Прирачник за правно зајакнување и инклузивна иновација: Како се развиваше идејата за Клуб П.Е.Т.?

“…Станица ПЕТ ја истакнува важноста колку е клучно да се вклучат сите потенцијално засегнати страни во текот на целиот процес на развивање на идејата за социјално претпријатие, а особено заедницата со која работи организацијата. Ко-развојот и тестирањето на идејата беше долго патување, но големи се можностите што ги отвори социјалното претпријатие за генерирање флексибилни приходи кои треба да ја поддржат основната работа на здружението за правно зајакнување…“

Здружение за правна едукација и транспарентност Станица П.Е.Т. од Прилеп од почетокот на оваа година започна со идејата за развој на социјално претпријатие во рамките на здружението, кое нуди услуги за издавање на простор за организација на настани и индивидуална работа.

Идејата за отворањето на Клуб П.Е.Т. е претходно развиена низ повеќе чекори со поддршка и менторство на ЦЕЕД Македонија и Фондацијата Отворено општество Македонија преку ФОО, а е избрана како најсоодветна од повеќе причини: потребата од простор за организирање на настани и индивидуална работа во Прилеп и околината односно сериозниот недостаток од ваков капацитет, како и просторните можности и соодветната локација кои ги има канцеларијата на Станица П.Е.Т. и можноста дел од истата да се пренамени во простор за активности. Всушност, идејата е да се генерира дополнителен приход кој ќе се вложи во дополнителен развој и одржливост на правната и параправната помош која ја обезбедува здружението, а е клучен дел од програмата за правно зајакнување и од суштинско значење за остварувањето на основните права на граѓаните од маргинализираните заедници од Прилеп и околните општини.

Во најновиот извештај на Фондацијата Отворено општество е споделен пристапот на Станица П.Е.Т. и патот до остварувањето на идејата за основање на социјалното претпријатие Клуб П.Е.Т., како и искуството во тестирањето и воведувањето иновативни пристапи за поголема одржливост на програмите за пристап до правда на заедниците.

Повеќе информации за успешните иновативни пристапи прочитајте на следниот линк

“… LET Station points out the importance of how crucial it is to involve all potential stakeholders in the last period of the whole process of developing the idea of ​​a social enterprise, a real community with which the organization works. Co-developing, testing, and iterating upon many different concepts has been a long journey, but they are excited by the possibilities it has unlocked for generating flexible revenue to support their core legal empowerment work.…”

Association for Legal Education and Transparency LET Station from Prilep from the beginning of this year started with the idea for development of a social enterprise within the Association, which offers services for renting space for organizing events and individual work.

The idea of ​​opening a LET Club has been developed through many steps used with the support and change of CEED Macedonia and Open Society Foundation Macedonia through FOO, and has been selected as the most appropriate of several: encouraged by the space for organizing events and individual work in Prilep and the surrounding area serious lack of such capacity, as the spatial possibilities and the appropriate location that the office of the LET Station has and the possibility for a certain part to be reallocated to the activity space. In fact, the idea is to generate additional income that will be invested in the further development and sustainability of the legal and paralegal assistance that the association has, which is a key part of the legal empowerment program and essential for producing the basic rights of desired marginalization. communities from Prilep and surrounding municipalities.

The latest report of the Open Society Foundation shares the approach of the LET Station and the path to the realization of the idea of ​​establishing a social enterprise LET Club, as well as the experience in testing and introducing innovative approaches to the sustainability of programs for access to community justice.

Read more information about successful innovative approaches at the following link

Последни новости

Отворен ден за афирмирање на активни мерки и постоечки можности за поддршка на социјално и бизнис претприемништво
февруари 29, 2024
Информативен караван: „Поблиску до иновативни идеи“
февруари 21, 2024
Средба за зајакнување на мултисекторската соработка на локално ниво
февруари 13, 2024
Теренска акција: „Сите жртви на родово-базирано насилство не изгледаат исто!“
декември 12, 2023
Интер-религиски инфо караван
декември 7, 2023
Учество на промотивен настан за следење на изборните ветувања
ноември 4, 2023
Едукативна школа за социјално и бизнис претприемништво
ноември 3, 2023
ЈАВЕН ПОВИК – За физички лица за ангажирање во улога на експерт за социјално и бизнис претприемништво
октомври 19, 2023
Студиска посета во Келн, Германија
октомври 12, 2023
СТОП за труењето! – еколошка правда за граѓаните на Прилеп
октомври 10, 2023
5 години Станица ПЕТ
септември 21, 2023
ЈАВЕН ОГЛАС за ангажирање на надворешен соработник од областа на психологија/социологија
септември 15, 2023
Партнерската организација Centar Manjinske Zajednice во посета на Прилеп
август 1, 2023
Летна школа: „Fostering Collective Action on Religious Freedom in the Western Balkans“
јули 22, 2023
Завршна конференција – Проект: „Пристап до правда за најмаргинализираните“
јуни 30, 2023
Студиска посета во Грачаница, Косово
јуни 28, 2023
Прв регионален состанок на COPASAH EUROPE
јуни 23, 2023
Со магарето Марко на патот кон забрзаниот развој!
јуни 22, 2023
Меѓународна научна конференција „Човекови права и пристап до правда за најмаргинализираните заедници – теорија и пракса“
мај 23, 2023
Јавен настан – изложба 22 Април – Ден на планетата земја
април 24, 2023
Големите победи на обичниот човек – успешни приказни од нашата работа
април 10, 2023
Собранието итно да избере членови на Комисијата за спречување и заштита од дискриминација
април 7, 2023
Креативна акција: „Градот и трите градинки“
април 4, 2023
Доставена е Петиција за отворање на нови градинки до Општина Прилеп
март 3, 2023
Одржани три форуми во заедницата за недостатокот на детски градинки во општина Прилеп
декември 29, 2022
ПРАВДА КОЈА СЕ ОДОЛГОВЛЕКУВА Е ПРАВДА КОЈА НЕ СЕ ПОСТИГНУВА – промоција на анализата на фукционалноста на механизмите за пристап до правда во РСМ
декември 28, 2022
Промотивен материјал со порака: точна информација за успешно лекување
ноември 30, 2022
„Различностите што не поврзуваат“ – изложба на уметнички творби
ноември 22, 2022
Заштита на правата на пациентите – обука за здравствените промотори во заедницата
јули 21, 2022
Интер-религиска школа за комуникации – чекор кон подобра толеранција и разбирање!
јули 15, 2022
Правдата не е привилегија – дистрибуција на промотивни материјали
јули 8, 2022
Повик за пријавување на учесници на Интер-религиска школа за комуникации
јуни 2, 2022
Инфографик – Интерсекциска дискриминација на лицата кои живеат во рурални средини
мај 25, 2022
Инфографик – Интерсекциска дискриминација кон жени-Ромки и млади Роми од Прилеп
март 23, 2022
Изјава на Партнерството за правно зајакнување во Источна Европа и Централна Азија за руската инвазија на Украина
март 17, 2022
Инфографик – Интерсекциска дискриминација во пристапот до јавни добра и услуги во Прилеп
декември 28, 2021
ЗАШТИТИ ЈА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА – ЕДУКАТИВЕН КАРАВАН!
декември 24, 2021
Мобилна канцеларија за параправна помош
декември 23, 2021
Интерсекциска дискриминација – Втора фокус група со млади Роми
декември 7, 2021
Маратон на јавните набавки – „Дали има напредок?“
декември 3, 2021
Прва фокус група
ноември 30, 2021
Клуб П.Е.Т. се претстави на Првиот регионален саем на социјални претпријатија од Пелагонискиот регион
ноември 26, 2021
Мислење на МЗД: Задолжителната вакцинација не претставува нелегално ограничување на правата, ниту дискриминација
ноември 22, 2021
Соопштение
ноември 19, 2021
ЈАВЕН ПОВИК – За ангажирање на еден (1) експерт за изработка на четири (4) кратки документи за јавни политики/инфографици
ноември 11, 2021
СООПШТЕНИЕ
ноември 11, 2021
Станица П.Е.Т. е добитник на наградата „3 Ноември” од Општина Прилеп
ноември 5, 2021
СООПШТЕНИЕ ЗА МЕДИУМИ – Европската комисија бара целосно спроведување на Законот за спречување и заштита од дискриминација
октомври 25, 2021
Повик за анкетари
октомври 7, 2021
Завршна конференција: „Пристап до правда за најмаргинализираните“
октомври 1, 2021