ACCESS TO CLIMATE JUSTICE THROUGH CREATIVE ACTION - Trizla settlement

Здружение за правна едукација и транспарентност Станица П.Е.Т. на 25 септември 2021 во општина Прилеп спроведе Креативна акција за информирање и подигнување на свесноста во однос на опасноста од климатските промени. Акцијата се одржа во населба Тризла 2, м.в. Кај Крстот, чија цел беше подигнување на свесноста и информирање на пошироката јавност во однос на опасноста од климатските промени кои се случуваат глобално, како и свртување на јавното внимание за климатските ризици во кои се наоѓаат маргинализираните граѓани.

Оваа креативна акција е дел од проектот: „Климатска правда за маргинализираните граѓани“, кој го спроведува Здружение за правна едукација и транспарентност Станица П.Е.Т. со цел овозможување на пристап до климатска правда за граѓани од маргинализирани заедници, преку идентификување на диви депонии кои ја загрозуваат животната средина, свртување на јавното внимание за климатските ризици во кои се наоѓаат маргинализираните групи на граѓани, од што се очекува да произлезе креирање на партнерство за вклученост на граѓаните и нивните климатски потреби во програма на локалната самоуправа. Акцијата е резултат на претходно спроведено мапирање на диви депонии во нас. Тризла 2, при што беа идентификувани четири локации (Три Багреми, Дебарца, Покрај Касарни и м.в. Кај Крстот) каде се создадени диви депонии кои не ги задоволуваат ниту основните еколошки стандарди и се на штета на здравјето на граѓаните и целокупната животна средина.

Преку спроведување на оваа активност се очекува решавање на проблемот со дивите депонии преку опфаќање на двете маала: Три Багреми и Дебарца со ДУП и предвидување на регуларна депонија по стандарди кои ги задоволуваат критериумите за заштита на животната средина. Со ова ќе се придонесе кон зголемување на климатската свест кај граѓаните, но и кај локалните институции за заштита на здравјето на граѓаните, но и актуелизирање на проблемот со дивите депонии и нивното штетно влијание, со што ќе се овозможи притисок од јавноста за решавање на истиот.

Перформансот на креативната акција се состоеше во изградба на проектот “Дива депонија” во нас. Тризла 2, м.в. Кај Крстот (Дебарца), каде на површина повеќе од 1 км2 се гради куп од најразличен отпад, при што симболично го обележавме второто „градилиште“ во нас. Тризла 2, м.в. Кај Крстот (Дебарца) со соодветна табла и црвена лента, бидејќи особина на сите нас е да бегаме од одговорност. Сметаме дека овој проект се гради сам од себе, без поддршка од никого, а “придобивките” од загадувањето ќе ги користат сите граѓани на општина Прилеп и пошироко.

Погледнете ја актуелната состојба со депонијата на следниот линк


*Креативната акција се реализира во рамки на проектот “Климатска правда за најмаргинализираните граѓани” со поддршка на Фондација Отворено општество – Македонија. Содржината е единствена одговорност на СТАНИЦА П.Е.Т. и на ниту еден начин не може да се смета дека ги изразува гледиштата и ставовите на ФООМ.

Association for Legal Education and Transparency LET Station on 25th of September 2021 in the municipality of Prilep conducted a Creative action to inform and raise awareness regarding the danger of climate change. The action took place in the settlement Trizla 2, m.v. Kaj Krstot, which aimed to raise awareness and inform the general public about the dangers of climate change occurring globally, as well as drawing public attention to the climate risks in which marginalized citizens find themselves.

This creative action is part of the project: Climate Justice for Marginalized Citizens”, implemented by the Association for Legal Education and Transparency LET Station in order to provide access to climate justice for citizens from marginalized communities, by identifying illegal landfills that endanger the environment, drawing public attention to the climate risks in which marginalized groups of citizens are located, which is expected to result in the creation of a partnership for inclusion of the citizens and their climatic needs in the program of the local self-government. The action is a result of previously conducted mapping of illegal landfills in our country. In the settlement Trizla 2 where identified four locations (Tri Bagremi, Debarca, Pokraj Baraki and m.v. Kaj Krstot) where illegal landfills were created that do not meet even the basic environmental standards and are detrimental to the health of citizens and the overall environment.

By implementing this activity, it is expected to solve the problem with illegal landfills by covering the two neighborhoods: Tri Bagremi and Debarca with DUP and envisaging a regular landfill according to standards that meet the criteria for environmental protection. This will contribute to increasing the climate awareness of the citizens, but also the local institutions for protection of citizens’ health, but also actualizing the problem with illegal landfills and their harmful impact, which will enable public pressure to address it.

The performance of the creative action consisted in the construction of the project “Wild Landfill” in the settlement Trizla 2, m.v. Kaj Krstot (Debarca), where a pile of various waste is being built on an area of ​​more than 1 km2, and we have symbolically marked the second “construction site” in us. Trizla 2, m.v. Kaj Krstot (Debarca) with a suitable board and a red ribbon, because it is a characteristic of all of us to run away from responsibility. We believe that this project is being built on its own, without the support of anyone, and the “benefits” of pollution will be used by all citizens of the municipality of Prilep and beyond.

See the current state of the landfill at the following link:


*The creative action is realized within the project „Climate Justice for the most marginalized citizens” with the support of the Foundation Open Society – Macedonia. The content is the sole responsibility of LET Station and in no way can it be considered as expressing the views and opinions of FOSM.

Leave a Reply

Последни новости

Повик за пријавување на учесници на Интер-религиска школа за комуникации
June 2, 2022
Partnership for Legal Empowerment in Eastern Europe and Central Asia Statement on Russia’s invasion of Ukraine
March 17, 2022
Intersectional discrimination in access to public goods and services in Prilep
December 28, 2021
PROTECT THE ENVIRONMENT - EDUCATIONAL CARAVAN!
December 24, 2021
Mobile Office for paralegal aid
December 23, 2021
Second focus group
December 7, 2021
Public Procurement Marathon - "Is there any progress?"
December 3, 2021
First Focus Group
November 30, 2021
Club LET promoted at the First Regional Fair of social enterprises from the Pelagonija region
November 26, 2021
NPAD Opinion: Compulsory vaccination is not an illegal restriction of rights or discrimination
November 22, 2021
Announcement
November 19, 2021
PUBLIC CALL - To hire 1 (one)expert for preparation of 4 (four) short public policy documents/infographics
November 11, 2021
ANNOUNCEMENT
November 11, 2021
LET Station is the winner of the award „3rd of November" from the Municipality of Prilep
November 5, 2021
PRESS RELEASE - The European Commission demands full implementation of the Law on Prevention and Protection against Discrimination
October 25, 2021
Повик за анкетари
October 7, 2021
Final Conference: „Access to Justice for the Most Marginalized"
October 1, 2021
Distribution of promotional materials for education for protection from Covid-19
September 28, 2021
ACCESS TO CLIMATE JUSTICE THROUGH CREATIVE ACTION – Municipality of Krivogashtani
September 27, 2021
Handbook on Legal Empowerment and Inclusive Innovation: How it developed the idea for LET Club?
September 18, 2021
Mapping illegal landfills for access to climate justice for marginalized people
September 16, 2021
Online training for Promotion of the new Law on prevention and protection from discrimination and CPD
September 7, 2021
LET STATION with promotional activity for health care - distribution of supplements and quick tests for prevention of Covid-19
August 30, 2021
Summer School for Paralegals
August 3, 2021
Second meeting and workshop of the Community Council
July 27, 2021
MOPA Promotion - Mobile Office for Paralegal Aid
July 27, 2021
LET Station with promotional activity: “Get vaccinated! Get informed! Protect yourself!"
July 27, 2021
Educational caravan "Justice is not a privilege"
July 27, 2021
First meeting and workshop of the Community Council
July 13, 2021
PhotoVoice Workshop
July 2, 2021
Anyone who discriminates must be held accountable! LET Station with condemnation for discriminatory behavior against Roma!
June 29, 2021
Research on the need to establish a mobile office for paralegal assistance
June 10, 2021
Initial meeting of the Community Council
June 10, 2021
Creative action: „Get Informed, Sign Up and Get Vaccinated!"
June 2, 2021
Helsinki Committee for Human Rights in partnership with LET Station and HOPS part of Civica action grantees
May 19, 2021
LET STATION with promotional activity for health care
May 12, 2021
Reaction: Constitutional Court to take the first step towards providing justice for Eurostandard Bank depositors
April 6, 2021
LET STATION organized the final public debate on the importance of recognizing corruption and conflict of interest
March 31, 2021
Informative video on Fighting Corruption
March 22, 2021
LET STATION with anti-corruption educational activity
March 16, 2021
Online discussion: „Emancipation and domestic violence - regulation and practice"
March 11, 2021
Legal review and opinion regarding the proposal to add a column for ethnicity in the ID cards of citizens
February 22, 2021
„Accessibility of court decisions in the field of protection against discrimination in the Republic of North Macedonia"
February 17, 2021
94 civil society organizations say "YES" to equality, inclusion, gender equality and protection against discrimination and violence in the new concept of primary education reform
February 1, 2021
We ask the Assembly to immediately vote on the new composition of the Commission for Prevention and Protection against Discrimination
January 16, 2021
Celebrate responsibly! - is the message sent before the New Year by the health promoters of the L.E.T. Station
December 31, 2020
LET STATION organized an anti-corruption education day
December 28, 2020
The Assembly of the Republic of North Macedonia has hidden the open call for Ombudsperson from the public! We request that the Assembly annuls the call and republish it in a transparent manner!
December 24, 2020
DURING A PANDEMIC CITIZENS SEEK LEGAL ASSISTANCE FROM CIVIL SOCIETY ORGANIZATIONS
December 24, 2020
First public forum: "Promotion of the Law on Free Legal assistance"
December 22, 2020

Повикај итна параправна помош!

Holler Box