ЕДНАКВОСТ И ПРАВДА ЗА СИТЕ

Кои сме ние ?

Здружението СТАНИЦА П.Е.Т. е грас-рут организација фокусирана на правно зајакнување и пристап до правда за маргинализираните заедници, особено за ромските и руралните заедници во Северна Македонија. Во нашата работа го користиме пристапот заснован на заедницата за да ги поттикнеме граѓаните во остварувањето на нивните права, особено фокусирајќи се на здравствените  и социјалните права, како и домувањето, животната средина, граѓанското учество во демократските процеси на локално ниво, транспарентноста и отчетноста на институциите и др.

Како такви, обезбедуваме правна и параправна помош и правна едукација, фасцилитираме активности на терен, мобилизацијата на заедницата и застапување за справување со најитните прашања со кои се соочуваат нашите целни групи. Нашиот тим се состои од правници, параправници и здравствени промотори во заедницата, кои работат заедно и заемно ги унапредуваат своите знаења и пракса. Како грас-рут организација ги спроведуваме нашите активности во канцеларијата на организацијата лоцирана во градот Прилеп, но и преку мобилна канцеларија која патува низ три рурални области (Мариово, Кривогаштани и Долнени) како и преку онлајн /телефонска комуникација. На ваков начин, на годишно ниво обезбедуваме околу 1200 услуги и ангажираме повеќе од 100 претставници од заедниците, различни групи и институции во активности на терен.

Последни новости

Креативна акција: „Пинокио во градинка, децата дома“

Денес се одржа Креативна акција: „Пинокио во градинка, децата дома“, во која јунаците од приказните...
Read More

Јавна изложба: „Младите заедно за помирување, толеранција и градење на доверба“

На ден 14.005.2024 година, беше организирана јавна изложба на уметнички дела од учесниците на дводневната...
Read More

Младите заедно за градење мир, меѓуетничка толеранција и управување со конфликти

На 18-19 април 2024 година беше организирана дводневна уметничка работилница на која 22 млади луѓе...
Read More

Ден на добри дела, за прв пат во Прилеп

На ден 12.04.2024 година, како дел од Светскиот ден на добри дела 2024, се одржа...
Read More

Информативен караван: „Поблиску до иновативни идеи“

Промовирањето на успешни приказни од социјални и бизнис претпријатија од регионот е моќна алатка за...
Read More
1 2 3 20

Креативна акција: „Пинокио во градинка, децата дома“

Денес се одржа Креативна акција: „Пинокио во градинка, децата дома“, во која јунаците од приказните...
Read More

Јавна изложба: „Младите заедно за помирување, толеранција и градење на доверба“

На ден 14.005.2024 година, беше организирана јавна изложба на уметнички дела од учесниците на дводневната...
Read More

Младите заедно за градење мир, меѓуетничка толеранција и управување со конфликти

На 18-19 април 2024 година беше организирана дводневна уметничка работилница на која 22 млади луѓе...
Read More
1 2 3 40

Нашата работа

Донатори

EQUALITY AND JUSTICE FOR ALL

Who are we?

The association LET STATION is a grass-roots organization focused on legal empowerment and access to justice for marginalized communities, especially the Roma and rural communities in North Macedonia. In our work, we use a community-based approach to empower citizens in realizing their rights, particularly focusing on health and social rights, as well as housing, environment, citizen participation in democratic processes at the local level, transparency and accountability of institutions etc.

Latest news

Креативна акција: „Пинокио во градинка, децата дома“

Денес се одржа Креативна акција: „Пинокио во градинка, децата дома“, во која јунаците од приказните...
Read More

Јавна изложба: „Младите заедно за помирување, толеранција и градење на доверба“

На ден 14.005.2024 година, беше организирана јавна изложба на уметнички дела од учесниците на дводневната...
Read More

Младите заедно за градење мир, меѓуетничка толеранција и управување со конфликти

На 18-19 април 2024 година беше организирана дводневна уметничка работилница на која 22 млади луѓе...
Read More

Ден на добри дела, за прв пат во Прилеп

На ден 12.04.2024 година, како дел од Светскиот ден на добри дела 2024, се одржа...
Read More

Информативен караван: „Поблиску до иновативни идеи“

Промовирањето на успешни приказни од социјални и бизнис претпријатија од регионот е моќна алатка за...
Read More
1 2 3 20

Our work

Donors