ЕДНАКВОСТ И ПРАВДА ЗА СИТЕ

Кои сме ние ?

Здружението СТАНИЦА П.Е.Т. е грас-рут организација фокусирана на правно зајакнување и пристап до правда за маргинализираните заедници, особено за ромските и руралните заедници во Северна Македонија. Во нашата работа го користиме пристапот заснован на заедницата за да ги поттикнеме граѓаните во остварувањето на нивните права, особено фокусирајќи се на здравствените  и социјалните права, како и домувањето, животната средина, граѓанското учество во демократските процеси на локално ниво, транспарентноста и отчетноста на институциите и др.

Како такви, обезбедуваме правна и параправна помош и правна едукација, фасцилитираме активности на терен, мобилизацијата на заедницата и застапување за справување со најитните прашања со кои се соочуваат нашите целни групи. Нашиот тим се состои од правници, параправници и здравствени промотори во заедницата, кои работат заедно и заемно ги унапредуваат своите знаења и пракса. Како грас-рут организација ги спроведуваме нашите активности во канцеларијата на организацијата лоцирана во градот Прилеп, но и преку мобилна канцеларија која патува низ три рурални области (Мариово, Кривогаштани и Долнени) како и преку онлајн /телефонска комуникација. На ваков начин, на годишно ниво обезбедуваме околу 1200 услуги и ангажираме повеќе од 100 претставници од заедниците, различни групи и институции во активности на терен.

Последни новости

Големите победи на обичниот човек – успешни приказни од нашата работа

Во рамки на нашата секојдневна правна и праправна асистенција, освен што решаваме редовни правни и...
Read More

Собранието итно да избере членови на Комисијата за спречување и заштита од дискриминација

Мрежата за заштита од дискриминација бара Собранието на РСМ итно да спроведе постапка за избор...
Read More

Креативна акција: „Градот и трите градинки“

На 01.04.2023 година, Здружение за правна едукација и транспарентност Станица П.Е.Т. организираше Креативна акција која...
Read More

Доставена е Петиција за отворање на нови градинки до Општина Прилеп

На 28.02.2023 година, Здружение за правна едукација и транспарентност Станица П.Е.Т. ја достави Петицијата со...
Read More

Одржани три форуми во заедницата за недостатокот на детски градинки во општина Прилеп

Во периодот ноември-декември 2022 година, Здружение за правна едукација и транспарентност Станица П.Е.Т. организираше Три...
Read More
1 2 3 16

Големите победи на обичниот човек – успешни приказни од нашата работа

Во рамки на нашата секојдневна правна и праправна асистенција, освен што решаваме редовни правни и...
Read More

Собранието итно да избере членови на Комисијата за спречување и заштита од дискриминација

Мрежата за заштита од дискриминација бара Собранието на РСМ итно да спроведе постапка за избор...
Read More

Креативна акција: „Градот и трите градинки“

На 01.04.2023 година, Здружение за правна едукација и транспарентност Станица П.Е.Т. организираше Креативна акција која...
Read More
1 2 3 32

Нашата работа

Донатори

EQUALITY AND JUSTICE FOR ALL

Who are we?

The association LET STATION is a grass-roots organization focused on legal empowerment and access to justice for marginalized communities, especially the Roma and rural communities in North Macedonia. In our work, we use a community-based approach to empower citizens in realizing their rights, particularly focusing on health and social rights, as well as housing, environment, citizen participation in democratic processes at the local level, transparency and accountability of institutions etc.

Latest news

Големите победи на обичниот човек – успешни приказни од нашата работа

Во рамки на нашата секојдневна правна и праправна асистенција, освен што решаваме редовни правни и...
Read More

Собранието итно да избере членови на Комисијата за спречување и заштита од дискриминација

Мрежата за заштита од дискриминација бара Собранието на РСМ итно да спроведе постапка за избор...
Read More

Креативна акција: „Градот и трите градинки“

На 01.04.2023 година, Здружение за правна едукација и транспарентност Станица П.Е.Т. организираше Креативна акција која...
Read More

Доставена е Петиција за отворање на нови градинки до Општина Прилеп

На 28.02.2023 година, Здружение за правна едукација и транспарентност Станица П.Е.Т. ја достави Петицијата со...
Read More

Одржани три форуми во заедницата за недостатокот на детски градинки во општина Прилеп

Во периодот ноември-декември 2022 година, Здружение за правна едукација и транспарентност Станица П.Е.Т. организираше Три...
Read More
1 2 3 16

Our work

Donors