од овие населени места разговаравме и за потребата од отварање на канцеларија која би нудела правна помош и поддршка, со оглед на фактот што се повеќе километри одделени од градот, а незавидната патна инфраструктура не им дозволува секојдневно да патуваат до градот за да остварат некое право.
  • На 23.07.2021 година, едукативниот караван продолжи во с. Боротино, каде после долги години, локалните жители беа посетени од здружение, а целосно запоставени од политичките структури, ги истакнаа проблемите со кои се соочуваат секојдневно а се поврзани со остварување на права од социјална заштита, статусни права и лична документација. Граѓаните сакаа да разговараат за своите проблеми кои произлегуваат од недостатокот на социјални и здравствени права кои не можат да ги остварат поради оддалеченоста на институциите од нивното место на живеење, при што беше истакнато дека секој треба да биде во можност да ги оствари своите права, бидејќи сите треба да бидат еднакви пред законите.
  • Едукативниот караван ги одржа последните работилници на 26.07.2021 година во Прилеп, на која разговаравме со граѓаните од ромската заедница во н. Три багреми и м.в. Дебој во нас. Тризла, но и сите останати граѓани во паркот Могила на непобедените, со кои директно разговаравме за правата од социјална заштита, имотни/наследни права, права од здравствена заштита и сл. Граѓаните истакнаа дека во овој период на криза тешко се доаѓа до остварување на права, а исто така граѓаните од нас. Три багреми истакнаа дека често се чувствуваат дискриминирани пред институциите поради нивниот социјален статус, па тешко можат да остварат некое право. Исто така, граѓаните од м.в. Дебој имаа забелешки во однос на хигиената и општата еколошка состојба во населбата, посебно по сливот на р. Дабничка каде состојбата е најкритична поради отпадоците кои се наоѓаат околу и во неа, а можат да предизвикаат сериозни непогоди при поројни дождови, а секако влијаат и на општото здрваје на граѓаните кои живеат во тој реон.

Различните заедници имаат различни потреби, но едно е заедничко – на секого му треба помош за остварување на правата и секој има право да ја добие, бидејќи #правдатанеепривилегија!

Работилниците се одржаа на отворено, во приватни или јавни места, со почитување на мерките за превенција од КОВИД-19.


* Активноста е дел од проектот „Пристап до правда за најмаргинализираните“ кој го спроведуваат Фондација Отворено општество Македонија, ХОПС – Опции за здрав живот Скопје и СТАНИЦА П.Е.Т. со поддршка од Европската Унија.

“Citizens need to consult and seek advice on their rights to social protection, personal documentation, health care, and they have the right to receive it in their community, because #Justice is not a privilege.”


 

The educational caravan “Justice is not a privilege” in the past week traveled through 10 settlements in the municipalities of Prilep, Krivogashtani and Dolneni, in order to educate and inform citizens to exercise their rights in those areas that in the past proved to be the most important and necessary for them.

The workshops were attended by about 360 citizens who wanted to know more about how to exercise their rights in social, health and agricultural activities, personal documentation, but also about the current vaccination against Covid-19.

The educational caravan visited the following municipalities and settlements:

– On 20.07.2021, LET Station was visiting the Mariovo region, in the village Vitolishte and v. Shtavica which, in addition to the natural sights, abounds with huge energy and tourist potential, which unfortunately is not used enough. During the visit to these places, we talked with the citizens about the realization of the rights from social protection, personal documentation, the current vaccination, where the citizens pointed out the problems they face and are related to the use of state subsidies for livestock breeding, which this year still they have not received them, and they are extremely important for their functioning. 

On July 21st 2021, the educational caravan continued its activity in the Dolneni region (village of Dolneni, village of Dupjacani and village of Ropotovo) where we talked with the citizens about the need to exercise rights of social protection, housing and road infrastructure that are at an unenviable level in this region. The locals pointed out that they face various problems that are most often related to the rights from agricultural activity and social protection, which due to the unavailability of institutions in this region face additional difficulties and material and financial burden. 

– On 22.07.2021, LET Station visited the local population in the village Krivogashtani and the village Vogjani, where the citizens discussed the rights from social protection, rights from agricultural activity, current vaccination and other rights from health care, the manner of their realization and providing continuous assistance and support in the realization of their rights. We also talked to the citizens of these settlements about the need to open an office that would offer legal aid and support, given the fact that they are several kilometers away from the city, and the unenviable road infrastructure does not allow them to travel to the city every day to achieve some right.

– On 23.07.2021, the educational caravan continued in the village Borotino, where after many years, locals were visited by an association, and completely neglected by the political structures, highlighted the problems they face on a daily basis and are related to the exercise of social protection rights, status rights and personal documentation. Citizens wanted to talk about their problems arising from the lack of social and health rights that they can not exercise due to the distance of institutions from their place of residence, emphasizing that everyone should be able to exercise their rights, because all should be equal before the law.

– The educational caravan held the last workshops on 26th July in Prilep, where we talked with the citizens of the Roma community in n. Three acacias and m.v. Deboy in us. Trizla, but also all the other citizens in the park Mogila of the Undefeated, with whom we directly talked about the rights from social protection, property/inheritance rights, rights from health care, etc. The citizens pointed out that in this period of crisis it is difficult to exercise rights, and also the citizens of us. Three acacias pointed out that they often feel discriminated against in front of the institutions because of their social status, so they can hardly exercise any right. Also, the citizens from m.v. Deboj had remarks regarding the hygiene and the general ecological condition in the settlement, especially after the river basin Dabnicka where the situation is most critical due to the waste that is around and in it, and can cause serious disasters during torrential rains, and of course affect the general health of citizens living in that area.

Different communities have different needs, but one thing is common – everyone needs help to exercise their rights and everyone has the right to receive it, because #justice is not a privilege!

The workshops were held outdoors, in private or public places, in compliance with the prevention measures of COVID-19.


* The activity is part of the project “Access to Justice for the most Marginalized” implemented by the Foundation Open Society Macedonia, HOPS – Options for Healthy Life Skopje and LET Station with the support of the European Union.

Последни новости

Јавна изложба: „Младите заедно за помирување, толеранција и градење на доверба“
мај 16, 2024
Младите заедно за градење мир, меѓуетничка толеранција и управување со конфликти
април 19, 2024
Ден на добри дела, за прв пат во Прилеп
април 12, 2024
Отворен ден за афирмирање на активни мерки и постоечки можности за поддршка на социјално и бизнис претприемништво
февруари 29, 2024
Информативен караван: „Поблиску до иновативни идеи“
февруари 21, 2024
Средба за зајакнување на мултисекторската соработка на локално ниво
февруари 13, 2024
Теренска акција: „Сите жртви на родово-базирано насилство не изгледаат исто!“
декември 12, 2023
Интер-религиски инфо караван
декември 7, 2023
Учество на промотивен настан за следење на изборните ветувања
ноември 4, 2023
Едукативна школа за социјално и бизнис претприемништво
ноември 3, 2023
ЈАВЕН ПОВИК – За физички лица за ангажирање во улога на експерт за социјално и бизнис претприемништво
октомври 19, 2023
Студиска посета во Келн, Германија
октомври 12, 2023
СТОП за труењето! – еколошка правда за граѓаните на Прилеп
октомври 10, 2023
5 години Станица ПЕТ
септември 21, 2023
ЈАВЕН ОГЛАС за ангажирање на надворешен соработник од областа на психологија/социологија
септември 15, 2023
Партнерската организација Centar Manjinske Zajednice во посета на Прилеп
август 1, 2023
Летна школа: „Fostering Collective Action on Religious Freedom in the Western Balkans“
јули 22, 2023
Завршна конференција – Проект: „Пристап до правда за најмаргинализираните“
јуни 30, 2023
Студиска посета во Грачаница, Косово
јуни 28, 2023
Прв регионален состанок на COPASAH EUROPE
јуни 23, 2023
Со магарето Марко на патот кон забрзаниот развој!
јуни 22, 2023
Меѓународна научна конференција „Човекови права и пристап до правда за најмаргинализираните заедници – теорија и пракса“
мај 23, 2023
Јавен настан – изложба 22 Април – Ден на планетата земја
април 24, 2023
Големите победи на обичниот човек – успешни приказни од нашата работа
април 10, 2023
Собранието итно да избере членови на Комисијата за спречување и заштита од дискриминација
април 7, 2023
Креативна акција: „Градот и трите градинки“
април 4, 2023
Доставена е Петиција за отворање на нови градинки до Општина Прилеп
март 3, 2023
Одржани три форуми во заедницата за недостатокот на детски градинки во општина Прилеп
декември 29, 2022
ПРАВДА КОЈА СЕ ОДОЛГОВЛЕКУВА Е ПРАВДА КОЈА НЕ СЕ ПОСТИГНУВА – промоција на анализата на фукционалноста на механизмите за пристап до правда во РСМ
декември 28, 2022
Промотивен материјал со порака: точна информација за успешно лекување
ноември 30, 2022
„Различностите што не поврзуваат“ – изложба на уметнички творби
ноември 22, 2022
Заштита на правата на пациентите – обука за здравствените промотори во заедницата
јули 21, 2022
Интер-религиска школа за комуникации – чекор кон подобра толеранција и разбирање!
јули 15, 2022
Правдата не е привилегија – дистрибуција на промотивни материјали
јули 8, 2022
Повик за пријавување на учесници на Интер-религиска школа за комуникации
јуни 2, 2022
Инфографик – Интерсекциска дискриминација на лицата кои живеат во рурални средини
мај 25, 2022
Инфографик – Интерсекциска дискриминација кон жени-Ромки и млади Роми од Прилеп
март 23, 2022
Изјава на Партнерството за правно зајакнување во Источна Европа и Централна Азија за руската инвазија на Украина
март 17, 2022
Инфографик – Интерсекциска дискриминација во пристапот до јавни добра и услуги во Прилеп
декември 28, 2021
ЗАШТИТИ ЈА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА – ЕДУКАТИВЕН КАРАВАН!
декември 24, 2021
Мобилна канцеларија за параправна помош
декември 23, 2021
Интерсекциска дискриминација – Втора фокус група со млади Роми
декември 7, 2021
Маратон на јавните набавки – „Дали има напредок?“
декември 3, 2021
Прва фокус група
ноември 30, 2021
Клуб П.Е.Т. се претстави на Првиот регионален саем на социјални претпријатија од Пелагонискиот регион
ноември 26, 2021
Мислење на МЗД: Задолжителната вакцинација не претставува нелегално ограничување на правата, ниту дискриминација
ноември 22, 2021
Соопштение
ноември 19, 2021
ЈАВЕН ПОВИК – За ангажирање на еден (1) експерт за изработка на четири (4) кратки документи за јавни политики/инфографици
ноември 11, 2021
СООПШТЕНИЕ
ноември 11, 2021
Станица П.Е.Т. е добитник на наградата „3 Ноември” од Општина Прилеп
ноември 5, 2021