94 civil society organizations say "YES" to equality, inclusion, gender equality and protection against discrimination and violence in the new concept of primary education reform

Ние подолупотпишаните здруженија, фондации и мрежи на граѓанскиот сектор изразуваме поддршка за приоретизирањето на родовата рамноправност и на заштитата од дискриминација и насилство во предлог-концепцијата за реформи во основното образование. Интеграцијата на родовите прашања во основното образование несомнено ќе влијае на подолг рок врз намалување на родовите стереотипи кај децата и врз градењето на инклузивно и поправедно општество кое за повеќето граѓани е од национален интерес.

Имајќи предвид дека бројни анализи на учебниците од основно, средно и високо образование укажаа на присуство на родови стереотипи и дискриминаторски наративи, а дополнително и комплетно или релативно отсуство на дадени социјални групи (жени, лица со попреченост, етнички други, ЛГБТИ итн.), ја поздравуваме насоченоста на новата концепција кон надминување на овие крупни проблеми во продукцијата на знаења и вештини во рамките на образованиот процес.

Воведувањето на изборен предмет за сексуално образование, како што предвидува новата концепција, дополнително ќе придонесе кон поголема информираност на младите за еднаквоста на луѓето, заштитата од насилство и намалувањето на дискриминацијата. Младите ќе бидат насочени повеќе кон логичко учење наместо фактографско, ќе имаат можност за дискусија, саморефлексија, носење на заклучоци преку интеракција, тимска работа и отвореност за туѓите приказни и искуства. Оттука, младите ќе научат да го земаат предвид како туѓото, така и своето мислење и потреби, ќе бидат емпатични и отворени за различности.

Резултатите од последната Студија за однесувањата поврзани со здравјето кај децата на училишна возраст од Северна Македонија покажуваат дека да се омаловажува, да се навредува и да се довикуваат погрдни имиња со намера да се нанесе повреда е одомаќено однесување меѓу учениците во нашите училишта. Малтретирањето започнува на 11-годишна возраст, па дури и порано, го има својот пик во 13-та година, и натаму има тенденција да опаѓа. Сето ова влијае врз животот и здравјето на младите, кои според оваа студија искусуваат нерасположение и чувства на тага и безнадежност кои се зголемуваат со возраста, а суицидните мисли и планирањето на самоубиство се исто така застапени и наместо да се намалат, тие прогресираат со возраста.

Минатите недели сме сведоци на јавни објави на повеќе жени актерки за сексуалното малтерирање во Србија, што уште еднаш покажува дека жените се жртви на постојано насилство по родова основа. За жал, со вакви примери се сретнуваме сè почесто, а тоа го докажува и истражувањето на ОБСЕ од 2019 година кое укажува дека дури две третини жени од регионот претрпеле некаков вид на насилство. Случајот Јавна соба во Македонија исто така ни покажа дека денес девојчињата сè повеќе се предмет на сексизам и сексуално вознемирување и дека постои итна потреба од нивна системска заштита. Радува што жените сè повеќе денес се охрабруваат јавно да зборуваат за насилството и за вознемирувањето, но училиштето е вистинското место каде што дополнително треба да се стимулира учењето за еднаквоста и правичноста меѓу жените и мажите и за заштитата од сексуалното насилство.

Најзагрозените од родовите нееднаквости се лесно препознатливи во ранливите, немоќните, оние на кои им се одземени слободите и правата. Најчесто тоа се жените, девојчињата, сиромашните, различните и родово нетипичните, но и многу други, прикриени под превезот на сите други видови нееднаквости. Токму затоа, сметаме дека е важно покрај барањето на одговорност во насилниците, да погледнеме пошироко, во социо-политичките и културолошките услови на заедницата, општеството и образованието во кои нееднаквоста се создава и опстанува.

Учењето и прифаќањето на родовите идентитети ќе овозможи подобра интеграција на сите ученици со сите свои различности, а со тоа и намалување на родово-базираното насилство и булингот во училиштата. На децата и ранливите групи на млади им треба безбедна средина во училиштето, во која секој ќе се чувствува заштитен и подеднакво згрижен без разлика на неговата различност.

Учењето за етничките различности и нивното прифаќање во услови на зголемен диверзитет во општеството, како и поттикнувањето на интеркултурализмот ќе придонесат кон унапредување на еднаквоста и интеграција на децата од различни култури, етникуми и идентитети. Надминувањето и почитувањето на етничките различности е значајно кога зборуваме за инклузија во образовниот процес, а особено е значајно за намалување на насилството помеѓу учениците кое во изминатите неколку години бележи пораст на случаи кои во основата ја имаат токму етничката припадност на учениците.

И покрај тоа што новата концепција на основното образование ги потенцира принципите на родовата рамноправност и заштитата од дискриминација, го предлагаме и следново:

 1. Воспоставување на национален родово образовен механизам под покровителство на Министерството за образование и наука кој ќе следи и ќе ги одобрува наставните планови и учебниците кои ќе се користат во образованието за да се гарантираат принципите на еднаквост и заштита од дискриминација и од говор на омраза од аспект на род, пол и родов идентитет;
 2. Создавање на задолжителен систем на едукација и кариерен развој на наставниците во унапредување на нивните компетенции за родовите прашања, еднаквоста и недискриминацијата преку програмите за обука на наставници во рамките на Бирото за унапредување на образованието;
 3. Следење на препораките на УНЕСКО при подготвувањето на наставните програми и содржини за сеопфатно сексуално образование кој се предлага како слободен изборен предмет во основното образование, а како проширување на веќе стекнатите знаења во рамките на постоечките редовни наставни содржини. Следењето на европските и светските добри пракси и научни стандарди се еден вид гаранција за да се обезбеди дека прашањата на родова еднаквост, заштитата од дискриминација и родово базираното насилство се засновани на принципите на човекови права, а не на погрешни назадни родови или популистички идеологии;
 4. Унифицирање на практиките на прибирање податоци за насилство во училишта на национално ниво под покровителство на Министерство за образование и наука, а во соработка со Град Скопје и со секторите за образование при општините (ЗЕЛС);
 5. Поттикнување на интеркултурализам и надминување и прифаќање на етничките различности со цел намалување на врсничкото насилство и интеграција на сите ученици во рамките на наставните програми за основното образование.

 

Потписници:

 1. Платформа за родова еднаквост
 2. Мрежа за заштита од дискриминација
 3. Глас против насилство – Национална мрежа против насилство врз жените и семејно насилство
 4. Платформа за одржливост на услугите за превенција и поддршка во врска со ХИВ
 5. Македонска платформа против сиромаштија
 6. Национална мрежа за борба против хомофобија и трансфобија
 7. Коалиција на младински организации СЕГА
 8. ХЕРА – Асоцијација за здравствена едукација и истражување
 9. Коалиција Маргини
 10. Хелсиншки комитет за човекови права
 11. МОФ – Младински образовен форум
 12. ФООМ – Фондација Отворено општество Македонија
 13. ХОПС – Опции за здрав живот Скопје
 14. Акција Здруженска
 15. Мрежа Стела
 16. Реактор – Истражување во акција
 17. НСРР – Национален совет за родова рамноправност во соработка
 18. Хуманитарно здружение „Мајка“ од Куманово
 19. Здружение на граѓани за промоција на женската активност Тиииит! Инк.
 20. Женски форум Тетово
 21. Организација на жените на општина Свети Николе
 22. СУБВЕРЗИВЕН ФРОНТ
 23. РСМ ТрансФормА
 24. ЛГБТИ Центар за поддршка
 25. Здружение за културен и медиумски активизам КВИР СКВЕР Скопје
 26. ЛЕЗФЕМ
 27. Еквалис
 28. Здружение за поддршка и развој Хуманост
 29. СОС Детско село Северна Македонија
 30. Здружение на мултиетничко општество за човекови права, Штип
 31. Бела Виста –Институт за одржлив рурален и регионален развој
 32. Сумнал – здружението за развој на Ромската заедница
 33. АДРР Сонце – Тетово
 34. Здружение Глобал
 35. Фондацијата за дебата и едукација ИДЕА Југоисточна Европа
 36. КХАМ – Делчево
 37. Романо Чачипе – Асоцијација за развој и промоција на ромската заедница
 38. НРЦ – Национален ромски центар
 39. Здружение Центар за образовна поддршка Дендо вас од Скопје.
 40. ИРИЗ – Иницијатива за развој и инклузија на заедниците
 41. Ромалитико – Институт за истражување и анализи на политики
 42. Здружението на просветни работници и заштита на права на жените и децата Роми ЛИЛ
 43. Ромска aсоцијација за жени и млади „ЛУЛУДИ”
 44. Амбрела – Центар за интеграција
 45. Здружение Станица П.Е.Т. Прилеп
 46. Визија Кавадарци
 47. Организација на жени – Велес
 48. Организација на жени – Скопје
 49. Кортекс Тетово
 50. НВО инфо центар
 51. Македонско здружение на млади правници
 52. Tакт
 53. Здружение за родова еднаквост – Една Може
 54. Женска Акција – Радовиш
 55. Кризен Центар – Надеж
 56. Женска граѓанска иницијатива ,,КЛЕА“, Битола
 57. Здружението за поддршка на луѓето што живеат со ХИВ – ЗАЕДНО ПОСИЛНИ Скопје
 58. Здружение ЕГАЛ – Еднаквост за геј и лезбејки, Скопје
 59. Здружение за поддршка на маргинализирани работници – СТАР-СТАР, Скопје
 60. Црвен крст на Република Северна Македонија
 61. Опција Охрид, Охрид
 62. Зона, Кавадарци
 63. ХЕЛП – Гостивар
 64. Младински клуб – Штип
 65. Здружение за советување, лекување, реинтеграција и ресоцијализација на лица зависни од психоактивни супстанции – Избор, Струмица
 66. Асоцијација за здрави животни стилови ПУЛС – Куманово
 67. Центар за развој на граѓанско општество Виа Вита – Битола
 68. Здружение Доверба – Скопје
 69. ИЧП – Институт за човекови права
 70. Организација на жени од Струмица
 71. ЈАДРО – Асоцијација на независната културна сцена
 72. КСП Центар – Јадро
 73. Здружение – Проектен простор прес ту екзит
 74. Локомотива – Центар за нови иницијативи во уметноста и културата
 75. Здружение за литература, култура и уметност – Галикул
 76. Здружение на уметници Културен центар Медиа Артес – Охрид
 77. Здружение на јавни службеници на Северна Македонија
 78. ЗМАИ – Здружение за истражување и анализи
 79. Рурална Коалиција
 80. Здружение Факултет за работи кои не се учат
 81. Национална асоцијација за континуиран одржлив развој и демократија – КОРД Скопје
 82. Центар за социјални Иницијативи Надеж – Скопје
 83. Женска граѓанска иницијатива АНТИКО
 84. Организација на жени на град Скопје
 85. Коалицијата Сите за правично судење
 86. Центар за правни истражувања и анализи
 87. Центар за интеркултурен дијалог – ЦИД Куманово
 88. Центар за истражувања и анализи НОВУС Струмица
 89. Центар за младински актинизам – Крик
 90. Фондација за локален развој и демократија Фокус – Велес
 91. Здружение на млади Креактив
 92. Скај Плус Струмица
 93. ЕХО едукативно хуманитарна организација
 94. З.Г. НЕКСУС Граѓански концепт – Скопје

We, the following associations, foundations and civil society networks, express our support for the prioritization of gender equality and protection against discrimination and violence in the draft-concept for reforms in primary education. The integration of gender issues in primary education will undoubtedly have a long-term impact on reducing gender stereotypes in children and building an inclusive and more just society that is of national interest to most citizens.

Considering that numerous analyzes of textbooks from primary, secondary and higher education indicated the presence of gender stereotypes and discriminatory narratives, and additionally the complete or relative absence of certain social groups (women, persons with disabilities, ethnic others, LGBTI, etc.), We welcome the focus of the new concept on overcoming these major problems in the production of knowledge and skills within the educational process.

The introduction of an elective subject for sex education, as envisaged by the new concept, will further contribute to greater awareness of young people about equality of the people, protection from violence and reduction of discrimination. Young people will be more focused on logical learning instead of factual, they will have the opportunity for discussion, self-reflection, drawing conclusions through interaction, teamwork and openness to other people’s stories and experiences. Hence, young people will learn to take into account both others and their own opinions and needs, will be empathetic and open to diversity.

The results of the latest Study on health-related behaviors in school-age children from Northern Macedonia show that insulting and shouting derogatory names with the intention of inflicting injury is a domestic behavior among students in our schools. Bullying starts at age 11, and even earlier, it has its peak at age 13, and it still tends to decline. All of this affects the lives and health of young people, who according to this study experience malaise and feelings of sadness and hopelessness that increase with age, and suicidal thoughts and suicide planning are also present and instead of decreasing, they progress with age.

In recent weeks, we have witnessed public announcements of several female actresses about sexual harassment in Serbia, which once again shows that women are victims of constant gender-based violence. Unfortunately, we encounter such examples more and more often, and this is proved by the OSCE research from 2019 which indicates that as many as two thirds of women in the region have suffered some kind of violence. The Public Room case in Macedonia also showed us that today girls are increasingly subject to sexism and sexual harassment and that there is an urgent need for their systemic protection. It is gratifying that women today are increasingly encouraged to speak publicly about violence and harassment, but the school is the right place to further stimulate the teaching of equality and justice between women and men and the protection against sexual violence.

The most endangered by gender inequalities are easily recognizable in the vulnerable, the powerless, those deprived of their freedoms and rights. Most often it is women, girls, the poor, the different and the gender atypical, but also many others, hidden under the guise of all other types of inequality. That is why we consider it important, in addition to demanding responsibility for the perpetrators, to look more broadly at the socio-political and cultural conditions of the community, society and education in which inequality is created and persists.

Learning and accepting gender identities will enable better integration of all students with all their diversity, and thus reduce gender-based violence and bullying in schools. Children and vulnerable groups of young people need a safe school environment, in which everyone will feel protected and equally cared for regardless of their diversity.

Learning about ethnic diversity and their acceptance in conditions of increased diversity in society, as well as encouraging interculturalism will contribute to promoting equality and integration of children from different cultures, ethnicities and identities. Overcoming and respecting ethnic differences is important when we talk about inclusion in the educational process, and it is especially important to reduce violence between students, which in the past few years has seen an increase in cases that are based on students’ ethnicity.

Although the new concept of primary education emphasizes the principles of gender equality and protection against discrimination, we propose the following:

 1. Establishment of a national gender education mechanism under the auspices of the Ministry of Education and Science that will monitor and approve the curricula and textbooks used in education to guarantee the principles of equality and protection against discrimination and hate speech in terms of gender, gender and gender identity;
 2. Creating a mandatory system of education and career development of teachers in promoting their competencies on gender issues, equality and non-discrimination through teacher training programs within the Bureau for Promotion of Education;
 3. Following the recommendations of UNESCO in the preparation of curricula and content for comprehensive sex education which is proposed as a free elective subject in primary education, and as an extension of already acquired knowledge within the existing regular curriculum. Adherence to European and world good practices and scientific standards is a kind of guarantee to ensure that issues of gender equality, protection against discrimination and gender-based violence are based on human rights principles and not on backward gendered or populist ideologies;
 4. Unification of data collection practices for violence in schools at national level under the auspices of the Ministry of Education and Science, in cooperation with the City of Skopje and the education departments of the municipalities (ZELS);
 5. Encouraging interculturalism and overcoming and accepting ethnic diversity in order to reduce peer violence and integrate all students into primary education curricula.

Signatories:

 1. Gender Equality Platform
 2. Network for protection against discrimination
 3. Voice Against Violence – National Network Against Violence Against Women and Domestic Violence
 4. Sustainability platform for HIV prevention and support services
 5. Macedonian Platform against Poverty
 6. National Network for Combating Homophobia and Transphobia
 7. Coalition of youth organizations SEGA
 8. HERA – Association for Health Education and Research
 9. Coalition Margins
 10. Helsinki Committee for Human Rights
 11. YEF – Youth Educational Forum
 12. FOSM – Open Society Foundation Macedonia
 13. HOPS – Healthy Living Options Skopje
 14. Action Joint
 15. Stella Network
 16. Reactor – Research in action
 17. NSRF – National Council for Gender Equality in Cooperation
 18. Humanitarian Association “Mother” from Kumanovo
 19. Citizens’ Association for the Promotion of Women’s Activity Tiiiit! Inc.
 20. Women’s Forum Tetovo
 21. Women’s organization in the municipality of Sveti Nikole
 22. SUBVERSIVE FRONT
 23. RSM TransFormA
 24. LGBTI Support Center
 25. Association for Cultural and Media Activism KVIR SQUARE Skopje
 26. LESFEM
 27. Equalis
 28. Association for Support and Development Humanity
 29. SOS Children’s Village North Macedonia
 30. Association of multiethnic society for human rights, Stip
 31. Bela Vista – Institute for Sustainable Rural and Regional Development
 32. Sumnal – the association for development of the Roma community
 33. ADRR Sun – Tetovo
 34. Global Association
 35. IDEA Southeast Europe Debate and Education Foundation
 36. KHAM – Delchevo
 37. Romano Chachipe – Association for Development and Promotion of the Roma Community
 38. NRC – National Roma Centrum
 39. Association Center for Educational Support Dendo you from Skopje
 40. IRIZ – Initiative for Development and Inclusion of Communities
 41. Romalitico – Institute for Research and Policy Analysis
 42. Association of Educators and Protection of the Rights of Roma Women and Children LIL
 43. Roma Association for Women and Youth “LULUDI”
 44. Umbrella – Center for Integration
 45.  Association LET Station Prilep
 46. Vision Kavadarci
 47. Women’s Organization – Veles
 48. Women’s Organization – Skopje
 49. Cortex Tetovo
 50. NGO info center
 51. Macedonian Young Lawyers Association
 52. Tact
 53. Gender Equality Association – One Can
 54. Women’s Action – Radovish
 55. Crisis Center – Hope
 56. Women’s civic initiative “KLEA”, Bitola
 57. Association for support of people living with HIV – TOGETHER STRONGER Skopje
 58. EGAL Association – Equality for Gays and Lesbians, Skopje
 59. Association for Support of Marginalized Workers – STAR-STAR, Skopje
 60. Red Cross of the Republic of Northern Macedonia
 61. Option Ohrid, Ohrid
 62. Zone, Kavadarci
 63. HELP – Gostivar
 64. Youth Club – Stip
 65. Association for counseling, treatment, reintegration and resocialization of persons addicted to psychoactive substances – Izbor, Strumica
 66. Association for healthy lifestyles PULS – Kumanovo
 67. Civil Society Development Center Via Vita – Bitola
 68. Association Trust – Skopje
 69. IHR – Institute for Human Rights
 70. Organization of women from Strumica
 71. CORE – Association of the independent cultural scene
 72. KSP Center – Core
 73. Association – Project space press to exit
 74. Lokomotiva – Center for new initiatives in art and culture
 75. Association for Literature, Culture and Art – Galikul
 76. Association of Artists Cultural Center Media Artes – Ohrid
 77. Association of Public Servants of North Macedonia
 78. ZMAI – Association for Research and Analysis
 79. Rural Coalition
 80. Association Faculty for things that are not taught
 81. National Association for Sustainable Development and Democracy – CORD Skopje
 82. Center for Social Initiatives Hope – Skopje
 83. Women’s civic initiative ANTICO
 84. Women’s organization of the city of Skopje
 85. Coalition All for Fair Trial
 86. Center for Legal Research and Analysis
 87. Center for Intercultural Dialogue – CID Kumanovo
 88. Center for Research and Analysis NOVUS Strumica
 89. Center for Youth Activism – Krik
 90. Foundation for Local Development and Democracy Focus – Veles
 91. Young Creative Association
 92. Sky Plus Strumica
 93. EHO educational humanitarian organization
 94. Z.G. NEXUS Civic Concept – Skopje

Leave a Reply

Последни новости

Повик за пријавување на учесници на Интер-религиска школа за комуникации
June 2, 2022
Partnership for Legal Empowerment in Eastern Europe and Central Asia Statement on Russia’s invasion of Ukraine
March 17, 2022
Intersectional discrimination in access to public goods and services in Prilep
December 28, 2021
PROTECT THE ENVIRONMENT - EDUCATIONAL CARAVAN!
December 24, 2021
Mobile Office for paralegal aid
December 23, 2021
Second focus group
December 7, 2021
Public Procurement Marathon - "Is there any progress?"
December 3, 2021
First Focus Group
November 30, 2021
Club LET promoted at the First Regional Fair of social enterprises from the Pelagonija region
November 26, 2021
NPAD Opinion: Compulsory vaccination is not an illegal restriction of rights or discrimination
November 22, 2021
Announcement
November 19, 2021
PUBLIC CALL - To hire 1 (one)expert for preparation of 4 (four) short public policy documents/infographics
November 11, 2021
ANNOUNCEMENT
November 11, 2021
LET Station is the winner of the award „3rd of November" from the Municipality of Prilep
November 5, 2021
PRESS RELEASE - The European Commission demands full implementation of the Law on Prevention and Protection against Discrimination
October 25, 2021
Повик за анкетари
October 7, 2021
Final Conference: „Access to Justice for the Most Marginalized"
October 1, 2021
ACCESS TO CLIMATE JUSTICE THROUGH CREATIVE ACTION - Trizla settlement
September 28, 2021
Distribution of promotional materials for education for protection from Covid-19
September 28, 2021
ACCESS TO CLIMATE JUSTICE THROUGH CREATIVE ACTION – Municipality of Krivogashtani
September 27, 2021
Handbook on Legal Empowerment and Inclusive Innovation: How it developed the idea for LET Club?
September 18, 2021
Mapping illegal landfills for access to climate justice for marginalized people
September 16, 2021
Online training for Promotion of the new Law on prevention and protection from discrimination and CPD
September 7, 2021
LET STATION with promotional activity for health care - distribution of supplements and quick tests for prevention of Covid-19
August 30, 2021
Summer School for Paralegals
August 3, 2021
Second meeting and workshop of the Community Council
July 27, 2021
MOPA Promotion - Mobile Office for Paralegal Aid
July 27, 2021
LET Station with promotional activity: “Get vaccinated! Get informed! Protect yourself!"
July 27, 2021
Educational caravan "Justice is not a privilege"
July 27, 2021
First meeting and workshop of the Community Council
July 13, 2021
PhotoVoice Workshop
July 2, 2021
Anyone who discriminates must be held accountable! LET Station with condemnation for discriminatory behavior against Roma!
June 29, 2021
Research on the need to establish a mobile office for paralegal assistance
June 10, 2021
Initial meeting of the Community Council
June 10, 2021
Creative action: „Get Informed, Sign Up and Get Vaccinated!"
June 2, 2021
Helsinki Committee for Human Rights in partnership with LET Station and HOPS part of Civica action grantees
May 19, 2021
LET STATION with promotional activity for health care
May 12, 2021
Reaction: Constitutional Court to take the first step towards providing justice for Eurostandard Bank depositors
April 6, 2021
LET STATION organized the final public debate on the importance of recognizing corruption and conflict of interest
March 31, 2021
Informative video on Fighting Corruption
March 22, 2021
LET STATION with anti-corruption educational activity
March 16, 2021
Online discussion: „Emancipation and domestic violence - regulation and practice"
March 11, 2021
Legal review and opinion regarding the proposal to add a column for ethnicity in the ID cards of citizens
February 22, 2021
„Accessibility of court decisions in the field of protection against discrimination in the Republic of North Macedonia"
February 17, 2021
We ask the Assembly to immediately vote on the new composition of the Commission for Prevention and Protection against Discrimination
January 16, 2021
Celebrate responsibly! - is the message sent before the New Year by the health promoters of the L.E.T. Station
December 31, 2020
LET STATION organized an anti-corruption education day
December 28, 2020
The Assembly of the Republic of North Macedonia has hidden the open call for Ombudsperson from the public! We request that the Assembly annuls the call and republish it in a transparent manner!
December 24, 2020
DURING A PANDEMIC CITIZENS SEEK LEGAL ASSISTANCE FROM CIVIL SOCIETY ORGANIZATIONS
December 24, 2020
First public forum: "Promotion of the Law on Free Legal assistance"
December 22, 2020

Повикај итна параправна помош!

Holler Box