Соопштение

Мрежата за заштита од дискриминација бара зголемување на Предлог-буџетот за Комисијата за спречување и заштита од дискриминација со што ќе се обезбеди нејзина функционална независност и непречено и сеопфатно функционирање, со цел грижа за маргинализираните граѓани

 

Владата на РСМ на 1 ноември 2021 ја информираше јавноста дека на 30 октомври го усвоила Предлог-буџетот за 2022 година и дека Предлог-законот за буџетот е доставен до Собранието на РСМ. Во Предлог-законот е испланиран речиси истиот буџет за Комисијата за спречување и заштита од дискриминација (КСЗД) споредено со 2021 година, кога во неговата подготовка не учествуваа претставници на КСЗД. Имено, усвоениот Предлог-буџет за КСЗД предвидува 15.320.000,00 денари, расчленети во неколку ставки. Особено загрижува тоа што во Предлог-буџетот не се испланирани средства за спроведување на активности од страна на КСЗД во насока на промовирање на принципот на еднаквост и ефективно спречување и заштита од дискриминација.

Мрежата за заштита од дискриминација потсетува дека во изминатиов период бевме сведоци на случаи на расно профилирање и полициска бруталност врз Роми, ограничување на пристапот до здравствена заштита, повикување и поттикнување дискриминација врз основа на сексуална ориентација и родов идентитет, кршење на правата на текстилните работнички и тн. Оттука, Мрежата за заштита од дискриминација цени дека функционалната независност на КСЗД треба да биде загарантирана, преку овозможување на соодветни финансиски ресурси за нејзино непречено и сеопфатно функционирање, што е потенцирано и од Европската комисија. Предвидениот буџет за КСЗД во Предлог-законот за буџетот на РСМ за 2022 година е манифестација на системската негрижа за најранливите групи граѓани. Малиот буџет кој не соодветствува на потребите и надлежностите на Комисијата, најмногу ќе се одрази на овие групи граѓани кои се најподложни на дискриминација.

Затоа, Мрежата за заштита од дискриминација бара изразување на политичка волја за дејствување во насока на унапредување на принципот на еднаквост со тоа што парламентарните претставници ќе го ревидираат Предлог-буџетот за КСЗД и ќе биде зголемен според потребите и надлежностите на КСЗД, а потоа и усвоен.

Оттука,

Во услови на бројни логистички и финансиски предизвици со кои се соочува КСЗД, Мрежата во неколку наврати повика на неопходноста од зголемување на буџетот преку објективни критериуми согласно надлежностите и соодветна поддршка од клучните институции. Токму нискиот буџет, недоволните и несоодветно распределените финансиски средства за остварување на надлежностите, ја загрозуваат самостојноста и независноста на Комисијата за спречување и заштита од дискриминација. Во крајна линија, ова значи дека на најмаргинализираните значително им се ограничува пристапот до ефективен заштитен механизам, а воедно и се зајакнува и одржува системската дискриминација во нашето општество.

Скопје, 18.11.2021

Лице за контакт:                                                              

Наташа Петковска

077907536

natasha.petkovska@mhc.org.mk 

The Network for Protection against Discrimination requests increase of the Draft-Budget for the Commission for Prevention and Protection against Discrimination, which will ensure its functional independence and smooth and comprehensive functioning, in order to take care of the marginalized citizens

The Government of RSM on November 1, 2021 informed the public that on October 30 it adopted the Draft Budget for 2022 and that the Draft Budget was submitted to the Parliament of RSM. The Draft-Law envisages almost the same budget for the Commission for Prevention and Protection against Discrimination (CSSD) compared to 2021, when representatives of the CSSD did not participate in its preparation. Namely, the adopted Draft-Budget for the CPD envisages 15,320,000.00 denars, broken down into several items. It is particularly worrying that the Draft Budget does not plan funds for the implementation of activities by the CPD in order to promote the principle of equality and effective prevention and protection against discrimination.

The Network for Protection against Discrimination reminds that in the past period we have witnessed cases of racial profiling and police brutality against Roma, restricting access to health care, invoking and inciting discrimination based on sexual orientation and gender identity, violation of textile workers’ rights and so-called Hence, the Network for Protection against Discrimination considers that the functional independence of the CPD should be guaranteed, by providing adequate financial resources for its smooth and comprehensive functioning, which is emphasized by the European Commission. The envisaged budget for the CPD in the Draft-Law on the Budget of RSM for 2022 is a manifestation of the systemic negligence for the most vulnerable groups of citizens. The small budget that does not correspond to the needs and competencies of the Commission, will mostly affect these groups of citizens who are most vulnerable to discrimination.

Therefore, the Network for Protection against Discrimination requires the expression of political will to act in order to promote the principle of equality by having the parliamentary representatives revise the Draft Budget for the CPD and increase it according to the needs and competencies of the CPD, and then adopt .

Hence,

In conditions of numerous logistical and financial challenges faced by the CPD, the Network has repeatedly called for the need to increase the budget through objective criteria in accordance with the competencies and adequate support from key institutions. It is the low budget, the insufficient and inadequately allocated financial resources for the realization of the competencies, that endanger the independence and independence of the Commission for Prevention and Protection against Discrimination. Ultimately, this means that the most marginalized are significantly restricted in their access to an effective protection mechanism, and at the same time the systemic discrimination in our society is strengthened and maintained.

Skopje, 18.11.2021

Contact person:

Natasha Petkovska

077907536

natasha.petkovska@mhc.org.mk

Последни новости

Креативна акција: „Пинокио во градинка, децата дома“
јуни 26, 2024
Јавна изложба: „Младите заедно за помирување, толеранција и градење на доверба“
мај 16, 2024
Младите заедно за градење мир, меѓуетничка толеранција и управување со конфликти
април 19, 2024
Ден на добри дела, за прв пат во Прилеп
април 12, 2024
Отворен ден за афирмирање на активни мерки и постоечки можности за поддршка на социјално и бизнис претприемништво
февруари 29, 2024
Информативен караван: „Поблиску до иновативни идеи“
февруари 21, 2024
Средба за зајакнување на мултисекторската соработка на локално ниво
февруари 13, 2024
Теренска акција: „Сите жртви на родово-базирано насилство не изгледаат исто!“
декември 12, 2023
Интер-религиски инфо караван
декември 7, 2023
Учество на промотивен настан за следење на изборните ветувања
ноември 4, 2023
Едукативна школа за социјално и бизнис претприемништво
ноември 3, 2023
ЈАВЕН ПОВИК – За физички лица за ангажирање во улога на експерт за социјално и бизнис претприемништво
октомври 19, 2023
Студиска посета во Келн, Германија
октомври 12, 2023
СТОП за труењето! – еколошка правда за граѓаните на Прилеп
октомври 10, 2023
5 години Станица ПЕТ
септември 21, 2023
ЈАВЕН ОГЛАС за ангажирање на надворешен соработник од областа на психологија/социологија
септември 15, 2023
Партнерската организација Centar Manjinske Zajednice во посета на Прилеп
август 1, 2023
Летна школа: „Fostering Collective Action on Religious Freedom in the Western Balkans“
јули 22, 2023
Завршна конференција – Проект: „Пристап до правда за најмаргинализираните“
јуни 30, 2023
Студиска посета во Грачаница, Косово
јуни 28, 2023
Прв регионален состанок на COPASAH EUROPE
јуни 23, 2023
Со магарето Марко на патот кон забрзаниот развој!
јуни 22, 2023
Меѓународна научна конференција „Човекови права и пристап до правда за најмаргинализираните заедници – теорија и пракса“
мај 23, 2023
Јавен настан – изложба 22 Април – Ден на планетата земја
април 24, 2023
Големите победи на обичниот човек – успешни приказни од нашата работа
април 10, 2023
Собранието итно да избере членови на Комисијата за спречување и заштита од дискриминација
април 7, 2023
Креативна акција: „Градот и трите градинки“
април 4, 2023
Доставена е Петиција за отворање на нови градинки до Општина Прилеп
март 3, 2023
Одржани три форуми во заедницата за недостатокот на детски градинки во општина Прилеп
декември 29, 2022
ПРАВДА КОЈА СЕ ОДОЛГОВЛЕКУВА Е ПРАВДА КОЈА НЕ СЕ ПОСТИГНУВА – промоција на анализата на фукционалноста на механизмите за пристап до правда во РСМ
декември 28, 2022
Промотивен материјал со порака: точна информација за успешно лекување
ноември 30, 2022
„Различностите што не поврзуваат“ – изложба на уметнички творби
ноември 22, 2022
Заштита на правата на пациентите – обука за здравствените промотори во заедницата
јули 21, 2022
Интер-религиска школа за комуникации – чекор кон подобра толеранција и разбирање!
јули 15, 2022
Правдата не е привилегија – дистрибуција на промотивни материјали
јули 8, 2022
Повик за пријавување на учесници на Интер-религиска школа за комуникации
јуни 2, 2022
Инфографик – Интерсекциска дискриминација на лицата кои живеат во рурални средини
мај 25, 2022
Инфографик – Интерсекциска дискриминација кон жени-Ромки и млади Роми од Прилеп
март 23, 2022
Изјава на Партнерството за правно зајакнување во Источна Европа и Централна Азија за руската инвазија на Украина
март 17, 2022
Инфографик – Интерсекциска дискриминација во пристапот до јавни добра и услуги во Прилеп
декември 28, 2021
ЗАШТИТИ ЈА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА – ЕДУКАТИВЕН КАРАВАН!
декември 24, 2021
Мобилна канцеларија за параправна помош
декември 23, 2021
Интерсекциска дискриминација – Втора фокус група со млади Роми
декември 7, 2021
Маратон на јавните набавки – „Дали има напредок?“
декември 3, 2021
Прва фокус група
ноември 30, 2021
Клуб П.Е.Т. се претстави на Првиот регионален саем на социјални претпријатија од Пелагонискиот регион
ноември 26, 2021
Мислење на МЗД: Задолжителната вакцинација не претставува нелегално ограничување на правата, ниту дискриминација
ноември 22, 2021
ЈАВЕН ПОВИК – За ангажирање на еден (1) експерт за изработка на четири (4) кратки документи за јавни политики/инфографици
ноември 11, 2021
СООПШТЕНИЕ
ноември 11, 2021
Станица П.Е.Т. е добитник на наградата „3 Ноември” од Општина Прилеп
ноември 5, 2021