Online discussion: „Emancipation and domestic violence - regulation and practice"

“Жените во светот сакаат и заслужуваат еднаква иднина ослободена од стигма, стереотипи и насилство, иднина која е одржлива мирна, со еднакви права и можности за сите. За да се постигне тоа, на светот му требаат жени на секоја маса каде се носат одлуки“.

Во организација на Здружение за правна едукација и транспарентност СТАНИЦА П.Е.Т. и Правна клиника – Правен факултет УКЛО на 08.03.2021 година се одржа Онлајн дискусија на тема Еманципацијата и семејното насилство – регулација и пракса.

На дискусијата зедоа активно учество 38 претставници од институции, академска заедница, адвокати, граѓански активисти и граѓани кои дискутираа за процедурите и предизвиците во справувањето со семејното насилство.

Семејното насилство е една од најголемите пречки на патот кон еманципацијата на жените, па оттука сите општествени чинители мора да ги преземат неопходните мерки за брз и ефикасен одговор за спречување и справување со истото.

Модераторот на дискусијата, извршната директорка на Станица П.Е.Т. – Весна Шапкоски ја започна дискусијата со краток вовед во однос на значењето и одбележувањето на Меѓународниот ден на жената – 8ми Март, кој денес се движи од тоа што е државен празник во некои земји, па се до игнорирање во голема мера на друго место. На некои места тоа е ден на протест, во други, тоа е ден кога се слави женственоста. Исто така, таа истакна дека семејното насилство може да има различни форми на манифестација од емоционално па се до сексуално и физичко злоставување и закани за злоупотреба и истото може да се случи во хетеросексуални или истополови врски и не секогаш е лесно да се идентификува.

Свој придонес на дискусијата дадоа уште неколку говорнички кои директно работат на полето на заштита на жртви на семејно насилство и секојдневно се соочуваат со оваа проблематика.

Притоа, инспекторката НККР при ОВР Прилеп – Маја Кулеска даде краток осврт на “Улогата на МВР во постапувањето кај случаи на семејно насилство“, истакнувајќи дека искуството покажува дека институциите имаат мултисекторска координација во решавање на случаи на семејно насилство по поднесена пријава согласно надлежностите и освен за случаи на физичко насилство се пријавуваат и други форми на насилство. Според неа, особено во време на пандемија и последиците од неа, како и воведената превентивна мерка за ограничено движење придонесоа за зголемување на бројот на случаи на семејно насилство.

Адвокатката Талија Петреска зборуваше за “Пријавувањето на семејното насилство во пракса“ при што истакна дека праксата е еден од најважните индикатори во мерењето на успешноста во справувањето со семејното насилство. Воедно, постапувањето во случаи на семејно насилство е предизвик затоа што најчесто жртвите тешко се охрабруваат да пријават, бидејќи има многу други фактори што придонесуваат да се откажи или да ја прифати како нормална појава.

Ивона Шушак – Раководител на Правна клиника во Битола ги изнесе своите искуства во однос на “Заштитата на жртви на семејно насилство во системот на бесплатна правна помош“ и сподели дека кога зборуваме за жртви на семејно насилство, често зборуваме за припадници на маргинализирани заедници, лица во социјален ризик, лица кои освен со стравот од пријавување се соочуваат и со финансиска немоќ да преземат било какви дејствија. Во тој поглед државата е должна да обезбеди можности за нивна заштита кои ќе бидат на товар на државата.  

На крајот на дискусијата, заеднички беше утврдено дека Меѓународниот ден на жената е време кога треба да размислиме за постигнатиот напредок, да повикаме на промени и да ги прославиме актите на храброст и одлучност од страна на обичните жени, кои играат извонредна улога во историјата на нивните земји и заедници.

“Women around the world want and deserve an equal future free of stigma, stereotypes and violence, a future that is sustainable and peaceful, with equal rights and opportunities for all. To achieve that, the world needs women at every decision-making table.”

On 08th of March 2021 was held an online discussion on the topic: Emancipation and domestic violence – regulation and practice”, that was organized by the Association for Legal Education and Transparency LET Station and Law Clinic – Faculty of Law UKLO. The discussion was actively attended by 38 representatives of institutions, academia, lawyers, civil activists and citizens who discussed the procedures and challenges in dealing with domestic violence.

Domestic violence is one of the biggest obstacles on the road to women’s emancipation, so all social actors must take the necessary measures for a quick and effective response to prevent and deal with it.

The moderator of the discussion, the executive director of the LET Station – Vesna Shapkoski started the discussion with a short introduction regarding the meaning and celebration of the International Women’s Day – 8th of March, which today ranges from being a national holiday in some countries to being largely ignored elsewhere. In some places it is a day of protest, in others it is a day when femininity is celebrated. She also pointed out that domestic violence can take many forms, from emotional to sexual and physical abuse and threats of abuse, and that it can occur in heterosexual or same-sex relationships and is not always easy to identify.

Several other speakers who directly work in the field of protection of victims of domestic violence and face this issue on a daily basis contributed to the discussion.

Thereby, the inspector NCCR at OVR Prilep – Maja Kuleska gave a brief overview of “The role of the Ministry of Interior affairs in dealing with cases of domestic violence”, noting that experience shows that institutions have multi-sectoral coordination in resolving cases of domestic violence after filing a complaint other forms of violence are reported for cases of physical violence. According to her, especially during the pandemic and its consequences, as well as the introduced preventive measure for limited movement have contributed to increasing the number of cases of domestic violence.

Lawyer Talija Petreska spoke about “Reporting Domestic Violence in Practice” and noted that practice is one of the most important indicators in measuring the success in dealing with domestic violence. At the same time, dealing with cases of domestic violence is a challenge because it is often difficult for victims to report, as there are many other factors that contribute to giving up or accepting it as a normal occurrence.

Ivona Shushak – Head of the Legal Clinic in Bitola shared her experiences regarding “Protection of victims of domestic violence in the system of free legal aid” and shared that when we talk about victims of domestic violence, we often talk about members of marginalized communities, people at social risk, people who, in addition to the fear of reporting, also face financial inability to take any action. In that regard, the state is obliged to provide opportunities for their protection which will be borne by the state.

At the end of the discussion, it was jointly stated that International Women’s Day is a time to reflect on the progress made, to call for change and to celebrate acts of courage and determination by ordinary women, who play an outstanding role in the history of their countries and communities.

Leave a Reply

Последни новости

Повик за пријавување на учесници на Интер-религиска школа за комуникации
June 2, 2022
Partnership for Legal Empowerment in Eastern Europe and Central Asia Statement on Russia’s invasion of Ukraine
March 17, 2022
Intersectional discrimination in access to public goods and services in Prilep
December 28, 2021
PROTECT THE ENVIRONMENT - EDUCATIONAL CARAVAN!
December 24, 2021
Mobile Office for paralegal aid
December 23, 2021
Second focus group
December 7, 2021
Public Procurement Marathon - "Is there any progress?"
December 3, 2021
First Focus Group
November 30, 2021
Club LET promoted at the First Regional Fair of social enterprises from the Pelagonija region
November 26, 2021
NPAD Opinion: Compulsory vaccination is not an illegal restriction of rights or discrimination
November 22, 2021
Announcement
November 19, 2021
PUBLIC CALL - To hire 1 (one)expert for preparation of 4 (four) short public policy documents/infographics
November 11, 2021
ANNOUNCEMENT
November 11, 2021
LET Station is the winner of the award „3rd of November" from the Municipality of Prilep
November 5, 2021
PRESS RELEASE - The European Commission demands full implementation of the Law on Prevention and Protection against Discrimination
October 25, 2021
Повик за анкетари
October 7, 2021
Final Conference: „Access to Justice for the Most Marginalized"
October 1, 2021
ACCESS TO CLIMATE JUSTICE THROUGH CREATIVE ACTION - Trizla settlement
September 28, 2021
Distribution of promotional materials for education for protection from Covid-19
September 28, 2021
ACCESS TO CLIMATE JUSTICE THROUGH CREATIVE ACTION – Municipality of Krivogashtani
September 27, 2021
Handbook on Legal Empowerment and Inclusive Innovation: How it developed the idea for LET Club?
September 18, 2021
Mapping illegal landfills for access to climate justice for marginalized people
September 16, 2021
Online training for Promotion of the new Law on prevention and protection from discrimination and CPD
September 7, 2021
LET STATION with promotional activity for health care - distribution of supplements and quick tests for prevention of Covid-19
August 30, 2021
Summer School for Paralegals
August 3, 2021
Second meeting and workshop of the Community Council
July 27, 2021
MOPA Promotion - Mobile Office for Paralegal Aid
July 27, 2021
LET Station with promotional activity: “Get vaccinated! Get informed! Protect yourself!"
July 27, 2021
Educational caravan "Justice is not a privilege"
July 27, 2021
First meeting and workshop of the Community Council
July 13, 2021
PhotoVoice Workshop
July 2, 2021
Anyone who discriminates must be held accountable! LET Station with condemnation for discriminatory behavior against Roma!
June 29, 2021
Research on the need to establish a mobile office for paralegal assistance
June 10, 2021
Initial meeting of the Community Council
June 10, 2021
Creative action: „Get Informed, Sign Up and Get Vaccinated!"
June 2, 2021
Helsinki Committee for Human Rights in partnership with LET Station and HOPS part of Civica action grantees
May 19, 2021
LET STATION with promotional activity for health care
May 12, 2021
Reaction: Constitutional Court to take the first step towards providing justice for Eurostandard Bank depositors
April 6, 2021
LET STATION organized the final public debate on the importance of recognizing corruption and conflict of interest
March 31, 2021
Informative video on Fighting Corruption
March 22, 2021
LET STATION with anti-corruption educational activity
March 16, 2021
Legal review and opinion regarding the proposal to add a column for ethnicity in the ID cards of citizens
February 22, 2021
„Accessibility of court decisions in the field of protection against discrimination in the Republic of North Macedonia"
February 17, 2021
94 civil society organizations say "YES" to equality, inclusion, gender equality and protection against discrimination and violence in the new concept of primary education reform
February 1, 2021
We ask the Assembly to immediately vote on the new composition of the Commission for Prevention and Protection against Discrimination
January 16, 2021
Celebrate responsibly! - is the message sent before the New Year by the health promoters of the L.E.T. Station
December 31, 2020
LET STATION organized an anti-corruption education day
December 28, 2020
The Assembly of the Republic of North Macedonia has hidden the open call for Ombudsperson from the public! We request that the Assembly annuls the call and republish it in a transparent manner!
December 24, 2020
DURING A PANDEMIC CITIZENS SEEK LEGAL ASSISTANCE FROM CIVIL SOCIETY ORGANIZATIONS
December 24, 2020
First public forum: "Promotion of the Law on Free Legal assistance"
December 22, 2020

Повикај итна параправна помош!

Holler Box