ЕДНАКВОСТ И ПРАВДА ЗА СИТЕ

Кои сме ние ?

Здружението СТАНИЦА П.Е.Т. е грас-рут организација фокусирана на правно зајакнување и пристап до правда за маргинализираните заедници, особено за ромските и руралните заедници во Северна Македонија. Во нашата работа го користиме пристапот заснован на заедницата за да ги поттикнеме граѓаните во остварувањето на нивните права, особено фокусирајќи се на здравствените  и социјалните права, како и домувањето, животната средина, граѓанското учество во демократските процеси на локално ниво, транспарентноста и отчетноста на институциите и др.

Како такви, обезбедуваме правна и параправна помош и правна едукација, фасцилитираме активности на терен, мобилизацијата на заедницата и застапување за справување со најитните прашања со кои се соочуваат нашите целни групи. Нашиот тим се состои од правници, параправници и здравствени промотори во заедницата, кои работат заедно и заемно ги унапредуваат своите знаења и пракса. Како грас-рут организација ги спроведуваме нашите активности во канцеларијата на организацијата лоцирана во градот Прилеп, но и преку мобилна канцеларија која патува низ три рурални области (Мариово, Кривогаштани и Долнени) како и преку онлајн /телефонска комуникација. На ваков начин, на годишно ниво обезбедуваме околу 1200 услуги и ангажираме повеќе од 100 претставници од заедниците, различни групи и институции во активности на терен.

Последни новости

Public exhibition: „Youth together for reconciliation, tolerance and building trust“

On 14.05.2024 was organized a public exhibition of artistic works by the participants of the...
Read More

Youth together for peace building, inter-ethnic tolerance and conflict management

On 18-19 April 2024 was organized two-day artistic workshop where 22 young people from diverse...
Read More

Good Deeds Day in Prilep

On 12th of April 2024, as part of the World Good Deeds Day 2024, was...
Read More

Information caravan: "Closer to innovative ideas"

Promoting success stories from social and business enterprises from the region is a powerful tool...
Read More
1 2 3 20

Public exhibition: „Youth together for reconciliation, tolerance and building trust“

On 14.05.2024 was organized a public exhibition of artistic works by the participants of the...
Read More

Youth together for peace building, inter-ethnic tolerance and conflict management

On 18-19 April 2024 was organized two-day artistic workshop where 22 young people from diverse...
Read More

Good Deeds Day in Prilep

On 12th of April 2024, as part of the World Good Deeds Day 2024, was...
Read More
1 2 3 40

Нашата работа

Донатори

EQUALITY AND JUSTICE FOR ALL

Who are we?

The association LET STATION is a grass-roots organization focused on legal empowerment and access to justice for marginalized communities, especially the Roma and rural communities in North Macedonia. In our work, we use a community-based approach to empower citizens in realizing their rights, particularly focusing on health and social rights, as well as housing, environment, citizen participation in democratic processes at the local level, transparency and accountability of institutions etc.

Latest news

Public exhibition: „Youth together for reconciliation, tolerance and building trust“

On 14.05.2024 was organized a public exhibition of artistic works by the participants of the...
Read More

Youth together for peace building, inter-ethnic tolerance and conflict management

On 18-19 April 2024 was organized two-day artistic workshop where 22 young people from diverse...
Read More

Good Deeds Day in Prilep

On 12th of April 2024, as part of the World Good Deeds Day 2024, was...
Read More

Information caravan: "Closer to innovative ideas"

Promoting success stories from social and business enterprises from the region is a powerful tool...
Read More
1 2 3 20

Our work

Donors