PRESS RELEASE - The European Commission demands full implementation of the Law on Prevention and Protection against Discrimination

Извештајот на Европската Комисија за 2021 година го забележува донесувањето на Законот за спречување и заштита од дискриминација, за чие донесување се потенцира дека беше обезбедена меѓупартиска поддршка. Во Извештајот се забележува и клучната улога на граѓанскиот сектор во мониторирање на работата на институциите и во учеството во донесувањето на одлуки во областа на антидискриминацијата.

Со Извештајот се поздравува и формирањето на Комисијата, особено назначувањето на дел од членовите од граѓанскиот сектор со соодветно искуство во областа. Но, се забележуваат критиките за недостатокот на жени и лица со попречност во нејзиниот состав.. Мрежата за заштита од дискриминација  апелираше за овој проблем особено поради фактот што на огласот се пријавија лица од овие групи кои посоодветно ги исполнуваа критериумите од некои од избраните членови. Во првите неколку месеци од изборот, како што е потенцирано во Извештајот, Комисијата се соочи со бројни логистички и финансиски предизвици кои треба итно да се надминат во насока на нејзина целосна ефикасност. Мрежата забележува дека дел од сѐ уште актуелните проблеми се: формирањето на стручната служба со доволен број на вработени за целосно остварување на мандатот; избор на независен и професионален кандидат како седми член на Комисијата; донесување на интерните акти за работа; зголемување на буџетот преку објективни критериуми согласно надлежностите; креирањето на веб страницата и обезбедување на транспарентност во работењето, итн. Со цел надминување на овие предизвици, неопходно е Комисијата да добие соодветна поддршка од клучните институции.

Во однос на Народниот правобранител, во Извештајот се потенцира загриженост поради партиската припадност на избраниот кандидат. Мрежата за заштита од дискриминација апелираше за избор на кандидат според заслуга и го следеше процесот на избор на Народен правобранител кој го оцени како крајно нетранспарентен и без реална можност за учество на независни и професионални кандидати. Во Извештајот се забележуваат и недоволната екипираност на одделението за недискриминација во Народниот правобранител, потребата од назначување на замениците и потребата од зголемување на буџетот на институцијата согласно надлежностите. Се забележува дека Народниот правобранител започнал да известува за предметите за дискриминација согласно Законот за спречување и заштита од дискриминација. Сепак, Мрежата за заштита од дискриминација смета дека Народниот правобранител во извештајот за 2020 година не известил согласно законската обврска која бара известување за предметите поделени по основи на дискриминација.   

Европската комисија повторно апелира сите овие позиции во независните тела да се назначат според принципот на заслуги. Притоа се потенцира дека функционалната независност на овие тела (Комисијата за спречување и заштита од дискриминација и Народниот правобранител) треба постојано да биде загарантирана, меѓу другото и преку овозможување на соодветни финансиски ресурси за нивно непречено и сеопфатно функционирање.

Во Извештајот се забележува недостаток на систематско прибирање на податоци за говор на омраза, па оттука се бара проактивен и холистички пристап во справувањето со проблемот на говор на омраза и дела на омраза. Согласно податоците и искуствата на Мрежата за заштита од дискриминација органите на прогон речиси воопшто не препознаваат и не спроведуваат ефикасни постапки за заштитуваат од говор на омраза и дела на омраза, за што сѐ уште се чека на каков било напредок.

Извештајот зборува и за системските форми на дискриминација кон Ромите, лицата со попреченост, ЛГБТИ луѓето, родовата еднаквост и состојбите во затворите, за кои се потребни дополнителни и континуирани напори за да се надминат. ЕК констатира дека структурните недостатоци сè уште се забележуваат и на пазарот на трудот, што оневозможуваат потенцијален раст и развој. Родовиот јаз на пазарот на трудот во 2020 година се зголемил за 22.7 процентни поени, што се должи на фактот дека поголем дел од жените (во споредба со мажите) биле исклучени од пазарот на трудот оваа година. Стапката на вработеност кај мажите (20-64г) во 2020 година изнесувала 68.9%, а кај жените 49%, што резултира со висок родов јаз во вработеноста од 19.9 процентни поени.

Генерално, се забележува соодветна законска рамка но се забележува и недостатокот на нејзино спроведување во повеќе области. Оттука, клучна препорака на Европската Комисија во областа на дискриминација е целосно да се спроведат одредбите на Законот за спречување и заштита од дискриминација и распределување на потребните ресурси со цел да се овозможи целосна функционалност на Комисијата за спречување и заштита од дискриминација.

25.10.2021, Скопје

Лице за контакт:

Наташа Бошкова

075200805

natasa.boskova@gmail.com

 

The report of the European Commission for 2021 notes the adoption of the Law on Prevention and Protection against Discrimination, for the adoption of which it is emphasized that inter-party support was provided. The Report also notes the key role of the civil society sector in monitoring the work of institutions and in participating in decision-making in the field of anti-discrimination.

The Report also welcomes the establishment of the Commission, especially the appointment of some members of the civil society with relevant experience in the field. However, there are criticisms about the lack of women and people with disabilities in its composition. The Network for Protection against Discrimination appealed for this problem, especially due to the fact that people from these groups applied for the job, who more appropriately met the criteria of some of the elected members. In the first few months of the election, as highlighted in the Report, the Commission faced a number of logistical and financial challenges that urgently needed to be addressed in order to be fully effective. The network notes that some of the still current problems are: the establishment of the professional service with a sufficient number of employees to fully fulfill the mandate; election of an independent and professional candidate as the seventh member of the Commission; adoption of internal acts for work; increasing the budget through objective criteria in accordance with the competencies; creating a website and ensuring transparency in operations, etc. In order to overcome these challenges, it is necessary for the Commission to receive adequate support from key institutions.

Regarding the Ombudsman, the Report highlights concerns about the party affiliation of the elected candidate. The Network for Protection against Discrimination appealed for the selection of a candidate on merit and followed the process of election of the Ombudsman, which he assessed as extremely non-transparent and without a real opportunity for participation of independent and professional candidates. The Report also notes the insufficient staffing of the non-discrimination unit in the Ombudsman, the need to appoint deputies and the need to increase the budget of the institution in accordance with the competencies. It is noted that the Ombudsman started reporting on discrimination cases in accordance with the Law on Prevention and Protection against Discrimination. However, the Network for Protection against Discrimination considers that the Ombudsman in the report for 2020 did not report in accordance with the legal obligation that requires reporting on cases divided on grounds of discrimination.

The European Commission reiterates its call for all these positions in independent bodies to be appointed on a merit-based basis. It is emphasized that the functional independence of these bodies (the Commission for Prevention and Protection against Discrimination and the Ombudsman) should be constantly guaranteed, inter alia, by providing adequate financial resources for their smooth and comprehensive functioning.

The Report notes a lack of systematic collection of data on hate speech, hence requiring a proactive and holistic approach to tackling the problem of hate speech and hate crimes. According to the data and experiences of the Network for Protection against Discrimination, law enforcement agencies almost do not recognize and do not implement effective procedures to protect against hate speech and acts of hatred, for which any progress is still awaited.

The report also discusses systemic forms of discrimination against Roma, persons with disabilities, LGBTI people, gender equality and prison conditions, which require additional and continuous efforts to overcome. The EC notes that structural deficiencies are still being observed in the labor market, impeding potential growth and development. The gender gap in the labor market in 2020 increased by 22.7 percentage points, due to the fact that most women (compared to men) were excluded from the labor market this year. The employment rate for men (20-64 years) in 2020 was 68.9%, and for women 49%, resulting in a high gender gap in employment of 19.9 percentage points.

In general, there is an appropriate legal framework, but there is also a lack of its implementation in several areas. Hence, a key recommendation of the European Commission in the field of discrimination is to fully implement the provisions of the Law on Prevention and Protection against Discrimination and to allocate the necessary resources in order to enable the full functioning of the Commission for Prevention and Protection against Discrimination.

25.10.2021, Skopje

Contact person:

Natasha Boskova

075200805

natasa.boskova@gmail.com

Последни новости

The great victories of the common people – success stories from our work
April 10, 2023
Собранието итно да избере членови на Комисијата за спречување и заштита од дискриминација
April 7, 2023
Creative action: „The city and the three kindergartens"
April 4, 2023
Submitted Petition for the opening of new kindergartens to the Municipality of Prilep
March 3, 2023
Three community forums were held about the lack of kindergartens in the municipality of Prilep
December 29, 2022
JUSTICE DELAYED IS JUSTICE DENIED – promotion of the analysis of the functionality of mechanisms for access to justice in the RNM
December 28, 2022
Промотивен материјал со порака: точна информација за успешно лекување
November 30, 2022
„Diversities that connect us" - artworks exhibition
November 22, 2022
Заштита на правата на пациентите – обука за здравствените промотори во заедницата
July 21, 2022
Inter-religious school of communication - a step toward increased tolerance and understanding
July 15, 2022
Justice is not a privilege - distribution of promotional materials
July 8, 2022
Call for applications for participants of the Inter-Religious School of Communications
June 2, 2022
Инфографик – Интерсекциска дискриминација на лицата кои живеат во рурални средини
May 25, 2022
Инфографик – Интерсекциска дискриминација кон жени-Ромки и млади Роми од Прилеп
March 23, 2022
Partnership for Legal Empowerment in Eastern Europe and Central Asia Statement on Russia’s invasion of Ukraine
March 17, 2022
Intersectional discrimination in access to public goods and services in Prilep
December 28, 2021
PROTECT THE ENVIRONMENT - EDUCATIONAL CARAVAN!
December 24, 2021
Mobile Office for paralegal aid
December 23, 2021
Second focus group
December 7, 2021
Public Procurement Marathon - "Is there any progress?"
December 3, 2021
First Focus Group
November 30, 2021
Club LET promoted at the First Regional Fair of social enterprises from the Pelagonija region
November 26, 2021
NPAD Opinion: Compulsory vaccination is not an illegal restriction of rights or discrimination
November 22, 2021
Announcement
November 19, 2021
PUBLIC CALL - To hire 1 (one)expert for preparation of 4 (four) short public policy documents/infographics
November 11, 2021
ANNOUNCEMENT
November 11, 2021
LET Station is the winner of the award „3rd of November" from the Municipality of Prilep
November 5, 2021
Повик за анкетари
October 7, 2021
Final Conference: „Access to Justice for the Most Marginalized"
October 1, 2021
ACCESS TO CLIMATE JUSTICE THROUGH CREATIVE ACTION - Trizla settlement
September 28, 2021
Distribution of promotional materials for education for protection from Covid-19
September 28, 2021
ACCESS TO CLIMATE JUSTICE THROUGH CREATIVE ACTION – Municipality of Krivogashtani
September 27, 2021
Handbook on Legal Empowerment and Inclusive Innovation: How it developed the idea for LET Club?
September 18, 2021
Mapping illegal landfills for access to climate justice for marginalized people
September 16, 2021
Online training for Promotion of the new Law on prevention and protection from discrimination and CPD
September 7, 2021
LET STATION with promotional activity for health care - distribution of supplements and quick tests for prevention of Covid-19
August 30, 2021
Summer School for Paralegals
August 3, 2021
Second meeting and workshop of the Community Council
July 27, 2021
MOPA Promotion - Mobile Office for Paralegal Aid
July 27, 2021
LET Station with promotional activity: “Get vaccinated! Get informed! Protect yourself!"
July 27, 2021
Educational caravan "Justice is not a privilege"
July 27, 2021
First meeting and workshop of the Community Council
July 13, 2021
PhotoVoice Workshop
July 2, 2021
Anyone who discriminates must be held accountable! LET Station with condemnation for discriminatory behavior against Roma!
June 29, 2021
Research on the need to establish a mobile office for paralegal assistance
June 10, 2021
Initial meeting of the Community Council
June 10, 2021
Creative action: „Get Informed, Sign Up and Get Vaccinated!"
June 2, 2021
Helsinki Committee for Human Rights in partnership with LET Station and HOPS part of Civica action grantees
May 19, 2021
LET STATION with promotional activity for health care
May 12, 2021
Reaction: Constitutional Court to take the first step towards providing justice for Eurostandard Bank depositors
April 6, 2021