ЕДНАКВОСТ И ПРАВДА ЗА СИТЕ

Кои сме ние ?

Здружение за правна едукација и транспарентност СТАНИЦА П.Е.Т. е основано во септември 2018, а започна со активна работа во јануари 2019 година.

Самиот термин “станица” е место каде што луѓето секогаш можат да се обратат, а зборот “ПЕТ” е акроним и означува правна едукација и транспарентност. Ова значи дека ова здружение е место каде сите граѓани можат да бидат правно едуцирани и да побараат помош, но и транспарентност и отчетност од институциите.

Последни новости

Мапирање на диви депонии за пристап до климатска правда за маргинализираните граѓани

Изминатиот период, Здружение за правна едукација и транспарентност Станица П.Е.Т. изработи мапи на дивите депонии во ромската заедница во општина Прилеп и во општина Кривогаштани, со цел обележување и идентификување на проблемот со дивите депонии, што претставува прв чекор кон нивно решавање.
Read More

Онлајн обука за Промоција на новиот Закон за спречување и заштита од дискриминација и КСЗД

Во периодот од 01-03 септември 2021 година, се одржа активноста: „Промоција на новиот Закон за спречување и заштита од дискриминација и КСЗД во соработка со Мрежата за заштита од дискриминација“, насловена како: „Што и колку знаеме за дискриминацијата“. Целта на активноста беше учесниците да се запознаат со основните поими на дискриминацијата, новиот Закон за спречување...
Read More

Летна школа за параправници

Ако правото не е достапно за сите тогаш и правдата не е достапна за сите. А ако правдата не е достапна за сите, таа не е право туку привилегија! Во периодот 28-30 јули 2021 година, се одржа летна школа за параправници која ја организираше Здружение за правна едукација и транспарентност СТАНИЦА П.Е.Т.
Read More

Втора средба и работилница на Советот во заедницата

На 27.07.2021 година, Советот на заедницата на Станица П.Е.Т. организираше втора средба, на која учество зедоа претставниците на Советот и промоторите во заедницата. Средбата се одржа во Клуб П.Е.Т. – социјално претпријатие во рамки на Здружение Станица П.Е.Т.
Read More

Промоција на МОПА – Мобилна канцеларија за параправна помош

Во изминатиот период параправниците од Станица П.Е.Т. ја промовираа Мобилната канцеларија за параправна помош во општините Прилеп (за Мариовскиот регион), Кривогаштани и Долнени помеѓу граѓаните од овие региони и околните села.
Read More

Станица П.Е.Т. со промотивна активност: „Вакцинирај се! Информирај се! Заштити се!“

Во изминатиот период здравствените промотори на Станица П.Е.Т. посетија околу 160 граѓани и семејства од општина Прилеп и мариовскиот регион (с. Витолиште, с. Штавица), с. Кривогаштани и с. Воѓани, с. Долнени, с. Ропотово и с. Дупјачани, како и Ромската заедница во населба Тризла на кои преку делење на промотивен материјал – маичка ги едуцираа за...
Read More

Мапирање на диви депонии за пристап до климатска правда за маргинализираните граѓани

Изминатиот период, Здружение за правна едукација и транспарентност Станица П.Е.Т. изработи мапи на дивите депонии во ромската заедница во општина Прилеп и во општина Кривогаштани, со цел обележување и идентификување на проблемот со дивите депонии, што претставува прв чекор кон нивно решавање.
Read More

Онлајн обука за Промоција на новиот Закон за спречување и заштита од дискриминација и КСЗД

Во периодот од 01-03 септември 2021 година, се одржа активноста: „Промоција на новиот Закон за спречување и заштита од дискриминација и КСЗД во соработка со Мрежата за заштита од дискриминација“, насловена како: „Што и колку знаеме за дискриминацијата“. Целта на активноста беше учесниците да се запознаат со основните поими на дискриминацијата, новиот Закон за спречување...
Read More

Летна школа за параправници

Ако правото не е достапно за сите тогаш и правдата не е достапна за сите. А ако правдата не е достапна за сите, таа не е право туку привилегија! Во периодот 28-30 јули 2021 година, се одржа летна школа за параправници која ја организираше Здружение за правна едукација и транспарентност СТАНИЦА П.Е.Т.
Read More

Нашата работа

Донатори

EQUALITY AND JUSTICE FOR ALL

Who are we?

Association for Legal Education and Transparency LET STATION was established in September 2018 and started with active work in January 2019.

The term “station” itself is a place where people can always turn to, and the word “LET” is an acronym, meaning legal education and transparency. This means that this association is a place where all citizens can be legally educated and seek help, but also transparency and accountability from institutions.

Latest news

Мапирање на диви депонии за пристап до климатска правда за маргинализираните граѓани

Изминатиот период, Здружение за правна едукација и транспарентност Станица П.Е.Т. изработи мапи на дивите депонии во ромската заедница во општина Прилеп и во општина Кривогаштани, со цел обележување и идентификување на проблемот со дивите депонии, што претставува прв чекор кон нивно решавање.
Read More

Онлајн обука за Промоција на новиот Закон за спречување и заштита од дискриминација и КСЗД

Во периодот од 01-03 септември 2021 година, се одржа активноста: „Промоција на новиот Закон за спречување и заштита од дискриминација и КСЗД во соработка со Мрежата за заштита од дискриминација“, насловена како: „Што и колку знаеме за дискриминацијата“. Целта на активноста беше учесниците да се запознаат со основните поими на дискриминацијата, новиот Закон за спречување...
Read More

Летна школа за параправници

Ако правото не е достапно за сите тогаш и правдата не е достапна за сите. А ако правдата не е достапна за сите, таа не е право туку привилегија! Во периодот 28-30 јули 2021 година, се одржа летна школа за параправници која ја организираше Здружение за правна едукација и транспарентност СТАНИЦА П.Е.Т.
Read More

Втора средба и работилница на Советот во заедницата

На 27.07.2021 година, Советот на заедницата на Станица П.Е.Т. организираше втора средба, на која учество зедоа претставниците на Советот и промоторите во заедницата. Средбата се одржа во Клуб П.Е.Т. – социјално претпријатие во рамки на Здружение Станица П.Е.Т.
Read More

Промоција на МОПА – Мобилна канцеларија за параправна помош

Во изминатиот период параправниците од Станица П.Е.Т. ја промовираа Мобилната канцеларија за параправна помош во општините Прилеп (за Мариовскиот регион), Кривогаштани и Долнени помеѓу граѓаните од овие региони и околните села.
Read More

Станица П.Е.Т. со промотивна активност: „Вакцинирај се! Информирај се! Заштити се!“

Во изминатиот период здравствените промотори на Станица П.Е.Т. посетија околу 160 граѓани и семејства од општина Прилеп и мариовскиот регион (с. Витолиште, с. Штавица), с. Кривогаштани и с. Воѓани, с. Долнени, с. Ропотово и с. Дупјачани, како и Ромската заедница во населба Тризла на кои преку делење на промотивен материјал – маичка ги едуцираа за...
Read More

Our work

Donors

Повикај итна параправна помош!

Holler Box