ЕДНАКВОСТ И ПРАВДА ЗА СИТЕ

Кои сме ние ?

Здружението СТАНИЦА П.Е.Т. е грас-рут организација фокусирана на правно зајакнување и пристап до правда за маргинализираните заедници, особено за ромските и руралните заедници во Северна Македонија. Во нашата работа го користиме пристапот заснован на заедницата за да ги поттикнеме граѓаните во остварувањето на нивните права, особено фокусирајќи се на здравствените  и социјалните права, како и домувањето, животната средина, граѓанското учество во демократските процеси на локално ниво, транспарентноста и отчетноста на институциите и др.

Како такви, обезбедуваме правна и параправна помош и правна едукација, фасцилитираме активности на терен, мобилизацијата на заедницата и застапување за справување со најитните прашања со кои се соочуваат нашите целни групи. Нашиот тим се состои од правници, параправници и здравствени промотори во заедницата, кои работат заедно и заемно ги унапредуваат своите знаења и пракса. Како грас-рут организација ги спроведуваме нашите активности во канцеларијата на организацијата лоцирана во градот Прилеп, но и преку мобилна канцеларија која патува низ три рурални области (Мариово, Кривогаштани и Долнени) како и преку онлајн /телефонска комуникација. На ваков начин, на годишно ниво обезбедуваме околу 1200 услуги и ангажираме повеќе од 100 претставници од заедниците, различни групи и институции во активности на терен.

Последни новости

5 years LET Station

On 20th September 2023, we celebrated 5 years of existence of our association.
Read More

PUBLIC CALL for hiring psychologist

Association for Legal Education and Transparency LET Station for the needs of the implementation of...
Read More

The partner organization Centar Manjinske Zadnice is visiting Prilep

In order to promote the inter-religious and inter-ethnic dialogue through joint collective actions, in the...
Read More

Summer School: „Fostering Collective Action on Religious Freedom in the Western Balkans"

As part of the Program for Fostering Collective Action for Religious Freedom in the Western...
Read More

Final conference - Project: "Access to justice for the most marginalized"

On 27th of June 2023, was held a final conference that successfully concluded the project...
Read More

Study visit to Gracanica, Kosovo

As part of the Program for Religious Freedoms in the Western Balkans implemented by the...
Read More
1 2 3 18

5 years LET Station

On 20th September 2023, we celebrated 5 years of existence of our association.
Read More

PUBLIC CALL for hiring psychologist

Association for Legal Education and Transparency LET Station for the needs of the implementation of...
Read More

The partner organization Centar Manjinske Zadnice is visiting Prilep

In order to promote the inter-religious and inter-ethnic dialogue through joint collective actions, in the...
Read More
1 2 3 36

Нашата работа

Донатори

EQUALITY AND JUSTICE FOR ALL

Who are we?

The association LET STATION is a grass-roots organization focused on legal empowerment and access to justice for marginalized communities, especially the Roma and rural communities in North Macedonia. In our work, we use a community-based approach to empower citizens in realizing their rights, particularly focusing on health and social rights, as well as housing, environment, citizen participation in democratic processes at the local level, transparency and accountability of institutions etc.

Latest news

5 years LET Station

On 20th September 2023, we celebrated 5 years of existence of our association.
Read More

PUBLIC CALL for hiring psychologist

Association for Legal Education and Transparency LET Station for the needs of the implementation of...
Read More

The partner organization Centar Manjinske Zadnice is visiting Prilep

In order to promote the inter-religious and inter-ethnic dialogue through joint collective actions, in the...
Read More

Summer School: „Fostering Collective Action on Religious Freedom in the Western Balkans"

As part of the Program for Fostering Collective Action for Religious Freedom in the Western...
Read More

Final conference - Project: "Access to justice for the most marginalized"

On 27th of June 2023, was held a final conference that successfully concluded the project...
Read More

Study visit to Gracanica, Kosovo

As part of the Program for Religious Freedoms in the Western Balkans implemented by the...
Read More
1 2 3 18

Our work

Donors