Our Work

Здружението СТАНИЦА П.Е.Т. е грас-рут организација фокусирана на правно зајакнување и пристап до правда за маргинализираните заедници, особено за ромските и руралните заедници во Северна Македонија. Во нашата работа ние го користиме пристапот заснован на заедницата за да ги поттикнеме граѓаните во остварувањето на нивните права, особено фокусирајќи се на здравствените  и социјалните права, како и домувањето, животната средина, граѓанското учество во демократските процеис на локално ниво, транспарентноста и отчетноста на институциите и др.

Како такви, обезбедуваме правна и параправна помош и правна едукација, фасцилитираме активности на терен, мобилизацијата на заедницата и застапување за справување со најитните прашања со кои се соочуваат нашите целни групи. Нашиот тим се состои од правници, параправници и здравствени промотори во заедницата, кои работат заедно и заемно ги унапредуваат своите знаења и пракса. Како грас-рут организација ги спроведуваме нашите активности не само во канцеларијата на организацијата лоцирана во градот Прилеп, туку и преку мобилни канцеларија кои патува низ три рурални области (Мариово, Кривогаштани и Долнени) како и преку онлајн /телефонска комуникација. На ваков начин, годишно обезбедуваме околу 1200 услуги и ангажираме повеќе од 100 претставници од заедниците, различни групи и институции во активности на терен.

Исто така, посветени сме на олеснување и посредување во комуникацијата и соработката меѓу граѓаните и институциите на локално ниво, како и зголемување на граѓанското учество во процесите на донесување одлуки. Здружението е основано во 2018 година и од тогаш во континуитет реализира проекти поврзани со зајакнување на заедницата и застапување за промени.

Самиот термин “станица” е место каде што луѓето секогаш можат да се обратат, а зборот “ПЕТ” е акроним и означува правна едукација и транспарентност. Ова значи дека ова здружение е место каде сите граѓани можат да бидат правно едуцирани и да побараат помош, но и транспарентност и отчетност од институциите.

Основните цели кон кои е насочена нашата работа и дејствување се :

 • Да им се овозможи едукација и асистенција на граѓаните во насока на остварување на нивните права, со фокус кон ранливите и маргинализирани групи, посебно кон Ромите, во делот на здравствени и социјални права.
 • Да се поттикнат институциите на системот на транспрантност и одговорност во работата, прилагодена спрема потребите на граѓаните.
 • Да се промовира еднаквост на граѓаните по сите основи, преку преземање на активности за превенција и заштита од дискриминација.
 • Да се поттикнат физичките и правните лица за нивно вклучување во акции од хуманитарен карактер, со цел намалување на сиромаштијата.
 • Да се овозможат услови за мултиетничка и социјална кохезија и делување преку вклучување на лица од различни етнички, географски и социјален профил како можност да се постигне реален и ефективен придонес за позитивни општествени промени.
 • Да се придонесе кон постигнување на родова рамноправност и справување со постојните нееднаквости помеѓу мажите и жените, во насока на унапредување на вклученоста на жените во општествените процеси.

Визија: Овозможен пристап до правда за секој граѓанин.

Мисија: Да се остварат правните потреби на граѓаните преку поттикнување на отвореност и соработка на институциите.

Проекти

 • ПРОГРАМА: ПРИСТАП ДО ПРАВДА
 • * Локален сервис за зајакната реинтеграција и ресоцијализација (јуни 2023 – август 2024), поддржан од Македонско здружение на млади правници преку проект финансиран од Европската Унија
 • * Социо-економско јакнење на младите од Општина Долнени (јуни – ноември 2023), поддржан од Македонска развојна фондација за претпријатија преку проект финансиран од Европската Унија
 • * Зајакнување на националните заштитни механизми против говор на омраза во Република Северна Македонија (март 2023 – март 2025), Поддржан од Хелсиншки комитет за човекови права преку проект финансиран од Европска Унија
 • * Зајакнување на повратниците Роми преку еднаков пристап до економски и социјални права (декември 2022 – мај 2023) поддржан од УНДП
 • * Legal Empowerment Fund – institutional support (јуни 2022 – јуни 2024) поддржан од Fund for Global Human Rights (преку Legal Empowerment Fund)
 • * Организирање на заедницата за зголемена интер-религиска комуникација и толеранција (април-ноември 2022) поддржан од Национален Демократски Институт (НДИ)
 • * Преку вклучување на Ромите кон унапреден процес на следење на контактите за превенција во време на пандемија (мај-август 2022) поддржан од Здружение за еманципација, солидарност и еднаквост на жените ЕСЕ
 • * Утврдување на влијанијата на социјалните и економски детерминанти врз животната средина на Ромите (јануари-декември 2022) поддржан од Здружение за еманципација, солидарност и еднаквост на жените ЕСЕ, преку проект од СЗО
 • * Пристап до правда за најмаргинализираните (јануари 2022 – јули 2023) Поддржан од: ЕУ - ЕИДХР, Во партнерство со: Фондација Отворено општество Македонија, ХОПС Опции за здрав живот - Скопје
 • * Центар за пристап до правда (октомври 2021 – декември 2022) Поддржан од: Фондација Отворено општество Македонија
 • * Граѓанските приоритети, темел на јавните услуги и политики (септември - декември 2021) поддржан од Здружение за еманципација, солидарност и еднаквост на жените ЕСЕ, преку проект од Влада на РСМ
 • * Интерсекциска дискриминација во Северна Македонија ( мај 2021 – септември 2022), со поддршка од МЦМС – Цивика Мобилитас, во партнерство со Хелсиншки комитет за човекови права и ХОПС Опции за здрав живот Скопје
 • * Климатска правда за маргинализираните граѓани (мај - декември 2021) со поддршка од Фондација Отворено општество Македонија
 • * Унапредување на процесот на закрепнување и навремена реакција на ромската заедница во кризни состојби, преку партиципативно и проактивно дејствување (мај - септември 2021), поддржан од Здружение за еманципација, солидарност и еднаквост на жените ЕСЕ
 • * Mobile office for paralegal aid (февруари – декември 2021) со поддршка од Ukrainian Legal Aid Foundation
 • * COVID-19 GRASSROOTS JUSTICE PROJECT (декември 2020 - август 2021) Со поддршка од: The Fund for Global Human Rights
 • * Пристап до правда за најмаргинализираните (јануари 2020 - јули 2021) Поддржан од: ЕУ - ЕИДХР, Во партнерство со: Фонадација Отворено општество Македонија, ХОПС Опции за здрав живот - Скопје
 • * Центар за пристап до правда (јануари 2020 - септември 2021) Поддржан од: Фондација Отворено општество Македонија
 • * Организирање на заедницата за одговор на кризата (јуни 2020 - август 2021) Поддржан од: Фондација Отворено општество Македонија
 • * Центар за пристап до правда (јануари 2019 – декември 2019) Поддржан од: Фондација Отворено општество Македонија
 • ПРОГРАМА: ТРАНСПАРЕНТНОСТ И АНТИ-КОРУПЦИЈА
 • * Граѓански ангажман за подобра иднина (ноември 2022 – април 2023) поддржан од IFES – International Foundation for Electoral Reforms преку МЦМС
 • * Правна едукација за борба против корупција (јуни 2020 - март 2021) Со поддршка од: УСАИД - Проект за граѓанско учество/Фондација Отворено општество Македонија
 • * Намалување на корупцијата во здравството и образованието на локално ниво (ноември 2019 - октомври 2020) Со поддршка од: Фондација Отворено општество Македонија, Во партнерство со: Центар за граѓански комуникации , Центар на заедницата на Општина Струга
 • ПРОГРАМА: ОРГАНИЗАЦИСКО ЗАЈАКНУВАЊЕ
 • * Социјално претпријатие КЛУБ ПЕТ (јануари 2021 – јануари 2022) поддржан од Фондација Отворено Општество Македонија
 • * Транспарентно делување за отчетно однесување (јуни 2020 - ноември 2020) Со поддршка од: Македонски центар за меѓународна соработка (МЦМС)

Goals

Association for Legal Education and Transparency LET STATION was established in September 2018 and started with active work in January 2019.

The term “station” itself is a place where people can always turn to, and the word “LET” is an acronym, meaning legal education and transparency. This means that this association is a place where all citizens can be legally educated and seek help, but also transparency and accountability from institutions.

The main goals of our work and activity are:

 • To provide education and assistance to citizens in the realization of their rights, with a focus on vulnerable and marginalized groups, especially Roma, in the area of ​​health and social rights.
 • Encourage the institutions of the system of transparency and accountability in the work, tailored to the needs of the citizens.
 • To promote equality of citizens on all grounds, by undertaking activities for prevention and protection against discrimination.
 • Encourage individuals and legal entities to engage in humanitarian actions to reduce poverty.
 • To provide conditions for multiethnic and social cohesion and action through the inclusion of people of different ethnic, geographical and social profile as an opportunity to make a real and effective contribution to positive social change.
 • Contribute to achieving gender equality and addressing existing inequalities between men and women, with a view to promoting women's inclusion in social processes.

Vision: Provided access to justice for every citizen.

Mision: To meet the legal needs of the citizens by encouraging openness and cooperation of the institutions.

Projects

 • PROGRAM: ACCESS TO JUSTICE
 • * Local Service for Enhanced Reintegration and Resocialization (June 2023 – August 2024), supported by the Macedonian Young Lawyers Association through a project funded by the European Union
 • * Socio-economic empowerment of young people from the Municipality of Dolneni (June – November 2023), supported by the Macedonian Development Foundation for Enterprises through a project funded by the European Union
 • * Strengthening National Protective Mechanisms Against Hate Speech in the Republic of North Macedonia (March 2023 – March 2025), Supported by the Helsinki Committee for Human Rights through a project funded by the European Union
 • * Empowerment of Roma returnees through equal access to economic and social rights (December 2022 – May 2023) supported by UNDP
 • * Legal Empowerment Fund – institutional support (June 2022 – June 2024) supported by the Fund for Global Human Rights (through the Legal Empowerment Fund)
 • * Community Organizing for Increased Inter - Religious Communication and Tolerance (April - November 2022) supported by the National Democratic Institute (NDI)
 • * Through the inclusion of Roma towards an advanced contact tracing process for prevention during a pandemic (May - August 2022) supported by the Association for Emancipation, Solidarity and Equality of Women ESE
 • * Determining the impacts of social and economic determinants on the Roma environment (January - December 2022) supported by the Association for the Emancipation, Solidarity and Equality of Women ESE, through a WHO project
 • * Access to justice for the most marginalized (January 2022 – July 2023) Supported by: EU - EIDHR, In partnership with: Foundation Open Society Macedonia, HOPS Options for a healthy life - Skopje
 • * Center for Access to Justice (October 2021 – December 2022) Supported by: Foundation Open Society Macedonia
 • * Civic priorities, the foundation of public services and policies (September - December 2021) supported by the Association for Emancipation, Solidarity and Equality of Women ESE, through a project from the Government of RSM
 • * Intersectional discrimination in North Macedonia (May 2021 - September 2022), with the support of MCMS - Civica Mobilitas, in partnership with the Helsinki Committee for Human Rights and HOPS Options for Healthy Life Skopje
 • * Climate justice for marginalized citizens (May - December 2021) with support from the Foundation Open Society Macedonia
 • * Advancement of the recovery process and timely reaction of the Roma community in crisis situations, through participatory and proactive action (May - September 2021), supported by the Association for Emancipation, Solidarity and Equality of Women ESE
 • * Mobile office for paralegal aid (February – December 2021) with support of Ukrainian Legal Aid Foundation
 • * COVID-19 GRASSROOTS JUSTICE PROJECT (December 2020 - August 2021) Supported by: The Fund for Global Human Rights
 • * Access to justice for the most marginalized (January 2020 - July 2021) Supported by: EU - EIDHR, In partnership with: The Foundation Open Society Macedonia
 • * Center for Access to Justice (January 2020 - June 2021) Supported by: The Foundation Open Society Macedonia
 • * Community organizing to respond to the crisis (June 2020 - May 2021) Supported by: The Foundation Open Society Macedonia
 • PROGRAM: ANTI-CORRUPTION
 • * Civic engagement for a better future (November 2022 – April 2023) supported by IFES – International Foundation for Electoral Reforms through MCMS
 • * Legal Education to Fight Corruption (June 2020 - March 2021) Supported by: USAID - Civic Engagement Project/The Foundation Open Society Macedonia
 • * Reducing Corruption in health and education at the local level (November 2019 - October 2020) Supported by: The Foundation Open Society Macedonia, In partnership with: Center for Civil Communications and Community Center of the Municipality of Struga
 • PROGRAM: ORGANIZATIONAL STRENGTHENING
 • * Social enterprise LET CLUB (January 2021 – January 2022) supported by the Foundation Open Society Macedonia
 • * Transparent Action for Accountable Conducting (June 2020 - November 2020), Supported by: Macedonian Centre for International Cooperation (MCIC)