Anyone who discriminates must be held accountable! LET Station with condemnation for discriminatory behavior against Roma!

Станица П.Е.Т. ја осудува дискриминацијата во која на група на млади Роми не им беше дозволен влез во базен. Станица П.Е.Т. застанува во поддршка против дискриминацијата од секаков вид, а особено кога таа е насочена кон Ромите. Дискриминаторската пракса во угостителските објекти и кај давателите на јавни услуги во Прилеп е долгогодишен проблем на кој ние лично сме и жртви и сведоци, и таа мора да биде искоренета ако сакаме да се декларираме како прогресивно општество.

Во изминатите денови бевме сведоци на едно недозволено однесување од страна на вработени и сопственици на градскиот базен при што на група од неколку млади Роми им било забрането да влезат на базенот со изговор дека во базенот веќе се присутни поголем број на лица, а поради протоколите не им е дозволено повеќе да пуштаат, но во истиот момент на базенот пуштиле неколку лица од Македонска националност, кои иако пристигнале после нив им било дозволено да купат карти и да влезат.

Со оваа дискриминаторска пракса се промовира нееднаков однос кон припадниците на ромската популација, истото претставува дискриминација врз основа на маргинализирана група, општествен статус и социјално потекло.

Здружението за правна едукација и транспарентност СТАНИЦА П.Е.Т. Прилеп кое работи на заштита на основните човекови права на маргинализираните заедници со фокус на ромската заедница, е засегнато од ваквиот дискриминаторски однос со кој се дискриминираат припадниците на ромската заедница.

Така, во изминатите денови Станица П.Е.Т. во соработка со Општина Прилеп одржаа и прес-конференција на која јасно беше потенцирано дека Ромите не се граѓани од втор ред и дека истите не заслужуваат да бидат дискриминирани и беше наведено дека ќе се работи на целосно расветлување на случајот преку искористување на сите правни механизми.

Исто така, на 27 јуни се одржа и протестен марш на Ромите во Прилеп кои обвинуваат за дискриминација која стана пракса во нашиот град.

Во однос на случајот беше поднесена и соодветна претставка до Комисијата за спречување и заштита од дискриминација, а дополнително ќе се поведе судска постапка иницирана како „actio popularis“, тужба во која тужител ќе биде СТАНИЦА П.Е.Т. во интерес и за заштита на поголема група на луѓе од ромска етничка припадност.

 

LET Station condemns discrimination in which a group of young Roma were not allowed to enter a swimming pool. LET Station stands in support of discrimination of all kinds, especially when it targets Roma people. Discriminatory practice in restaurants and public service providers in Prilep is a long-standing problem that we personally are victims and witnesses, and it must be eradicated if we want to declare ourselves as a progressive society.

In the past few days we have witnessed an illegal behavior by employees and owners of the city pool where a group of several young Roma were barred from entering the pool on the pretext that a large number of people are already present in the pool, and due to protocols they were allowed to play more, but at the same time several people of Macedonian nationality were let into the pool, who, although they arrived after them, were allowed to buy tickets and enter.

This discriminatory practice promotes unequal treatment of members of the Roma population, it is discrimination based on marginalized group, social status and social origin.

The Association for legal education and transparency LET Station Prilep, which works to protect the basic human rights of marginalized communities with a focus on the Roma community, is affected by this discriminatory attitude that discriminates against members of the Roma community.

Thus, in the past days LET Station in cooperation with the Municipality of Prilep held a press conference at which it was clearly emphasized that Roma are not second-class citizens and that they do not deserve to be discriminated against and it was stated that they will work to fully clarify the case by using all legal mechanisms.

Also, on 27th of June, a protest march was held by the Roma in Prilep who accuse of discrimination which has become a practice in our city.

In relation to the case, an appropriate complaint was submitted to the Commission for Prevention and Protection against Discrimination, and in addition, a court procedure will be initiated as “actio popularis”, a lawsuit in which the plaintiff will be LET Station in the interest and protection of a larger group of people of Roma ethnicity.

 

Leave a Reply

Последни новости

Повик за пријавување на учесници на Интер-религиска школа за комуникации
June 2, 2022
Partnership for Legal Empowerment in Eastern Europe and Central Asia Statement on Russia’s invasion of Ukraine
March 17, 2022
Intersectional discrimination in access to public goods and services in Prilep
December 28, 2021
PROTECT THE ENVIRONMENT - EDUCATIONAL CARAVAN!
December 24, 2021
Mobile Office for paralegal aid
December 23, 2021
Second focus group
December 7, 2021
Public Procurement Marathon - "Is there any progress?"
December 3, 2021
First Focus Group
November 30, 2021
Club LET promoted at the First Regional Fair of social enterprises from the Pelagonija region
November 26, 2021
NPAD Opinion: Compulsory vaccination is not an illegal restriction of rights or discrimination
November 22, 2021
Announcement
November 19, 2021
PUBLIC CALL - To hire 1 (one)expert for preparation of 4 (four) short public policy documents/infographics
November 11, 2021
ANNOUNCEMENT
November 11, 2021
LET Station is the winner of the award „3rd of November" from the Municipality of Prilep
November 5, 2021
PRESS RELEASE - The European Commission demands full implementation of the Law on Prevention and Protection against Discrimination
October 25, 2021
Повик за анкетари
October 7, 2021
Final Conference: „Access to Justice for the Most Marginalized"
October 1, 2021
ACCESS TO CLIMATE JUSTICE THROUGH CREATIVE ACTION - Trizla settlement
September 28, 2021
Distribution of promotional materials for education for protection from Covid-19
September 28, 2021
ACCESS TO CLIMATE JUSTICE THROUGH CREATIVE ACTION – Municipality of Krivogashtani
September 27, 2021
Handbook on Legal Empowerment and Inclusive Innovation: How it developed the idea for LET Club?
September 18, 2021
Mapping illegal landfills for access to climate justice for marginalized people
September 16, 2021
Online training for Promotion of the new Law on prevention and protection from discrimination and CPD
September 7, 2021
LET STATION with promotional activity for health care - distribution of supplements and quick tests for prevention of Covid-19
August 30, 2021
Summer School for Paralegals
August 3, 2021
Second meeting and workshop of the Community Council
July 27, 2021
MOPA Promotion - Mobile Office for Paralegal Aid
July 27, 2021
LET Station with promotional activity: “Get vaccinated! Get informed! Protect yourself!"
July 27, 2021
Educational caravan "Justice is not a privilege"
July 27, 2021
First meeting and workshop of the Community Council
July 13, 2021
PhotoVoice Workshop
July 2, 2021
Research on the need to establish a mobile office for paralegal assistance
June 10, 2021
Initial meeting of the Community Council
June 10, 2021
Creative action: „Get Informed, Sign Up and Get Vaccinated!"
June 2, 2021
Helsinki Committee for Human Rights in partnership with LET Station and HOPS part of Civica action grantees
May 19, 2021
LET STATION with promotional activity for health care
May 12, 2021
Reaction: Constitutional Court to take the first step towards providing justice for Eurostandard Bank depositors
April 6, 2021
LET STATION organized the final public debate on the importance of recognizing corruption and conflict of interest
March 31, 2021
Informative video on Fighting Corruption
March 22, 2021
LET STATION with anti-corruption educational activity
March 16, 2021
Online discussion: „Emancipation and domestic violence - regulation and practice"
March 11, 2021
Legal review and opinion regarding the proposal to add a column for ethnicity in the ID cards of citizens
February 22, 2021
„Accessibility of court decisions in the field of protection against discrimination in the Republic of North Macedonia"
February 17, 2021
94 civil society organizations say "YES" to equality, inclusion, gender equality and protection against discrimination and violence in the new concept of primary education reform
February 1, 2021
We ask the Assembly to immediately vote on the new composition of the Commission for Prevention and Protection against Discrimination
January 16, 2021
Celebrate responsibly! - is the message sent before the New Year by the health promoters of the L.E.T. Station
December 31, 2020
LET STATION organized an anti-corruption education day
December 28, 2020
The Assembly of the Republic of North Macedonia has hidden the open call for Ombudsperson from the public! We request that the Assembly annuls the call and republish it in a transparent manner!
December 24, 2020
DURING A PANDEMIC CITIZENS SEEK LEGAL ASSISTANCE FROM CIVIL SOCIETY ORGANIZATIONS
December 24, 2020
First public forum: "Promotion of the Law on Free Legal assistance"
December 22, 2020

Повикај итна параправна помош!

Holler Box