Final Conference: „Access to Justice for the Most Marginalized"

На 30 септември 2021 година, се одржа завршната конференција на проектот “Пристап до правда за најмаргинализираните” во организација на Фондацијата Отворено општество – Македонија заедно со партнерските организации Станица ПЕТ и ХОПС. Проектот беше финансиски поддржан од Делегацијата на Европската Унија, а беше имплементиран во периодот од јануари 2020 до октомври 2021 година.

На завршната конференција беа презентирани постигнатите резултати на проектот и најчестите прекршувања на човековите права во време на пандемија, а се разговараше и за Законот за Бесплатна правна помош и Целта за одржлив развој 16.3 на национално ниво.

Воведни обраќања на настанот имаа г-н Фрик Јанмат, Раководител на одделението за економски развој, владеење на правото и јавна администрација при Делегацијата на ЕУ во Северна Македонија, г-н Бојан Маричиќ, Министер за правда на Република Северна Македонија и г-а Фани Каранфилова–Пановска, Извршна директорка на Фондацијата Отворено општество – Македонија.

Во рамки на вториот панел од конференцијата беа презентирани клучните резултати на проектот како и најчестите прекршувања на човековите права кои беа идентификувани. Свои обраќања на панелот имаа Христина Василевска Димчевска – Координаторка на проектот, Игор Јадровски – член на Комисијата за спречување и заштита од дискриминација, Весна Шапкоски – Координаторка на проектот од Станица П.Е.Т. и Хајди Штерјова Симоновиќ – извршна директорка на ХОПС.

Третиот панел беше резервиран за презентација на клучните наоди од поготвените извештаи за примена на законот за бесплатна правна помош како и за имплементацијата на ЦОР 16.3 на национално ниво. На третиот панел свои обраќања имаа: Гоце Коцевски  Македонско здружение на млади правници, Стојан Мишев – автор на Анализата за следењето на имплементацијата на Целта за одржлив развој (ЦОР) 16.3 на национално ниво и Катерина Шојиќ – авторка на Извештајот за имплемeнтација на Законот за Бесплатна правна помош.

Во рамки на проектот беа обезбедени повеќе од 5.000 услуги за најранливите граѓани – оние кои ги изгубија работните места да ги остварат правата, граѓаните кои се соочија со дискриминација и системско кршење на човековите права, на жртвите на семејно насилство, како и на граѓаните кои имаа потреба од остварување на социјалните, имотните и други права.  Заложбите продолжуваат под мотото “Ако правото не е достапно за сите, тогаш и правдата не е достапна за сите. А ако правдата не е достапна за сите, таа не е право туку привилегија!”

Извештајот за примената на Законот за бесплатна правна помош можете да го прочитате на следниот линк


Проектот „Пристап до правда за најмаргинализираните“ е финансиран од Европската Унија, а спроведуван од Фондација Отворено општество – Македонија, ХОПС – Опции за здрав живот Скопје и Здружението за правна едукација и транспарентност СТАНИЦА П.Е.Т. од Прилеп.

On 30th of September 2021, was held the final conference of the project „Access to Justice for the Most Marginalized”, organized by the Open Society Foundation – Macedonia together with the partner organizations LET Station and HOPS. The project was financially supported by the Delegation of the European Union, and was implemented in the period from January 2020 to October 2021.

On the final conference were presented the final results of the project and the most common human rights violations during the pandemic and were discussed the Law on Free Legal Aid and the Goal for Sustainable Development 16.3 at the national level.

Introductory speeches at the event were given by Mr. Frick Janmat, Head of the Department for Economic Development, Rule of Law and Public Administration at the EU Delegation to North Macedonia, Mr. Bojan Maricic, Minister of Justice of the Republic of North Macedonia and Ms. Fanny Karanfilova – Panovska, Executive Director of the Open Society Foundation – Macedonia.

At the second panel of the conference were presented the key results of the project as well as the most common human rights violations that were identified. Hristina Vasilevska Dimcevska – Project Coordinator, Igor Jadrovski – Member of the Commission for Prevention and Protection against Discrimination, Vesna Shapkoski – Project Coordinator from LET Station and Hajdi Sterjova Simonovi – – Executive Director of HOPS had their short speeches at the panel.

The third panel was reserved for the presentation of key findings from the prepared reports on the implementation of the law on free legal aid as well as on the implementation of CDO 16.3 at the national level. The third panel was addressed by: Goce Kocevski – Macedonian Young Lawyers Association, Stojan Mishev – author of the Analysis for monitoring the implementation of the Sustainable Development Goal (SDG) 16.3 at the national level and Katerina Sojic – author of the Report on the Implementation of the Law for free legal aid.

The project provided more than 5,000 services to the most vulnerable citizens – those who lost their jobs to exercise their rights, citizens who faced discrimination and systematic human rights violations, victims of domestic violence, and citizens who had need to exercise social, property and other rights. Commitments continue under the motto: “If law is not available to all, then justice is not available to all. And if justice is not available to all, it is not a right but a privilege!”

You can read the report on the implementation of the Law on Free Legal Aid at the following link 


The project „Access to Justice for the Most Marginalized” is funded by the European Union and implemented by the Foundation Open Society – Macedonia, HOPS – Options for Healthy Life Skopje and the Association for Legal Education and Transparency LET Station from Prilep.

Leave a Reply

Последни новости

Partnership for Legal Empowerment in Eastern Europe and Central Asia Statement on Russia’s invasion of Ukraine
March 17, 2022
Intersectional discrimination in access to public goods and services in Prilep
December 28, 2021
PROTECT THE ENVIRONMENT - EDUCATIONAL CARAVAN!
December 24, 2021
Mobile Office for paralegal aid
December 23, 2021
Second focus group
December 7, 2021
Public Procurement Marathon - "Is there any progress?"
December 3, 2021
First Focus Group
November 30, 2021
Club LET promoted at the First Regional Fair of social enterprises from the Pelagonija region
November 26, 2021
NPAD Opinion: Compulsory vaccination is not an illegal restriction of rights or discrimination
November 22, 2021
Announcement
November 19, 2021
PUBLIC CALL - To hire 1 (one)expert for preparation of 4 (four) short public policy documents/infographics
November 11, 2021
ANNOUNCEMENT
November 11, 2021
LET Station is the winner of the award „3rd of November" from the Municipality of Prilep
November 5, 2021
PRESS RELEASE - The European Commission demands full implementation of the Law on Prevention and Protection against Discrimination
October 25, 2021
Повик за анкетари
October 7, 2021
ACCESS TO CLIMATE JUSTICE THROUGH CREATIVE ACTION - Trizla settlement
September 28, 2021
Distribution of promotional materials for education for protection from Covid-19
September 28, 2021
ACCESS TO CLIMATE JUSTICE THROUGH CREATIVE ACTION – Municipality of Krivogashtani
September 27, 2021
Handbook on Legal Empowerment and Inclusive Innovation: How it developed the idea for LET Club?
September 18, 2021
Mapping illegal landfills for access to climate justice for marginalized people
September 16, 2021
Online training for Promotion of the new Law on prevention and protection from discrimination and CPD
September 7, 2021
LET STATION with promotional activity for health care - distribution of supplements and quick tests for prevention of Covid-19
August 30, 2021
Summer School for Paralegals
August 3, 2021
Second meeting and workshop of the Community Council
July 27, 2021
MOPA Promotion - Mobile Office for Paralegal Aid
July 27, 2021
LET Station with promotional activity: “Get vaccinated! Get informed! Protect yourself!"
July 27, 2021
Educational caravan "Justice is not a privilege"
July 27, 2021
First meeting and workshop of the Community Council
July 13, 2021
PhotoVoice Workshop
July 2, 2021
Anyone who discriminates must be held accountable! LET Station with condemnation for discriminatory behavior against Roma!
June 29, 2021
Research on the need to establish a mobile office for paralegal assistance
June 10, 2021
Initial meeting of the Community Council
June 10, 2021
Creative action: „Get Informed, Sign Up and Get Vaccinated!"
June 2, 2021
Helsinki Committee for Human Rights in partnership with LET Station and HOPS part of Civica action grantees
May 19, 2021
LET STATION with promotional activity for health care
May 12, 2021
Reaction: Constitutional Court to take the first step towards providing justice for Eurostandard Bank depositors
April 6, 2021
LET STATION organized the final public debate on the importance of recognizing corruption and conflict of interest
March 31, 2021
Informative video on Fighting Corruption
March 22, 2021
LET STATION with anti-corruption educational activity
March 16, 2021
Online discussion: „Emancipation and domestic violence - regulation and practice"
March 11, 2021
Legal review and opinion regarding the proposal to add a column for ethnicity in the ID cards of citizens
February 22, 2021
„Accessibility of court decisions in the field of protection against discrimination in the Republic of North Macedonia"
February 17, 2021
94 civil society organizations say "YES" to equality, inclusion, gender equality and protection against discrimination and violence in the new concept of primary education reform
February 1, 2021
We ask the Assembly to immediately vote on the new composition of the Commission for Prevention and Protection against Discrimination
January 16, 2021
Celebrate responsibly! - is the message sent before the New Year by the health promoters of the L.E.T. Station
December 31, 2020
LET STATION organized an anti-corruption education day
December 28, 2020
The Assembly of the Republic of North Macedonia has hidden the open call for Ombudsperson from the public! We request that the Assembly annuls the call and republish it in a transparent manner!
December 24, 2020
DURING A PANDEMIC CITIZENS SEEK LEGAL ASSISTANCE FROM CIVIL SOCIETY ORGANIZATIONS
December 24, 2020
First public forum: "Promotion of the Law on Free Legal assistance"
December 22, 2020
LET STATION organized educational anti-corruption trainings
December 10, 2020

Повикај итна параправна помош!

Holler Box