ACCESS TO CLIMATE JUSTICE THROUGH CREATIVE ACTION – Municipality of Krivogashtani

Здружение за правна едукација и транспарентност Станица П.Е.Т. на 24 септември 2021 во општина Кривогаштани спроведе Креативна акција за информирање и подигнување на свесноста во однос на опасноста од климатските промени. Акцијата се одржа во село Кривогаштани, м.в. Ливадски пат, чија цел беше подигнување на свесноста и информирање на пошироката јавност во однос на опасноста од климатските промени кои се случуваат глобално, како и свртување на јавното внимание за климатските ризици во кои се наоѓаат маргинализираните граѓани.

Оваа креативна акција е дел од проектот: „Климатска правда за маргинализираните граѓани“, кој го спроведува Здружение за правна едукација и транспарентност Станица П.Е.Т. со цел овозможување на пристап до климатска правда за граѓани од маргинализирани заедници, преку идентификување на диви депонии кои ја загрозуваат животната средина, свртување на јавното внимание за климатските ризици во кои се наоѓаат маргинализираните групи на граѓани, од што се очекува да произлезе креирање на партнерство за вклученост на граѓаните и нивните климатски потреби во програма на локалната самоуправа. Акцијата е резултат на претходно спроведено мапирање на диви депонии во општина Кривогаштани, при што беше идентификувана една депонија на м.в. Ливадски пат, каде е создадена дива депонија која не ги задоволува ниту основните еколошки стандарди и е на штета на здравјето на граѓаните и целокупната животна средина.

Преку спроведување на оваа активност се очекува решавање на проблемот со дивите депонии преку предвидување на регуларна депонија по стандарди кои ги задоволуваат критериумите за заштита на животната средина. Со ова ќе се придонесе кон зголемување на климатската свест кај граѓаните, но и кај локалните институции за заштита на здравјето на граѓаните, но и актуелизирање на проблемот со дивите депонии и нивното штетно влијание, со што ќе се овозможи притисок од јавноста за решавање на истиот.

Перформансот на креативната акција се состоеше во изградба на проект “Дива депонија” во близина на с. Кривогаштани, м.в. Ливадски пат, каде во должина од повеќе од 1 км се гради куп од најразличен отпад. Со акцијата симболично беше обележано „градилиштето“ со соодветна табла и црвена лента. Бидејќи особина на сите нас е да бегаме од одговорност, сметаме дека овој проект се гради сам од себе, без поддршка од никого. “Придобивките” од загадувањето ќе ги користат сите граѓани на општина Кривогаштани и пошироко.

Погледнете ја актуелната состојба на депонијата, на следниот линк:


 *Креативната акција се реализира во рамки на проектот “Климатска правда за најмаргинализираните граѓани” со поддршка на Фондација Отворено општество – Македонија. Содржината е единствена одговорност на СТАНИЦА П.Е.Т. и на ниту еден начин не може да се смета дека ги изразува гледиштата и ставовите на ФООМ.

Association for Legal Education and Transparency LET Station on 24th of September 2021 in the municipality of Krivogashtani conducted a Creative action to inform and raise awareness regarding the danger of climate change. The action took place in the village of Krivogashtani, m.v. Livadski pat, which aimed to raise awareness and inform the general public about the dangers of climate change occurring globally, as well as drawing public attention to the climate risks in which marginalized citizens find themselves.

This creative action is part of the project: Climate Justice for Marginalized Citizens”, implemented by the Association for Legal Education and Transparency LET Station in order to provide access to climate justice for citizens from marginalized communities, by identifying illegal landfills that endanger the environment, drawing public attention to the climate risks in which marginalized groups of citizens are located, which is expected to result in the creation of a partnership for inclusion of the citizens and their climatic needs in the program of the local self-government. The action is a result of previously conducted mapping of illegal landfills in the municipality of Krivogashtani, during which one landfill was identified on m.v. Livadski pat, where an illegal landfill has been created that does not meet even the basic environmental standards and is detrimental to the health of citizens and the overall environment.

By implementing this activity, it is expected to solve the problem with illegal landfills by envisaging a regular landfill according to standards that meet the criteria for environmental protection. This will contribute to increasing the climate awareness of the citizens, but also the local institutions for protection of citizens’ health, but also actualizing the problem with illegal landfills and their harmful impact, which will enable public pressure to address it.

The performance of the creative action consisted in the construction of a project “Wild Landfill” near the village Krivogashtani, m.v. Livadski pat, where a pile of various wastes is being built in a length of more than 1 km. The action symbolically marked the “construction site” with an appropriate board and a red ribbon. Because it is a characteristic of all of us to run away from responsibility, we believe that this project is built on its own, without the support of anyone. The “benefits” from the pollution will be used by all citizens of the municipality of Krivogashtani and beyond.

You can see the current state of the landfill at the following link:


* The creative action is realized within the project „Climate Justice for the most marginalized citizens” with the support of the Foundation Open Society – Macedonia. The content is the sole responsibility of LET STATION. and in no way can it be considered as expressing the views and opinions of FOSM.

Последни новости

The great victories of the common people – success stories from our work
April 10, 2023
Собранието итно да избере членови на Комисијата за спречување и заштита од дискриминација
April 7, 2023
Creative action: „The city and the three kindergartens"
April 4, 2023
Submitted Petition for the opening of new kindergartens to the Municipality of Prilep
March 3, 2023
Three community forums were held about the lack of kindergartens in the municipality of Prilep
December 29, 2022
JUSTICE DELAYED IS JUSTICE DENIED – promotion of the analysis of the functionality of mechanisms for access to justice in the RNM
December 28, 2022
Промотивен материјал со порака: точна информација за успешно лекување
November 30, 2022
„Diversities that connect us" - artworks exhibition
November 22, 2022
Заштита на правата на пациентите – обука за здравствените промотори во заедницата
July 21, 2022
Inter-religious school of communication - a step toward increased tolerance and understanding
July 15, 2022
Justice is not a privilege - distribution of promotional materials
July 8, 2022
Call for applications for participants of the Inter-Religious School of Communications
June 2, 2022
Инфографик – Интерсекциска дискриминација на лицата кои живеат во рурални средини
May 25, 2022
Инфографик – Интерсекциска дискриминација кон жени-Ромки и млади Роми од Прилеп
March 23, 2022
Partnership for Legal Empowerment in Eastern Europe and Central Asia Statement on Russia’s invasion of Ukraine
March 17, 2022
Intersectional discrimination in access to public goods and services in Prilep
December 28, 2021
PROTECT THE ENVIRONMENT - EDUCATIONAL CARAVAN!
December 24, 2021
Mobile Office for paralegal aid
December 23, 2021
Second focus group
December 7, 2021
Public Procurement Marathon - "Is there any progress?"
December 3, 2021
First Focus Group
November 30, 2021
Club LET promoted at the First Regional Fair of social enterprises from the Pelagonija region
November 26, 2021
NPAD Opinion: Compulsory vaccination is not an illegal restriction of rights or discrimination
November 22, 2021
Announcement
November 19, 2021
PUBLIC CALL - To hire 1 (one)expert for preparation of 4 (four) short public policy documents/infographics
November 11, 2021
ANNOUNCEMENT
November 11, 2021
LET Station is the winner of the award „3rd of November" from the Municipality of Prilep
November 5, 2021
PRESS RELEASE - The European Commission demands full implementation of the Law on Prevention and Protection against Discrimination
October 25, 2021
Повик за анкетари
October 7, 2021
Final Conference: „Access to Justice for the Most Marginalized"
October 1, 2021
ACCESS TO CLIMATE JUSTICE THROUGH CREATIVE ACTION - Trizla settlement
September 28, 2021
Distribution of promotional materials for education for protection from Covid-19
September 28, 2021
Handbook on Legal Empowerment and Inclusive Innovation: How it developed the idea for LET Club?
September 18, 2021
Mapping illegal landfills for access to climate justice for marginalized people
September 16, 2021
Online training for Promotion of the new Law on prevention and protection from discrimination and CPD
September 7, 2021
LET STATION with promotional activity for health care - distribution of supplements and quick tests for prevention of Covid-19
August 30, 2021
Summer School for Paralegals
August 3, 2021
Second meeting and workshop of the Community Council
July 27, 2021
MOPA Promotion - Mobile Office for Paralegal Aid
July 27, 2021
LET Station with promotional activity: “Get vaccinated! Get informed! Protect yourself!"
July 27, 2021
Educational caravan "Justice is not a privilege"
July 27, 2021
First meeting and workshop of the Community Council
July 13, 2021
PhotoVoice Workshop
July 2, 2021
Anyone who discriminates must be held accountable! LET Station with condemnation for discriminatory behavior against Roma!
June 29, 2021
Research on the need to establish a mobile office for paralegal assistance
June 10, 2021
Initial meeting of the Community Council
June 10, 2021
Creative action: „Get Informed, Sign Up and Get Vaccinated!"
June 2, 2021
Helsinki Committee for Human Rights in partnership with LET Station and HOPS part of Civica action grantees
May 19, 2021
LET STATION with promotional activity for health care
May 12, 2021
Reaction: Constitutional Court to take the first step towards providing justice for Eurostandard Bank depositors
April 6, 2021