ЕДНАКВОСТ И ПРАВДА ЗА СИТЕ

Кои сме ние ?

Здружение за правна едукација и транспарентност СТАНИЦА П.Е.Т. е основано во септември 2018, а започна со активна работа во јануари 2019 година.

Самиот термин “станица” е место каде што луѓето секогаш можат да се обратат, а зборот “ПЕТ” е акроним и означува правна едукација и транспарентност. Ова значи дека ова здружение е место каде сите граѓани можат да бидат правно едуцирани и да побараат помош, но и транспарентност и отчетност од институциите.

Последни новости

СООПШТЕНИЕ ЗА МЕДИУМИ – Европската комисија бара целосно спроведување на Законот за спречување и заштита од дискриминација

Извештајот на Европската Комисија за 2021 година го забележува донесувањето на Законот за спречување и заштита од дискриминација, за чие донесување се потенцира дека беше обезбедена меѓупартиска поддршка. Во Извештајот се забележува и клучната улога на граѓанскиот сектор во мониторирање на работата на институциите и во учеството во донесувањето на одлуки во областа на антидискриминацијата.
Read More

Повик за анкетари

Ангажманот предмет на овој повик е потребен заради спроведување на Активноста А4 од Проектот насловена како Спроведување на базичен комбиниран прашалник за ранливите и маргинализирани заедници за познавањето на новите одредби и придобивки од Законот за заштита од дискриминација и работата/очекувањата од Комисијата за заштита од дискриминација која треба да се спроведе во текот на...
Read More

Завршна конференција: „Пристап до правда за најмаргинализираните“

На 30 септември 2021 година, се одржа завршната конференција на проектот “Пристап до правда за најмаргинализираните” во организација на Фондацијата Отворено општество – Македонија заедно со партнерските организации Станица ПЕТ и ХОПС. Проектот беше финансиски поддржан од Делегацијата на Европската Унија, а беше имплементиран во периодот од јануари 2020 до октомври 2021 година.
Read More

ПРИСТАП ДО КЛИМАТСКА ПРАВДА ПРЕКУ КРЕАТИВНА АКЦИЈА – населба Тризла

Здружение за правна едукација и транспарентност Станица П.Е.Т. на 25 септември 2021 во општина Прилеп спроведе Креативна акција за информирање и подигнување на свесноста во однос на опасноста од климатските промени. Акцијата се одржа во населба Тризла 2, м.в. Кај Крстот, чија цел беше подигнување на свесноста и информирање на пошироката јавност во однос на...
Read More

Дистрибуција на промотивни материјали за едукација за заштита од Ковид-19

Во изминатиот период, Советот на заедницата на Станица П.Е.Т. и здравствените промотори организираа едукативна активност – делење на промотивни материјали лифлети за заштита и спречување на ширењето на Ковид-19.
Read More

ПРИСТАП ДО КЛИМАТСКА ПРАВДА ПРЕКУ КРЕАТИВНА АКЦИЈА – општина Кривогаштани

Здружение за правна едукација и транспарентност Станица П.Е.Т. на 24 септември 2021 во општина Кривогаштани спроведе Креативна акција за информирање и подигнување на свесноста во однос на опасноста од климатските промени. Акцијата се одржа во село Кривогаштани, м.в. Ливадски пат, чија цел беше подигнување на свесноста и информирање на пошироката јавност во однос на опасноста...
Read More

СООПШТЕНИЕ ЗА МЕДИУМИ – Европската комисија бара целосно спроведување на Законот за спречување и заштита од дискриминација

Извештајот на Европската Комисија за 2021 година го забележува донесувањето на Законот за спречување и заштита од дискриминација, за чие донесување се потенцира дека беше обезбедена меѓупартиска поддршка. Во Извештајот се забележува и клучната улога на граѓанскиот сектор во мониторирање на работата на институциите и во учеството во донесувањето на одлуки во областа на антидискриминацијата.
Read More

Повик за анкетари

Ангажманот предмет на овој повик е потребен заради спроведување на Активноста А4 од Проектот насловена како Спроведување на базичен комбиниран прашалник за ранливите и маргинализирани заедници за познавањето на новите одредби и придобивки од Законот за заштита од дискриминација и работата/очекувањата од Комисијата за заштита од дискриминација која треба да се спроведе во текот на...
Read More

Завршна конференција: „Пристап до правда за најмаргинализираните“

На 30 септември 2021 година, се одржа завршната конференција на проектот “Пристап до правда за најмаргинализираните” во организација на Фондацијата Отворено општество – Македонија заедно со партнерските организации Станица ПЕТ и ХОПС. Проектот беше финансиски поддржан од Делегацијата на Европската Унија, а беше имплементиран во периодот од јануари 2020 до октомври 2021 година.
Read More

Нашата работа

Донатори

EQUALITY AND JUSTICE FOR ALL

Who are we?

Association for Legal Education and Transparency LET STATION was established in September 2018 and started with active work in January 2019.

The term “station” itself is a place where people can always turn to, and the word “LET” is an acronym, meaning legal education and transparency. This means that this association is a place where all citizens can be legally educated and seek help, but also transparency and accountability from institutions.

Latest news

СООПШТЕНИЕ ЗА МЕДИУМИ – Европската комисија бара целосно спроведување на Законот за спречување и заштита од дискриминација

Извештајот на Европската Комисија за 2021 година го забележува донесувањето на Законот за спречување и заштита од дискриминација, за чие донесување се потенцира дека беше обезбедена меѓупартиска поддршка. Во Извештајот се забележува и клучната улога на граѓанскиот сектор во мониторирање на работата на институциите и во учеството во донесувањето на одлуки во областа на антидискриминацијата.
Read More

Повик за анкетари

Ангажманот предмет на овој повик е потребен заради спроведување на Активноста А4 од Проектот насловена како Спроведување на базичен комбиниран прашалник за ранливите и маргинализирани заедници за познавањето на новите одредби и придобивки од Законот за заштита од дискриминација и работата/очекувањата од Комисијата за заштита од дискриминација која треба да се спроведе во текот на...
Read More

Завршна конференција: „Пристап до правда за најмаргинализираните“

На 30 септември 2021 година, се одржа завршната конференција на проектот “Пристап до правда за најмаргинализираните” во организација на Фондацијата Отворено општество – Македонија заедно со партнерските организации Станица ПЕТ и ХОПС. Проектот беше финансиски поддржан од Делегацијата на Европската Унија, а беше имплементиран во периодот од јануари 2020 до октомври 2021 година.
Read More

ПРИСТАП ДО КЛИМАТСКА ПРАВДА ПРЕКУ КРЕАТИВНА АКЦИЈА – населба Тризла

Здружение за правна едукација и транспарентност Станица П.Е.Т. на 25 септември 2021 во општина Прилеп спроведе Креативна акција за информирање и подигнување на свесноста во однос на опасноста од климатските промени. Акцијата се одржа во населба Тризла 2, м.в. Кај Крстот, чија цел беше подигнување на свесноста и информирање на пошироката јавност во однос на...
Read More

Дистрибуција на промотивни материјали за едукација за заштита од Ковид-19

Во изминатиот период, Советот на заедницата на Станица П.Е.Т. и здравствените промотори организираа едукативна активност – делење на промотивни материјали лифлети за заштита и спречување на ширењето на Ковид-19.
Read More

ПРИСТАП ДО КЛИМАТСКА ПРАВДА ПРЕКУ КРЕАТИВНА АКЦИЈА – општина Кривогаштани

Здружение за правна едукација и транспарентност Станица П.Е.Т. на 24 септември 2021 во општина Кривогаштани спроведе Креативна акција за информирање и подигнување на свесноста во однос на опасноста од климатските промени. Акцијата се одржа во село Кривогаштани, м.в. Ливадски пат, чија цел беше подигнување на свесноста и информирање на пошироката јавност во однос на опасноста...
Read More

Our work

Donors

Повикај итна параправна помош!

Holler Box