LET STATION participated in a practical legal empowerment program

Во периодот 23-30 ноември, четворица претставници на СТАНИЦА П.Е.Т. зедоа учество на Практичната програма за правно зајакнување, во организација на Украинската практична школа за пристап до правда.

Во рамки на оваа програма заедно со уште 4 други тимови од Полска/Украина, Киргистан, Кенија и Северна Македонија се развиваа идеи за воведување на иновативни решенија во работата на правно зајакнување на заедниците. Воедно, учесниците имаа можност да споделат искуства и да стекнат практични знаења кои ќе продолжат да ја унапредуваат работата на СТАНИЦА П.Е.Т.

За време на програмата, тимот на Станица П.Е.Т. го покрена прашањето за недостаток на правна помош во руралните средини со цел да се донесе пристапот до правда поблиску до маргинализираните групи на граѓани при што беше предложено да се создаде мобилна канцеларија за вонредни социјални работници, правници и психолози кои ќе доаѓаат во руралните средини во одредени денови од неделата. По презентацијата, учесниците дискутираа за предложениот модел за решавање на проблемот, нагласувајќи ја важноста од учеството во вакви активности на локалните активисти.

Со програмата беа опфатени уште неколку иницијативи од Северна Македонија, Полска/Украина, Киргистан и Кенија а се поврзани со: обезбедување на помош и поддршка на жртвите на семејно и родово насилство преку бесплатна правна помош и создавање на мрежа на правни советници кои ќе им помагаат на оваа категорија на граѓани (Киргистан), кампања за застапување на граѓаните со ниски примања на кои им се блокираат сметките на кои што тие примаат социјална парична помош, со што тие се наоѓаат на работ на сиромаштијата и без ресурси за нормален живот и егзистенција (тим од Северна Македонија); меѓународна платформа за комуникација (веб-портал) за студенти и корисници на услугите на правните клиники во Украина и Полска која ќе им овозможи на Украинците кои живеат во Полска и на Полјаците кои живеат во Украина да добијат правна помош за даночни прашања, семејни спорови, миграција и сл. што од друга страна ќе им овозможи на студентите да споделат искуства и да вежбаат под водство на искусни правници од правните клиники; веб платформа за алтернативно решавање на спорови преку интернет каде корисниците ќе можат да го решат конфликтот преку видео конференција со поддршка од искусни медијатори (Кенија).

Инаку, KyivLEPP е практична програма за зајакнување на правниот капацитет, инкубатор на иновативни идеи во областа на пристап до правда во Украина и светот.

In the period 23-30th of November, four representatives of LET STATION took part in the Kyiv Legal Empowerment Practical Program-2020, organized by the Ukrainian Access to Justice School of Practice.

Within this program, together with 4 other teams from Poland/Ukraine, Kyrgyzstan, Kenya and North Macedonia, ideas were developed for the introduction of innovative solutions in the work of legal strengthening of communities. At the same time, the participants had the opportunity to share experiences and gain practical knowledge that will continue to improve the work of LET STATION.

During the program, the team of LET STATION raised the issue of lack of legal aid in rural areas in order to bring access to justice closer to marginalized groups of citizens and it was proposed to create a mobile office for emergency social workers, lawyers and psychologists who will come to rural areas in certain days of the week. After the presentation, the participants discussed the proposed model for solving the problem, emphasizing the importance of participation in such activities of local activists.

The program covered several other initiatives from North Macedonia, Poland/Ukraine, Kyrgyzstan and Kenya related to: providing assistance and support to victims of domestic and gender-based violence through free legal aid and creating a network of legal advisors to assist of this category of citizens (Kyrgyzstan), a campaign for advocacy of low-income citizens whose accounts are receiving social financial assistance, leaving them on the brink of poverty and without resources for a normal life and livelihood (team from North Macedonia); international communication platform (web portal) for students and users of the services of law clinics in Ukraine and Poland that will enable Ukrainians living in Poland and Poles living in Ukraine to receive legal assistance on tax issues, family disputes, migration, etc. which in turn will enable students to share experiences and practice under the guidance of experienced lawyers from law clinics; web platform for alternative dispute resolution online where users can resolve the conflict through video conferencing with the support of experienced mediators (Kenya).

Otherwise, KyivLEPP is a practical program for strengthening the legal capacity, an incubator of innovative ideas in the field of access to justice in Ukraine and the world.

Leave a Reply

Последни новости

Повик за пријавување на учесници на Интер-религиска школа за комуникации
June 2, 2022
Partnership for Legal Empowerment in Eastern Europe and Central Asia Statement on Russia’s invasion of Ukraine
March 17, 2022
Intersectional discrimination in access to public goods and services in Prilep
December 28, 2021
PROTECT THE ENVIRONMENT - EDUCATIONAL CARAVAN!
December 24, 2021
Mobile Office for paralegal aid
December 23, 2021
Second focus group
December 7, 2021
Public Procurement Marathon - "Is there any progress?"
December 3, 2021
First Focus Group
November 30, 2021
Club LET promoted at the First Regional Fair of social enterprises from the Pelagonija region
November 26, 2021
NPAD Opinion: Compulsory vaccination is not an illegal restriction of rights or discrimination
November 22, 2021
Announcement
November 19, 2021
PUBLIC CALL - To hire 1 (one)expert for preparation of 4 (four) short public policy documents/infographics
November 11, 2021
ANNOUNCEMENT
November 11, 2021
LET Station is the winner of the award „3rd of November" from the Municipality of Prilep
November 5, 2021
PRESS RELEASE - The European Commission demands full implementation of the Law on Prevention and Protection against Discrimination
October 25, 2021
Повик за анкетари
October 7, 2021
Final Conference: „Access to Justice for the Most Marginalized"
October 1, 2021
ACCESS TO CLIMATE JUSTICE THROUGH CREATIVE ACTION - Trizla settlement
September 28, 2021
Distribution of promotional materials for education for protection from Covid-19
September 28, 2021
ACCESS TO CLIMATE JUSTICE THROUGH CREATIVE ACTION – Municipality of Krivogashtani
September 27, 2021
Handbook on Legal Empowerment and Inclusive Innovation: How it developed the idea for LET Club?
September 18, 2021
Mapping illegal landfills for access to climate justice for marginalized people
September 16, 2021
Online training for Promotion of the new Law on prevention and protection from discrimination and CPD
September 7, 2021
LET STATION with promotional activity for health care - distribution of supplements and quick tests for prevention of Covid-19
August 30, 2021
Summer School for Paralegals
August 3, 2021
Second meeting and workshop of the Community Council
July 27, 2021
MOPA Promotion - Mobile Office for Paralegal Aid
July 27, 2021
LET Station with promotional activity: “Get vaccinated! Get informed! Protect yourself!"
July 27, 2021
Educational caravan "Justice is not a privilege"
July 27, 2021
First meeting and workshop of the Community Council
July 13, 2021
PhotoVoice Workshop
July 2, 2021
Anyone who discriminates must be held accountable! LET Station with condemnation for discriminatory behavior against Roma!
June 29, 2021
Research on the need to establish a mobile office for paralegal assistance
June 10, 2021
Initial meeting of the Community Council
June 10, 2021
Creative action: „Get Informed, Sign Up and Get Vaccinated!"
June 2, 2021
Helsinki Committee for Human Rights in partnership with LET Station and HOPS part of Civica action grantees
May 19, 2021
LET STATION with promotional activity for health care
May 12, 2021
Reaction: Constitutional Court to take the first step towards providing justice for Eurostandard Bank depositors
April 6, 2021
LET STATION organized the final public debate on the importance of recognizing corruption and conflict of interest
March 31, 2021
Informative video on Fighting Corruption
March 22, 2021
LET STATION with anti-corruption educational activity
March 16, 2021
Online discussion: „Emancipation and domestic violence - regulation and practice"
March 11, 2021
Legal review and opinion regarding the proposal to add a column for ethnicity in the ID cards of citizens
February 22, 2021
„Accessibility of court decisions in the field of protection against discrimination in the Republic of North Macedonia"
February 17, 2021
94 civil society organizations say "YES" to equality, inclusion, gender equality and protection against discrimination and violence in the new concept of primary education reform
February 1, 2021
We ask the Assembly to immediately vote on the new composition of the Commission for Prevention and Protection against Discrimination
January 16, 2021
Celebrate responsibly! - is the message sent before the New Year by the health promoters of the L.E.T. Station
December 31, 2020
LET STATION organized an anti-corruption education day
December 28, 2020
The Assembly of the Republic of North Macedonia has hidden the open call for Ombudsperson from the public! We request that the Assembly annuls the call and republish it in a transparent manner!
December 24, 2020
DURING A PANDEMIC CITIZENS SEEK LEGAL ASSISTANCE FROM CIVIL SOCIETY ORGANIZATIONS
December 24, 2020

Повикај итна параправна помош!

Holler Box