Reaction: Constitutional Court to take the first step towards providing justice for Eurostandard Bank depositors

Подносителите на оваа реакција како здруженија кои се или соработуваат со правни лица оштетени од одземањето на дозволата за работа на ЕУРОСТАНДАРД Банка АД Скопје од страна на Народната банка на РСМ, на ден 12.08.2020, се само дел од бројните граѓани и фирми чии средства останаа заглавени во, сега веќе, стечајната маса на оваа Банка. Ние како здруженија на граѓани кои работиме во насока на помош на граѓаните од маргинализираните заедници, останавме без своите  финансиски средства за кои имаме потпишано договорни обврски со донатори, без средствата за тековен промет, без обештетување, во екот на здравствена и економска криза да се снаоѓаме самите како знаеме и умееме. Оваа состојба дополнително не ограничи во реализирањето на активностите за помош на граѓаните и тоа во период кога граѓаните имаа најголема потреба од нашата помош.

Во Република Северна Македонија правните лица не се обештетуваат од државниот Фонд за осигурување на депозити во случај на пропаѓање на банка. Ова е спротивно на начелата на владеење на правото дефинирани со Уставот на РСМ.  Со отворањето на стечајната постапка над Еуростандарад банка, правните лица останаа заглавени, дискриминирани и оставени без законска заштита. Дополнително согласно член 163 став 3 од Законот за банки, на државниот Фонд за осигурување на депозити му се дава првенство односно монопол во наплата на побарувањата во однос на физичките и правни лица депоненти на банката во стечај, кои на ваков начин се ставени во нерамноправна положба и се директно оштетени. Со оваа одредба Фондот за осигурување на депозити прв ќе си ги наплати побарувањата од стечајната маса. Останатите доверители, ќе мора да се надеваат на остатоците.

Дополнително загрижува и фактот за криминалните активности на банката кои се случувале со години, а сето тоа на грбот на граѓаните. Следејќи ги натамошните случувања и информации кои се објавуваат во јавноста за големата кредитна задолженост на банката, од која најголем дел се ненаплатливи кредити, како и според извештајот на стечајниот управник, станува јасно дека од износот на стечајната маса ќе може да се подмири долгот само на приоритетниот доверител, во случајов Фондот за осигурување на депозити. Останатите правни лица нема да бидат во можност да си ги наплатат побарувањата а со тоа државата буквални ги оштетува овие правни лица со закон.

Од оваа причина давааме целосна поддршка на Здружението на оштетените физички и правни лица на Еуростандард банка „Правда за штедачи“ и нивната  иницијатива до Уставниот суд за оценување на уставноста и законитоста на член 163 став 3 од Законот за банки, со која  се  бара укинување на предметниот член од наведениот закон бидејќи со истиот се прави нееднаквост и дискриминација на доверителите во стечајната постапка на банката, што е спротивно на Уставот на РСМ.

Бараме од  Уставниот Суд да го укине спорниот член од Законот за банки и со тоа да ја исправи неправдата која им беше нанесена на депонентите вклучувајќи ги и здруженијата на граѓани, а со тоа да им даде надеж на сите сегашни и идни оштетени депоненти од ваквиот криминал, дека правдата мора да биде достижна за сите.

 

Реакцијата ја поднесуваат:

Здружение СТАНИЦА П.Е.Т. Прилеп

ХОПС – Опции за здрав живот Скопје

Дијалог  –  Центар за делиберативна демократија – Прилеп

АГТИС – Асоцијација за граѓанска толеранција и соработка – Прилеп

Здружението за развој и унапредување на ромската заедница Романо Чачипе – Скопје

НВО КХАМ – Делчево

Здружение на граѓани на просветни работници за заштита на правата на жените и децата “ЛИЛ” – Скопје

Иницијатива за развој и инклузија на зедниците – ИРИЗ, Скопје

Здружението за еманципација, солидарност и еднаквост на жените – ЕСЕ, Скопје

Иницијатива на жени од Шуто Оризари

Асоцијацијата за демокрaтски развој на Ромите СОНЦЕ – Тетово

Национален Ромски Центар – Куманово

The submitters of this reaction as associations that are or cooperate with legal entities damaged by the revocation of the work permit of EUROSTANDARD Bank AD Skopje by the National Bank of RSM, on 12.08.2020, are only part of the numerous citizens and companies whose funds remained stuck in, now, the bankruptcy estate of this Bank. We, as citizens’ associations that work to help the citizens of the marginalized communities, have been left without our financial means for which we have signed contractual obligations with donors, without the means for current trade, without compensation, in the height of health and economic crisis to cope ourselves as we know and can. This situation additionally limited us in the implementation of activities to help citizens in a period when citizens were most in need of our help.
In the Republic of North Macedonia, legal entities are not compensated by the State Deposit Insurance Fund in case of bank failure. This is contrary to the principles of the rule of law defined by the Constitution of the RSM. With the opening of the bankruptcy proceedings against Eurostandard Bank, legal entities remained stuck, discriminated and left without legal protection. Additionally, in accordance with Article 163 paragraph 3 of the Law on Banks, the State Deposit Insurance Fund is given priority, for ex. monopoly in the collection of receivables in relation to natural and legal persons depositors of the bankrupt bank, which are thus placed in an unequal position. and are directly damaged. With this provision, the Deposit Insurance Fund will be the first to collect its claims from the Bankruptcy estate. The other creditors will have to rely on the remnants.
Additionally worrying is the fact about the criminal activities of the bank that have been happening for years, and all that on the backs of the citizens. Following the further developments and information published in the public about the large credit indebtedness of the bank, most of which are uncollectible loans, as well as according to the report of the Bankruptcy Trustee, it becomes clear that the amount of the bankruptcy estate can be settled only the priority creditor, in this case the Deposit Insurance Fund. Other legal entities will not be able to collect their claims and thus the state literally damages these legal entities by law.
For this reason, we give full support to the Association of Damaged Individuals and Legal Entities of Eurostandard Bank “Justice for depositors” and their initiative to the Constitutional Court to assess the constitutionality and legality of Article 163 paragraph 3 of the Law on Banks, which seeks the abolition of the subject article of the said law because it creates inequality and discrimination of creditors in the bankruptcy procedure of the bank, which is contrary to the Constitution of RSM.
We ask the Constitutional Court to repeal the disputed article of the Law on Banks and thus correct the injustice inflicted on depositors, including citizens’ associations, and thus to give hope to all current and future damaged depositors of such crime. , that justice must be attainable for all.

Reaction is supported by:

LET STATION Prilep

HOPS – Healthy Options Project Skopje

Dialogue – Center for Deliberative Democracy – Prilep 

ACTAC – Association for Citizen’s Tolerance and Cooperation – Prilep

The Association for Development and Promotion of the Roma Community Romano Chachipe – Skopje 

NGO KHAM – Delcevo 

Citizen’s Association of Educators for Protection of the Rights of Women and Children LIL – Skopje

Initiative for Development and Inclusion of Communities – IRIZ – Skopje

Association for Emancipation, Solidarity and Equality of Women – ESE – SKopje

Initiative of women from Suto Orizari 

Association for Democratic Development of Roma SONCE – Tetovo

National Roma Centrum – Kumanovo

Leave a Reply

Последни новости

Повик за пријавување на учесници на Интер-религиска школа за комуникации
June 2, 2022
Partnership for Legal Empowerment in Eastern Europe and Central Asia Statement on Russia’s invasion of Ukraine
March 17, 2022
Intersectional discrimination in access to public goods and services in Prilep
December 28, 2021
PROTECT THE ENVIRONMENT - EDUCATIONAL CARAVAN!
December 24, 2021
Mobile Office for paralegal aid
December 23, 2021
Second focus group
December 7, 2021
Public Procurement Marathon - "Is there any progress?"
December 3, 2021
First Focus Group
November 30, 2021
Club LET promoted at the First Regional Fair of social enterprises from the Pelagonija region
November 26, 2021
NPAD Opinion: Compulsory vaccination is not an illegal restriction of rights or discrimination
November 22, 2021
Announcement
November 19, 2021
PUBLIC CALL - To hire 1 (one)expert for preparation of 4 (four) short public policy documents/infographics
November 11, 2021
ANNOUNCEMENT
November 11, 2021
LET Station is the winner of the award „3rd of November" from the Municipality of Prilep
November 5, 2021
PRESS RELEASE - The European Commission demands full implementation of the Law on Prevention and Protection against Discrimination
October 25, 2021
Повик за анкетари
October 7, 2021
Final Conference: „Access to Justice for the Most Marginalized"
October 1, 2021
ACCESS TO CLIMATE JUSTICE THROUGH CREATIVE ACTION - Trizla settlement
September 28, 2021
Distribution of promotional materials for education for protection from Covid-19
September 28, 2021
ACCESS TO CLIMATE JUSTICE THROUGH CREATIVE ACTION – Municipality of Krivogashtani
September 27, 2021
Handbook on Legal Empowerment and Inclusive Innovation: How it developed the idea for LET Club?
September 18, 2021
Mapping illegal landfills for access to climate justice for marginalized people
September 16, 2021
Online training for Promotion of the new Law on prevention and protection from discrimination and CPD
September 7, 2021
LET STATION with promotional activity for health care - distribution of supplements and quick tests for prevention of Covid-19
August 30, 2021
Summer School for Paralegals
August 3, 2021
Second meeting and workshop of the Community Council
July 27, 2021
MOPA Promotion - Mobile Office for Paralegal Aid
July 27, 2021
LET Station with promotional activity: “Get vaccinated! Get informed! Protect yourself!"
July 27, 2021
Educational caravan "Justice is not a privilege"
July 27, 2021
First meeting and workshop of the Community Council
July 13, 2021
PhotoVoice Workshop
July 2, 2021
Anyone who discriminates must be held accountable! LET Station with condemnation for discriminatory behavior against Roma!
June 29, 2021
Research on the need to establish a mobile office for paralegal assistance
June 10, 2021
Initial meeting of the Community Council
June 10, 2021
Creative action: „Get Informed, Sign Up and Get Vaccinated!"
June 2, 2021
Helsinki Committee for Human Rights in partnership with LET Station and HOPS part of Civica action grantees
May 19, 2021
LET STATION with promotional activity for health care
May 12, 2021
LET STATION organized the final public debate on the importance of recognizing corruption and conflict of interest
March 31, 2021
Informative video on Fighting Corruption
March 22, 2021
LET STATION with anti-corruption educational activity
March 16, 2021
Online discussion: „Emancipation and domestic violence - regulation and practice"
March 11, 2021
Legal review and opinion regarding the proposal to add a column for ethnicity in the ID cards of citizens
February 22, 2021
„Accessibility of court decisions in the field of protection against discrimination in the Republic of North Macedonia"
February 17, 2021
94 civil society organizations say "YES" to equality, inclusion, gender equality and protection against discrimination and violence in the new concept of primary education reform
February 1, 2021
We ask the Assembly to immediately vote on the new composition of the Commission for Prevention and Protection against Discrimination
January 16, 2021
Celebrate responsibly! - is the message sent before the New Year by the health promoters of the L.E.T. Station
December 31, 2020
LET STATION organized an anti-corruption education day
December 28, 2020
The Assembly of the Republic of North Macedonia has hidden the open call for Ombudsperson from the public! We request that the Assembly annuls the call and republish it in a transparent manner!
December 24, 2020
DURING A PANDEMIC CITIZENS SEEK LEGAL ASSISTANCE FROM CIVIL SOCIETY ORGANIZATIONS
December 24, 2020
First public forum: "Promotion of the Law on Free Legal assistance"
December 22, 2020

Повикај итна параправна помош!

Holler Box