We ask the Assembly to immediately vote on the new composition of the Commission for Prevention and Protection against Discrimination

Реакција на Мрежата за заштита од дискриминација

Собранието на Република Северна Македонија на 31-та седница закажана за 12.1.2020 година не ја изгласа Предлог-одлуката за избор на членови на Комисијата за спречување и заштита од дискриминација. Седницата беше прекината поради немање на кворум за работа на Собранието, со што изборот на членови на институцијата повторно се одолговлече, а со тоа се одложи и почетокот на работата на Комисијата која има мандат да спречува и да штити од дискриминација.

Гласањето, пак, на Предлог-одлуката за избор на членови на Комисијата за спречување и заштита од дискриминација беше втора точка на дневниот ред на седницата на Собранието, веднаш после гласањето на Предлог-одлуката за избор на претседател, на потпретседател и на членови на Државната изборна комисија. Имајќи предвид дека претседателот, потпретседателот и членовите на ДИК едногласно беа изгласани од страна на 95 пратеници, кои беа присутни кога се гласаше за оваа точка на дневниот ред на оваа седница, крајно несериозно и малициозно е тоа што Собранието не оствари кворум за работа (од 61 пратеници) при гласањето за Предлог-одлуката за избор на членови на Комисијата за спречување и заштита од дискриминација, односно што дел од пратениците интенциозно ја напуштија собраниската сала кога требаше да се гласа по оваа точка.

Граѓаните од август 2019 година немаат достапен механизам за заштита од дискриминација, што значи дека Собранието не смее да дозволи воспоставувањето на Комисијата за спречување и заштита од дискриминација дополнително да се развлекува. Затоа, апелираме до претседателот на Собранието на Република Северна Македонија веднаш да закаже продолжување на 31-та седница, на која ќе се гласа  Предлог-одлуката за избор на членови на Комисијата за спречување и заштита од дискриминација.

Ги потсетуваме сите политички партии во Собранието, кои пред изборите ја поддржаа Декларацијата за донесување на Закон за спречување и заштита од дискриминација,, дека се обврзаа да спроведат брза и транспарентна постапка за воспоставување на Комисија за спречување и заштита од дискриминација. Очекуваме дека тие ќе бидат присутни на продолжувањето на седницата и ќе обезбедат кворум за изгласување на предлог одлуката.

Дополнително, покрај бројните недостатоци во постапката за избор на членови на Комисијата за спречување и заштита од дискриминација, сметаме дека овој предлог-состав е значително подобар од кој било претходен состав на Комисијата. Го поздравуваме поставувањето на листата на кандидати со богато искуство во спречувањето и заштитата од дискриминација кои воедно доаѓаат од здруженија кои се етаблирале како независни чинители во унапредувањето на човековите права на граѓаните. Клучна наша забелешка е недостатокот на родово-балансирано учество на предлог-листата, иако половина од кандидатите беа жени, а дел од нив со исклучителни биографии во областа на човековите права и недискриминацијата.

Апелираме до сите пратеници и парламентарни политички партии конечно да го изгласаат новиот состав на Комисијата за спречување и заштита од дискриминација и да овозможат оваа институција да започне со работа со новиот и унапреден состав на членови.

Reaction of the Network for Protection against Discrimination

The Assembly of the Republic of North Macedonia at its 31st session scheduled for 12 January 2020 did not vote on the Draft-Decision on the election of members of the Commission for Prevention and Protection against Discrimination. The session was interrupted due to the lack of a quorum for the work of the Assembly, which delayed the election of members of the institution again, thus delaying the start of the work of the Commission which has the mandate to prevent and protect against discrimination.

The voting on the Draft-Decision for the election of members of the Commission for Prevention and Protection against Discrimination was the second item on the agenda of the Assembly session, immediately after the voting on the Draft-Decision for the election of President, Vice President and members of the State Election Commission. Considering that the President, the Vice President and the members of the SEC were unanimously voted by 95 MPs, who were present when voting on this item on the agenda of this session, it is extremely unserious and malicious that the Assembly did not achieve a quorum for work (from 61 MPs) during the voting for the Draft-Decision for the election of members of the Commission for Prevention and Protection against Discrimination, i.e. that some of the MPs intensively left the Assembly Hall when this item was to be voted on.

From August 2019, the citizens do not have an available mechanism for protection against discrimination, which means that the Assembly must not allow the establishment of the Commission for Prevention and Protection against Discrimination to be further delayed. Therefore, we appeal to the President of the Assembly of the Republic of North Macedonia to immediately schedule the continuation of the 31st session, at which the Draft-Decision for the election of members of the Commission for Prevention and Protection against Discrimination will be voted.

We remind all political parties in the Assembly, which before the elections supported the Declaration on the adoption of the Law on Prevention and Protection against Discrimination, that they have committed themselves to conduct a fast and transparent procedure for establishing a Commission for Prevention and Protection against Discrimination. We expect that they will be present at the continuation of the session and will provide a quorum for voting on the draft decision.

Additionally, despite the numerous shortcomings in the procedure for the election of members of the Commission for Prevention and Protection against Discrimination, we believe that this draft composition is significantly better than any previous composition of the Commission. We welcome the placement of the list of candidates with rich experience in the prevention and protection against discrimination, which also comes from associations that have established themselves as independent actors in the promotion of human rights of citizens. Our key remark is the lack of gender-balanced participation in the proposed list, although half of the candidates were women, and some of them with exceptional biographies in the field of human rights and non-discrimination.

We appeal to all MPs and parliamentary political parties to finally vote on the new composition of the Commission for Prevention and Protection against Discrimination and to enable this institution to start working with the new and improved composition.

Leave a Reply

Последни новости

Partnership for Legal Empowerment in Eastern Europe and Central Asia Statement on Russia’s invasion of Ukraine
March 17, 2022
Intersectional discrimination in access to public goods and services in Prilep
December 28, 2021
PROTECT THE ENVIRONMENT - EDUCATIONAL CARAVAN!
December 24, 2021
Mobile Office for paralegal aid
December 23, 2021
Second focus group
December 7, 2021
Public Procurement Marathon - "Is there any progress?"
December 3, 2021
First Focus Group
November 30, 2021
Club LET promoted at the First Regional Fair of social enterprises from the Pelagonija region
November 26, 2021
NPAD Opinion: Compulsory vaccination is not an illegal restriction of rights or discrimination
November 22, 2021
Announcement
November 19, 2021
PUBLIC CALL - To hire 1 (one)expert for preparation of 4 (four) short public policy documents/infographics
November 11, 2021
ANNOUNCEMENT
November 11, 2021
LET Station is the winner of the award „3rd of November" from the Municipality of Prilep
November 5, 2021
PRESS RELEASE - The European Commission demands full implementation of the Law on Prevention and Protection against Discrimination
October 25, 2021
Повик за анкетари
October 7, 2021
Final Conference: „Access to Justice for the Most Marginalized"
October 1, 2021
ACCESS TO CLIMATE JUSTICE THROUGH CREATIVE ACTION - Trizla settlement
September 28, 2021
Distribution of promotional materials for education for protection from Covid-19
September 28, 2021
ACCESS TO CLIMATE JUSTICE THROUGH CREATIVE ACTION – Municipality of Krivogashtani
September 27, 2021
Handbook on Legal Empowerment and Inclusive Innovation: How it developed the idea for LET Club?
September 18, 2021
Mapping illegal landfills for access to climate justice for marginalized people
September 16, 2021
Online training for Promotion of the new Law on prevention and protection from discrimination and CPD
September 7, 2021
LET STATION with promotional activity for health care - distribution of supplements and quick tests for prevention of Covid-19
August 30, 2021
Summer School for Paralegals
August 3, 2021
Second meeting and workshop of the Community Council
July 27, 2021
MOPA Promotion - Mobile Office for Paralegal Aid
July 27, 2021
LET Station with promotional activity: “Get vaccinated! Get informed! Protect yourself!"
July 27, 2021
Educational caravan "Justice is not a privilege"
July 27, 2021
First meeting and workshop of the Community Council
July 13, 2021
PhotoVoice Workshop
July 2, 2021
Anyone who discriminates must be held accountable! LET Station with condemnation for discriminatory behavior against Roma!
June 29, 2021
Research on the need to establish a mobile office for paralegal assistance
June 10, 2021
Initial meeting of the Community Council
June 10, 2021
Creative action: „Get Informed, Sign Up and Get Vaccinated!"
June 2, 2021
Helsinki Committee for Human Rights in partnership with LET Station and HOPS part of Civica action grantees
May 19, 2021
LET STATION with promotional activity for health care
May 12, 2021
Reaction: Constitutional Court to take the first step towards providing justice for Eurostandard Bank depositors
April 6, 2021
LET STATION organized the final public debate on the importance of recognizing corruption and conflict of interest
March 31, 2021
Informative video on Fighting Corruption
March 22, 2021
LET STATION with anti-corruption educational activity
March 16, 2021
Online discussion: „Emancipation and domestic violence - regulation and practice"
March 11, 2021
Legal review and opinion regarding the proposal to add a column for ethnicity in the ID cards of citizens
February 22, 2021
„Accessibility of court decisions in the field of protection against discrimination in the Republic of North Macedonia"
February 17, 2021
94 civil society organizations say "YES" to equality, inclusion, gender equality and protection against discrimination and violence in the new concept of primary education reform
February 1, 2021
Celebrate responsibly! - is the message sent before the New Year by the health promoters of the L.E.T. Station
December 31, 2020
LET STATION organized an anti-corruption education day
December 28, 2020
The Assembly of the Republic of North Macedonia has hidden the open call for Ombudsperson from the public! We request that the Assembly annuls the call and republish it in a transparent manner!
December 24, 2020
DURING A PANDEMIC CITIZENS SEEK LEGAL ASSISTANCE FROM CIVIL SOCIETY ORGANIZATIONS
December 24, 2020
First public forum: "Promotion of the Law on Free Legal assistance"
December 22, 2020
LET STATION organized educational anti-corruption trainings
December 10, 2020

Повикај итна параправна помош!

Holler Box