ЕДНАКВОСТ И ПРАВДА ЗА СИТЕ

Кои сме ние ?

Здружението СТАНИЦА П.Е.Т. е грас-рут организација фокусирана на правно зајакнување и пристап до правда за маргинализираните заедници, особено за ромските и руралните заедници во Северна Македонија. Во нашата работа го користиме пристапот заснован на заедницата за да ги поттикнеме граѓаните во остварувањето на нивните права, особено фокусирајќи се на здравствените  и социјалните права, како и домувањето, животната средина, граѓанското учество во демократските процеси на локално ниво, транспарентноста и отчетноста на институциите и др.

Како такви, обезбедуваме правна и параправна помош и правна едукација, фасцилитираме активности на терен, мобилизацијата на заедницата и застапување за справување со најитните прашања со кои се соочуваат нашите целни групи. Нашиот тим се состои од правници, параправници и здравствени промотори во заедницата, кои работат заедно и заемно ги унапредуваат своите знаења и пракса. Како грас-рут организација ги спроведуваме нашите активности во канцеларијата на организацијата лоцирана во градот Прилеп, но и преку мобилна канцеларија која патува низ три рурални области (Мариово, Кривогаштани и Долнени) како и преку онлајн /телефонска комуникација. На ваков начин, на годишно ниво обезбедуваме околу 1200 услуги и ангажираме повеќе од 100 претставници од заедниците, различни групи и институции во активности на терен.

Последни новости

Submitted Petition for the opening of new kindergartens to the Municipality of Prilep

On 28.02.2023, Association for Legal Education and Transparency LET Station submitted the Petition with a...
Read More

Three community forums were held about the lack of kindergartens in the municipality of Prilep

In the period November-December 2022, Association for Legal Education and Transparency LET Station organized three...
Read More

Промотивен материјал со порака: точна информација за успешно лекување

Во периодот октомври-ноември, 2022 година, беше подготвен и дистрибуиран промотивен материјал со порака за важноста...
Read More

„Diversities that connect us" - artworks exhibition

On 10th of November 2022, in the premises of the JOU City Library „Borka Taleski"...
Read More

Заштита на правата на пациентите – обука за здравствените промотори во заедницата

На ден 21.07.2022 во прсториите на КЛУБ ПЕТ се одржа обука за зајакнување на капацитетите...
Read More
1 2 3 16
1 2 3 31

Нашата работа

Донатори

EQUALITY AND JUSTICE FOR ALL

Who are we?

The association LET STATION is a grass-roots organization focused on legal empowerment and access to justice for marginalized communities, especially the Roma and rural communities in North Macedonia. In our work, we use a community-based approach to empower citizens in realizing their rights, particularly focusing on health and social rights, as well as housing, environment, citizen participation in democratic processes at the local level, transparency and accountability of institutions etc.

Latest news

Submitted Petition for the opening of new kindergartens to the Municipality of Prilep

On 28.02.2023, Association for Legal Education and Transparency LET Station submitted the Petition with a...
Read More

Three community forums were held about the lack of kindergartens in the municipality of Prilep

In the period November-December 2022, Association for Legal Education and Transparency LET Station organized three...
Read More

Промотивен материјал со порака: точна информација за успешно лекување

Во периодот октомври-ноември, 2022 година, беше подготвен и дистрибуиран промотивен материјал со порака за важноста...
Read More

„Diversities that connect us" - artworks exhibition

On 10th of November 2022, in the premises of the JOU City Library „Borka Taleski"...
Read More

Заштита на правата на пациентите – обука за здравствените промотори во заедницата

На ден 21.07.2022 во прсториите на КЛУБ ПЕТ се одржа обука за зајакнување на капацитетите...
Read More
1 2 3 16

Our work

Donors