Educational caravan "Justice is not a privilege"

Граѓаните имаат потреба да се консултираат и побараат совет за нивните права од социјална заштита, лична документација, здравствена заштита, и тие имаат право тоа да го добијат во нивната заедница, затоа што #Правдата не е привилегија.


 

Едукативниот караван „Правдата не е привилегија“ во изминатиот период патуваше низ 10 населени места од општините Прилеп, Кривогаштани и Долнени, со цел едукација и информирање на граѓаните за остварување на нивните права во оние области кои во изминатиот период се покажаа како најважни и најпотребни за нив.

Работилниците беа посетени од околу 360 граѓани кои сакаа да знаат нешто повеќе за начинот на остварување на правата од социјална, здравствена и земјоделска дејност, лична документација, но и за актуелната вакцинација против Ковид-19.

Едукативниот караван ги посети следните општини и населени места:

  • На 20.07.2021 година, Станица П.Е.Т. беше во посета на Мариовскиот регион, во с. Витолиште и с. Штавица кои покрај природните знаменитости изобилуваат со огромен енергетски и туристички потенцијал, кој за жал не е доволно искористен. За време на посетата на овие места со граѓаните разговаравме за остварување на правата од социјална заштита, лична документација, актуелната вакцинација, при што граѓаните ги истакнаа проблемите со кои се соочуваат а се поврзани со користењето на субвенции од државата за одгледување добиток, кои годинава сеуште не ги добиле, а се од исклучително значење за нивното функционирање. 
  • На 21.07.2021 година, едукативниот караван ја продолжи својата активност во Долненскиот крај (с. Долнени, с. Дупјачани и с. Ропотово) каде со граѓаните разговаравме за потребата од остварување на права од социјална заштита, домување, но и патна инфраструктура кои се на незавидно ниво во овој регион. Локалните жители истакнаа дека се соочуваат со различни проблеми кои најчесто се поврзани со правата од земјоделска дејност и социјална заштита, кои поради недостапноста на институциите во овој регион се соочуваат со дополнителни потешкотии и материјална и финансиска оптовареност. 
  • На 22.07.2021 година, Станица П.Е.Т. го посети локалното население во с. Кривогаштани и с. Воѓани, каде со граѓаните се дискутираше за правата од социјална заштита, права од земјоделска дејност, актуелната вакцинација и други права од здравствена заштита, начинот на нивното остварување и обезбедување на континуирана помош и поддршка во реализација на своите права. Со граѓаните од овие населени места разговаравме и за потребата од отварање на канцеларија која би нудела правна помош и поддршка, со оглед на фактот што се повеќе километри одделени од градот, а незавидната патна инфраструктура не им дозволува секојдневно да патуваат до градот за да остварат некое право.
  • На 23.07.2021 година, едукативниот караван продолжи во с. Боротино, каде после долги години, локалните жители беа посетени од здружение, а целосно запоставени од политичките структури, ги истакнаа проблемите со кои се соочуваат секојдневно а се поврзани со остварување на права од социјална заштита, статусни права и лична документација. Граѓаните сакаа да разговараат за своите проблеми кои произлегуваат од недостатокот на социјални и здравствени права кои не можат да ги остварат поради оддалеченоста на институциите од нивното место на живеење, при што беше истакнато дека секој треба да биде во можност да ги оствари своите права, бидејќи сите треба да бидат еднакви пред законите.
  • Едукативниот караван ги одржа последните работилници на 26.07.2021 година во Прилеп, на која разговаравме со граѓаните од ромската заедница во н. Три багреми и м.в. Дебој во нас. Тризла, но и сите останати граѓани во паркот Могила на непобедените, со кои директно разговаравме за правата од социјална заштита, имотни/наследни права, права од здравствена заштита и сл. Граѓаните истакнаа дека во овој период на криза тешко се доаѓа до остварување на права, а исто така граѓаните од нас. Три багреми истакнаа дека често се чувствуваат дискриминирани пред институциите поради нивниот социјален статус, па тешко можат да остварат некое право. Исто така, граѓаните од м.в. Дебој имаа забелешки во однос на хигиената и општата еколошка состојба во населбата, посебно по сливот на р. Дабничка каде состојбата е најкритична поради отпадоците кои се наоѓаат околу и во неа, а можат да предизвикаат сериозни непогоди при поројни дождови, а секако влијаат и на општото здрваје на граѓаните кои живеат во тој реон.

Различните заедници имаат различни потреби, но едно е заедничко – на секого му треба помош за остварување на правата и секој има право да ја добие, бидејќи #правдатанеепривилегија!

Работилниците се одржаа на отворено, во приватни или јавни места, со почитување на мерките за превенција од КОВИД-19.


* Активноста е дел од проектот „Пристап до правда за најмаргинализираните“ кој го спроведуваат Фондација Отворено општество Македонија, ХОПС – Опции за здрав живот Скопје и СТАНИЦА П.Е.Т. со поддршка од Европската Унија.

“Citizens need to consult and seek advice on their rights to social protection, personal documentation, health care, and they have the right to receive it in their community, because #Justice is not a privilege.”


 

The educational caravan “Justice is not a privilege” in the past week traveled through 10 settlements in the municipalities of Prilep, Krivogashtani and Dolneni, in order to educate and inform citizens to exercise their rights in those areas that in the past proved to be the most important and necessary for them.

The workshops were attended by about 360 citizens who wanted to know more about how to exercise their rights in social, health and agricultural activities, personal documentation, but also about the current vaccination against Covid-19.

The educational caravan visited the following municipalities and settlements:

– On 20.07.2021, LET Station was visiting the Mariovo region, in the village Vitolishte and v. Shtavica which, in addition to the natural sights, abounds with huge energy and tourist potential, which unfortunately is not used enough. During the visit to these places, we talked with the citizens about the realization of the rights from social protection, personal documentation, the current vaccination, where the citizens pointed out the problems they face and are related to the use of state subsidies for livestock breeding, which this year still they have not received them, and they are extremely important for their functioning. 

On July 21st 2021, the educational caravan continued its activity in the Dolneni region (village of Dolneni, village of Dupjacani and village of Ropotovo) where we talked with the citizens about the need to exercise rights of social protection, housing and road infrastructure that are at an unenviable level in this region. The locals pointed out that they face various problems that are most often related to the rights from agricultural activity and social protection, which due to the unavailability of institutions in this region face additional difficulties and material and financial burden. 

– On 22.07.2021, LET Station visited the local population in the village Krivogashtani and the village Vogjani, where the citizens discussed the rights from social protection, rights from agricultural activity, current vaccination and other rights from health care, the manner of their realization and providing continuous assistance and support in the realization of their rights. We also talked to the citizens of these settlements about the need to open an office that would offer legal aid and support, given the fact that they are several kilometers away from the city, and the unenviable road infrastructure does not allow them to travel to the city every day to achieve some right.

– On 23.07.2021, the educational caravan continued in the village Borotino, where after many years, locals were visited by an association, and completely neglected by the political structures, highlighted the problems they face on a daily basis and are related to the exercise of social protection rights, status rights and personal documentation. Citizens wanted to talk about their problems arising from the lack of social and health rights that they can not exercise due to the distance of institutions from their place of residence, emphasizing that everyone should be able to exercise their rights, because all should be equal before the law.

– The educational caravan held the last workshops on 26th July in Prilep, where we talked with the citizens of the Roma community in n. Three acacias and m.v. Deboy in us. Trizla, but also all the other citizens in the park Mogila of the Undefeated, with whom we directly talked about the rights from social protection, property/inheritance rights, rights from health care, etc. The citizens pointed out that in this period of crisis it is difficult to exercise rights, and also the citizens of us. Three acacias pointed out that they often feel discriminated against in front of the institutions because of their social status, so they can hardly exercise any right. Also, the citizens from m.v. Deboj had remarks regarding the hygiene and the general ecological condition in the settlement, especially after the river basin Dabnicka where the situation is most critical due to the waste that is around and in it, and can cause serious disasters during torrential rains, and of course affect the general health of citizens living in that area.

Different communities have different needs, but one thing is common – everyone needs help to exercise their rights and everyone has the right to receive it, because #justice is not a privilege!

The workshops were held outdoors, in private or public places, in compliance with the prevention measures of COVID-19.


* The activity is part of the project “Access to Justice for the most Marginalized” implemented by the Foundation Open Society Macedonia, HOPS – Options for Healthy Life Skopje and LET Station with the support of the European Union.

Последни новости

Open day for affirming active measures and existing opportunities to support social and business entrepreneurship
February 29, 2024
Information caravan: "Closer to innovative ideas"
February 21, 2024
Meeting to strengthen multi-sectoral cooperation at the local level
February 13, 2024
Field action: "All victims of gender-based violence do not look the same!"
December 12, 2023
Inter-Religious Info Caravan
December 7, 2023
Participation in a promotional event to monitor election promises
November 4, 2023
Educational school for social and business entrepreneurship
November 3, 2023
PUBLIC CALL - For expert for engagement in the role of social and business expert entrepreneurship
October 19, 2023
Study visit in Cologne, Germany
October 12, 2023
STOP the poisoning! - environmental justice for the citizens of Prilep
October 10, 2023
5 years LET Station
September 21, 2023
PUBLIC CALL for hiring psychologist
September 15, 2023
The partner organization Centar Manjinske Zadnice is visiting Prilep
August 1, 2023
Summer School: „Fostering Collective Action on Religious Freedom in the Western Balkans"
July 22, 2023
Final conference - Project: "Access to justice for the most marginalized"
June 30, 2023
Study visit to Gracanica, Kosovo
June 28, 2023
First Regional Meeting of COPASAH EUROPE
June 23, 2023
With the donkey Marko on the way to accelerated development!
June 22, 2023
International Scientific Conference "Human rights and access to justice for the most marginalized communities - theory and practice"
May 23, 2023
Public event - exhibition 22 April – Earth Day
April 24, 2023
The great victories of the common people – success stories from our work
April 10, 2023
Собранието итно да избере членови на Комисијата за спречување и заштита од дискриминација
April 7, 2023
Creative action: „The city and the three kindergartens"
April 4, 2023
Submitted Petition for the opening of new kindergartens to the Municipality of Prilep
March 3, 2023
Three community forums were held about the lack of kindergartens in the municipality of Prilep
December 29, 2022
JUSTICE DELAYED IS JUSTICE DENIED – promotion of the analysis of the functionality of mechanisms for access to justice in the RNM
December 28, 2022
Промотивен материјал со порака: точна информација за успешно лекување
November 30, 2022
„Diversities that connect us" - artworks exhibition
November 22, 2022
Заштита на правата на пациентите – обука за здравствените промотори во заедницата
July 21, 2022
Inter-religious school of communication - a step toward increased tolerance and understanding
July 15, 2022
Justice is not a privilege - distribution of promotional materials
July 8, 2022
Call for applications for participants of the Inter-Religious School of Communications
June 2, 2022
Инфографик – Интерсекциска дискриминација на лицата кои живеат во рурални средини
May 25, 2022
Инфографик – Интерсекциска дискриминација кон жени-Ромки и млади Роми од Прилеп
March 23, 2022
Partnership for Legal Empowerment in Eastern Europe and Central Asia Statement on Russia’s invasion of Ukraine
March 17, 2022
Intersectional discrimination in access to public goods and services in Prilep
December 28, 2021
PROTECT THE ENVIRONMENT - EDUCATIONAL CARAVAN!
December 24, 2021
Mobile Office for paralegal aid
December 23, 2021
Second focus group
December 7, 2021
Public Procurement Marathon - "Is there any progress?"
December 3, 2021
First Focus Group
November 30, 2021
Club LET promoted at the First Regional Fair of social enterprises from the Pelagonija region
November 26, 2021
NPAD Opinion: Compulsory vaccination is not an illegal restriction of rights or discrimination
November 22, 2021
Announcement
November 19, 2021
PUBLIC CALL - To hire 1 (one)expert for preparation of 4 (four) short public policy documents/infographics
November 11, 2021
ANNOUNCEMENT
November 11, 2021
LET Station is the winner of the award „3rd of November" from the Municipality of Prilep
November 5, 2021
PRESS RELEASE - The European Commission demands full implementation of the Law on Prevention and Protection against Discrimination
October 25, 2021
Повик за анкетари
October 7, 2021
Final Conference: „Access to Justice for the Most Marginalized"
October 1, 2021