ЕДНАКВОСТ И ПРАВДА ЗА СИТЕ

Кои сме ние ?

Здружение за правна едукација и транспарентност СТАНИЦА П.Е.Т. е основано во септември 2018, а започна со активна работа во јануари 2019 година.

Самиот термин “станица” е место каде што луѓето секогаш можат да се обратат, а зборот “ПЕТ” е акроним и означува правна едукација и транспарентност. Ова значи дека ова здружение е место каде сите граѓани можат да бидат правно едуцирани и да побараат помош, но и транспарентност и отчетност од институциите.

Последни новости

„The diversity that connects us" - an exhibition of works of art

On 10th of November 2022, in the premises of the JOU City Library „Borka Taleski"...
Read More

Inter-religious school of communication - a step toward increased tolerance and understanding

Во периодот 08.06.2022 - 14.07.2022, во текот на шест работни денови, во просториите на Клуб...
Read More

Justice is not a privilege - distribution of promotional materials

Во рамки на проектот Пристап до правда за најмаргинализираните, подготвени беа промотивни материјали за информирање...
Read More

Call for applications for participants of the Inter-Religious School of Communications

Здружението за правна едукација и транспарентност СТАНИЦА П.Е.Т. во рамките на проектот: „Организирање на заедницата...
Read More

Инфографик – Интерсекциска дискриминација на лицата кои живеат во рурални средини

Во текот на месец мај, 2022 беше подготвен инфографик посветен на интерсекциска дискриминација на лицата...
Read More

Инфографик – Интерсекциска дискриминација кон жени-Ромки и млади Роми од Прилеп

Во текот на месец март 2022, подготвен е инфографик со резултатите од спроведени фокус-групи со...
Read More
1 2 3 15

„The diversity that connects us" - an exhibition of works of art

On 10th of November 2022, in the premises of the JOU City Library „Borka Taleski"...
Read More

Inter-religious school of communication - a step toward increased tolerance and understanding

Во периодот 08.06.2022 - 14.07.2022, во текот на шест работни денови, во просториите на Клуб...
Read More

Justice is not a privilege - distribution of promotional materials

Во рамки на проектот Пристап до правда за најмаргинализираните, подготвени беа промотивни материјали за информирање...
Read More
1 2 3 30

Нашата работа

Донатори

EQUALITY AND JUSTICE FOR ALL

Who are we?

Association for Legal Education and Transparency LET STATION was established in September 2018 and started with active work in January 2019.

The term “station” itself is a place where people can always turn to, and the word “LET” is an acronym, meaning legal education and transparency. This means that this association is a place where all citizens can be legally educated and seek help, but also transparency and accountability from institutions.

Latest news

„The diversity that connects us" - an exhibition of works of art

On 10th of November 2022, in the premises of the JOU City Library „Borka Taleski"...
Read More

Inter-religious school of communication - a step toward increased tolerance and understanding

Во периодот 08.06.2022 - 14.07.2022, во текот на шест работни денови, во просториите на Клуб...
Read More

Justice is not a privilege - distribution of promotional materials

Во рамки на проектот Пристап до правда за најмаргинализираните, подготвени беа промотивни материјали за информирање...
Read More

Call for applications for participants of the Inter-Religious School of Communications

Здружението за правна едукација и транспарентност СТАНИЦА П.Е.Т. во рамките на проектот: „Организирање на заедницата...
Read More

Инфографик – Интерсекциска дискриминација на лицата кои живеат во рурални средини

Во текот на месец мај, 2022 беше подготвен инфографик посветен на интерсекциска дискриминација на лицата...
Read More

Инфографик – Интерсекциска дискриминација кон жени-Ромки и млади Роми од Прилеп

Во текот на месец март 2022, подготвен е инфографик со резултатите од спроведени фокус-групи со...
Read More
1 2 3 15

Our work

Donors