First public forum: "Promotion of the Law on Free Legal assistance"

Во периодот октомври-декември, Здружение за правна едукација и транспарентност СТАНИЦА П.Е.Т. организираше две трибини за промоција на Законот за бесплатна правна помош. Целта на овие обуки беше запознавање на граѓаните на општина Прилеп со основите на Законот, неговата суштина, видовите на бесплатна правна помош и неговата примена. Воедно, беше промовирана бесплатната правна помош која може да биде примарна и секундарна, а граѓаните имаа можност преку практични примери да согледаат дали ги исполнуваат условите за примена на истата.

На трибината зедоа учество вкупно 56 лица – граѓани на општина Прилеп и околните рурални места, од кои најголем дел беа маргинализирани групи на граѓани.

Трибините ги водеше Доц. Д-р Ивона Шушак Лозановска – професор на Правниот факултет во Битола и раководител на Правната клиника во рамките на факултетот. Основите на соработката помеѓу Правната клиника и Здружение СТАНИЦА П.Е.Т. се востанови со потпишувањето на меморандумот кој има за цел остварување на плодна соработка во насока на организирање на различни форми на правна едукација, практична примена на знаење, правна помош и унапредување на пристапот до правда за сите граѓани преку давање на соодветна правна помош и совети на граѓаните кои немаат можност да ги остварат и заштитат правата кои им се повредени, а се регулирани со Уставот и законите во нашата држава, но и со меѓународните договори и конвенции.

На втората онлајн трибина учество зеде и Претставник од Подрачното одделение на Министерството за правда со кои ги дискутиравме можностите кои ги нуди законот, но и предизвиците за неговата имплементација.

Главни согледувања од јавните трибини:

  1. Корисници на ЗБПП се определени категории на граѓани кои имаат посебни потреби, односно спаѓаат во некоја од категориите на ранливи групи граѓани кои се државјани на РСМ и имаат регулиран престој, а неговата главна цел е да се овозможи и унапреди правото на физичките лица на пристап до правдата и правичната судска заштита.
  2. Примарната правна помош се дава од страна на овластено службено лице на министерството за правда, овластено здружение и правна клиника, а секундарната правна помош ја даваат адвокати во постапка пред суд, државен орган, фондот на пензиското и инвалидско осигурување на РСМ, ФЗОМ и лица кои вршат јавни овластувања.
  3. Давателите на примарна и секундарна правна помош се одговорни за услугите и начинот на кој ги даваат, па одговараат и кривично доколку презеле обврски кои се надвор од нивниот домен на работа.
  4. Секундарната правна помош се одобрува на лице кое има потреба од стручна правна помош од адвокат за конкретна правна работа и кое не е во можност да ги плати трошоците на постапката заради неговата финансиска состојба и чие барање е оправдано.
  5. Ослободувањето од трошоци за лицето – барател на секундарна правна помош се однесува на: судски такси и трошоци поврзани со постапката пред суд, трошоците за вештачењето и административни такси.

In the period October-December, Association for Legal Education and Transparency LET STATION organized two public forums to promote the Law on Free Legal Aid. The purpose of these forums were to acquaint the citizens of the municipality of Prilep with the basics of the Law, its essence, the types of free legal aid and its application. At the same time, the free legal aid was promoted, which can be primary and secondary, and the citizens had the opportunity to see through practical examples whether they meet the conditions for its application.

A total of 56 people took part in the forums – citizens of the municipality of Prilep and the surrounding rural areas, most of whom were marginalized groups of citizens.

Forums were led by Assoc. Dr. Ivona Shushak Lozanovska – Professor at the Faculty of Law in Bitola and Head of the Legal Clinic within the Faculty. The basics of the cooperation between the Legal Clinic and the Association LET STATION was established by signing a memorandum aimed at achieving fruitful cooperation in order to organize various forms of legal education, practical application of knowledge, legal aid and promote access to justice for all citizens by providing appropriate legal assistance and advice to citizens who do not have the opportunity to exercise and protect their rights that have been violated, and are regulated by the Constitution and laws in our country, but also by international agreements and conventions.

A representative from the Regional Department of the Ministry of Justice also took part in the second online forum, with whom we discussed the opportunities offered by the law, but also the challenges for its implementation.

Main conclusions from the public forums:

  1. Beneficiaries of the Law of free legal asssitance are certain categories of citizens who have special needs, belong to one of the categories of vulnerable groups of citizens who are citizens of RSM and have a regulated residence, and its main purpose is to enable and promote the right of the people to access to justice and fair trial.
  2. Primary legal aid is provided by an authorized official of the Ministry of Justice, authorized association and legal clinic, and secondary legal aid is provided by lawyers in court proceedings, state bodies, the Pension and Disability Insurance Fund of RSM, Health Insurance Fund and people exercising public authority.
  3. Providers of primary and secondary legal aid are responsible for the services and the way they provide them, so they are also criminally liable if they have undertaken obligations that are outside their scope of work.
  4. Secondary legal aid is granted to a person who needs professional legal assistance from a lawyer for a specific legal work and who is not able to pay the costs of the procedure due to his financial situation and whose request is justified.
  5. Exemption from costs for the person – applicant for secondary legal aid refers to: court fees and costs related to the procedure before the court, the costs of expertise and administrative fees.

 

Leave a Reply

Последни новости

Повик за пријавување на учесници на Интер-религиска школа за комуникации
June 2, 2022
Partnership for Legal Empowerment in Eastern Europe and Central Asia Statement on Russia’s invasion of Ukraine
March 17, 2022
Intersectional discrimination in access to public goods and services in Prilep
December 28, 2021
PROTECT THE ENVIRONMENT - EDUCATIONAL CARAVAN!
December 24, 2021
Mobile Office for paralegal aid
December 23, 2021
Second focus group
December 7, 2021
Public Procurement Marathon - "Is there any progress?"
December 3, 2021
First Focus Group
November 30, 2021
Club LET promoted at the First Regional Fair of social enterprises from the Pelagonija region
November 26, 2021
NPAD Opinion: Compulsory vaccination is not an illegal restriction of rights or discrimination
November 22, 2021
Announcement
November 19, 2021
PUBLIC CALL - To hire 1 (one)expert for preparation of 4 (four) short public policy documents/infographics
November 11, 2021
ANNOUNCEMENT
November 11, 2021
LET Station is the winner of the award „3rd of November" from the Municipality of Prilep
November 5, 2021
PRESS RELEASE - The European Commission demands full implementation of the Law on Prevention and Protection against Discrimination
October 25, 2021
Повик за анкетари
October 7, 2021
Final Conference: „Access to Justice for the Most Marginalized"
October 1, 2021
ACCESS TO CLIMATE JUSTICE THROUGH CREATIVE ACTION - Trizla settlement
September 28, 2021
Distribution of promotional materials for education for protection from Covid-19
September 28, 2021
ACCESS TO CLIMATE JUSTICE THROUGH CREATIVE ACTION – Municipality of Krivogashtani
September 27, 2021
Handbook on Legal Empowerment and Inclusive Innovation: How it developed the idea for LET Club?
September 18, 2021
Mapping illegal landfills for access to climate justice for marginalized people
September 16, 2021
Online training for Promotion of the new Law on prevention and protection from discrimination and CPD
September 7, 2021
LET STATION with promotional activity for health care - distribution of supplements and quick tests for prevention of Covid-19
August 30, 2021
Summer School for Paralegals
August 3, 2021
Second meeting and workshop of the Community Council
July 27, 2021
MOPA Promotion - Mobile Office for Paralegal Aid
July 27, 2021
LET Station with promotional activity: “Get vaccinated! Get informed! Protect yourself!"
July 27, 2021
Educational caravan "Justice is not a privilege"
July 27, 2021
First meeting and workshop of the Community Council
July 13, 2021
PhotoVoice Workshop
July 2, 2021
Anyone who discriminates must be held accountable! LET Station with condemnation for discriminatory behavior against Roma!
June 29, 2021
Research on the need to establish a mobile office for paralegal assistance
June 10, 2021
Initial meeting of the Community Council
June 10, 2021
Creative action: „Get Informed, Sign Up and Get Vaccinated!"
June 2, 2021
Helsinki Committee for Human Rights in partnership with LET Station and HOPS part of Civica action grantees
May 19, 2021
LET STATION with promotional activity for health care
May 12, 2021
Reaction: Constitutional Court to take the first step towards providing justice for Eurostandard Bank depositors
April 6, 2021
LET STATION organized the final public debate on the importance of recognizing corruption and conflict of interest
March 31, 2021
Informative video on Fighting Corruption
March 22, 2021
LET STATION with anti-corruption educational activity
March 16, 2021
Online discussion: „Emancipation and domestic violence - regulation and practice"
March 11, 2021
Legal review and opinion regarding the proposal to add a column for ethnicity in the ID cards of citizens
February 22, 2021
„Accessibility of court decisions in the field of protection against discrimination in the Republic of North Macedonia"
February 17, 2021
94 civil society organizations say "YES" to equality, inclusion, gender equality and protection against discrimination and violence in the new concept of primary education reform
February 1, 2021
We ask the Assembly to immediately vote on the new composition of the Commission for Prevention and Protection against Discrimination
January 16, 2021
Celebrate responsibly! - is the message sent before the New Year by the health promoters of the L.E.T. Station
December 31, 2020
LET STATION organized an anti-corruption education day
December 28, 2020
The Assembly of the Republic of North Macedonia has hidden the open call for Ombudsperson from the public! We request that the Assembly annuls the call and republish it in a transparent manner!
December 24, 2020
DURING A PANDEMIC CITIZENS SEEK LEGAL ASSISTANCE FROM CIVIL SOCIETY ORGANIZATIONS
December 24, 2020

Повикај итна параправна помош!

Holler Box